66/1986

Given i Helsingfors den 24 januari 1986

Lag om ändring av luftvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 29 § luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/82) samt

ändras 3 § 1 mom., 4 § 2 mom., 5, 6, 8, 10, 12 och 13 §§, 14 § 2 mom., 18 § 1 mom., 19 och 24 §§, 25 § 2 mom., 27 och 28 §§ samt 31 § 2 mom. som följer:

3 §

Den högsta ledningen och övervakningen av luftvården ankommer på miljöministeriet.


4 §

Sådana i denna lag stadgade luftvårdsuppgifter som ankommer på kommunen handhas av miljövårdsnämnden.

5 §

Kommuner kan delvis också i samarbete sköta sina kontroll-, forsknings-, och planerings- samt utbildnings- och upplysningsuppgifter inom luftvården.

6 §

De statliga myndigheter och forskningsanstalter som bestäms genom förordning skall avge utlåtanden till ovan i 5 och 4 §§ nämnda myndigheter och även i övrigt utgöra sakkunnigmyndigheter eller sakkunniginrättningar i fråga om luftvård, så som närmare stadgas genom förordning.

8 §

Myndigheterna skall vid fullgörandet av sina uppgifter i mån av möjlighet beakta luftvårdssynpunkter och i detta syfte hålla behövlig kontakt med de myndigheter som nämns i 3 och 4 §§.

10 §

Miljöministeriet kan i syfte att förebygga förorening av luften utfärda allmänna anvisningar

1) om anordnandet av kontrollen av utsläpp i luften och deras inverkan samt av luftens kvalitet;

2) om fullgörandet av allmänna luftvårdsuppgifter som enligt denna lag ankommer på länsstyrelsen och miljövårdsnämnden; samt

3) om andra härmed jämförbara omständigheter.

12 §

Miljöministeriet kan av särskilda skäl i ett enskilt fall bestämma att anmälan skall göras om verksamhet som medför risk för förorening av luften, även om i förordningen inte stadgas anmälningsskyldighet.

13 §

Anmälan skall göras i tillräckligt god tid innan åtgärder som är väsentliga med tanke på inledandet av verksamheten vidtas, likväl senast sex månader innan verksamheten inleds. Miljöministeriet kan av särskilda skäl meddela tillstånd till att anmälan får göras senare än vid nämnda tidpunkt.

I fall som avses i 12 § skall miljöministeriet reservera tillräckligt lång tid för anmälan, räknat från den tidpunkt vid vilken verksamhetsidkaren fick del av ministeriets beslut.

14 §

Länsstyrelsen skall om anmälan inhämta utlåtande av miljövårdsnämnden samt andra för ärendets behandling behövliga utlåtanden. Länsstyrelsen skall även bereda dem tillfälle att framställa anmärkning, vilkas fördel kan påverkas av den fara för luftförorening som den anmälda verksamheten medför.


18 §

Myndighet som nämns i 3 eller 4 § har rätt att i syfte att fullgöra i denna lag stadgade uppgifter företa inspektioner och därtill anslutna undersökningar. Myndigheten kan, då den företar undersökning som ansluter sig till inspektion, såsom hjälp anlita sakkunnigmyndighet eller sakkunniginrättning.


19 §

Myndighet som nämns i 3 eller 4 § har rätt att kontrollera effekterna av verksamhet, som medför risk för förorening av luften, och luftens kvalitet även annorstädes än på område som tillhör verksamhetsidkaren, under förutsättning att områdets ägare eller innehavare inte därigenom åsamkas nämnvärt men. Områdets ägare eller innehavare skall i förväg underrättas om att kontroll inleds. Uppstår meningsskiljaktighet om huruvida förutsättningar för kontrollen finns, kan ärendet hänskjutas till länsstyrelsen för avgörande.

24 §

I länsstyrelsens beslut med stöd av 19 eller 21 § får ändring ej sökas genom besvär, över miljöministeriets beslut med stöd av 12 § och över länsstyrelsens beslut om föreläggande av vite med stöd av 22 § 2 mom. får inte särskilda besvär anföras.

Ändring i annat än i 1 mom. nämnt beslut av miljöministeriet och länsstyrelsen söks hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

25 §

Rätt att anföra besvär över länsstyrelsens beslut i ärende som avses i 14, 15 och 17 §§ har även miljövårdsnämnden i den kommun där inrättningen är belägen samt miljövårdsnämnden i den kommun där inrättningens verksamhet kan ha betydelse för luftens förorening.

27 §

Miljöministeriet för ett dataregister över luftvården, vari antecknas uppgifter som behövs med tanke på planerings-, övervaknings- och forskninguppgifter inom luftvården. Närmare stadganden om registret utfärdas genom förordning.

28 §

För främjande av luftvården och skötseln av uppgifter som gäller den finns i anslutning till miljöministeriet en luftvårdsdelegation. Närmare stadganden om delegationens uppgifter, tillsättande och organisationsform utfärdas genom förordning.

31 §

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte lämnande av uppgifter till myndighet som nämns i 3 eller 4 §, hälsovårdsmyndighet, sakkunnigmyndighet eller sakkunniginrättning inom luftvården eller annan myndighet som behöver uppgifterna för att fullgöra åliggande som gäller luftvård, ej heller lämnande av uppgifter till åklagar- eller polismyndighet för utredning av brott.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1986.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Luftvårdsuppgifter som med stöd av denna lag ankommer på kommunen kan till utgången av år 1988 skötas i enlighet med de stadganden som gäller när lagen träder i kraft. Till de kommuner som under åren 1986―1988 inte erhåller statsandel med stöd av lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/86) betalas statsandel enligt 29 § luftvårdslagen, vilket lagrum upphävs genom denna lag.

Regeringens proposition 196/85
Lag- och ekonomiutsk. bet. 14/85
Stora utsk. bet. 211 och 211a/85

Helsingfors den 24 januari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.