674/1985

Given i Nådendal den 26 juli 1985

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 19 § 6 mom., sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (471/81), och

fogas till lagen en ny 15 a § som följer:

15 a §

Dagpenning betalas ej till försäkrad som åtnjuter ålderdomspension eller förtida ålderdomspension. Blir dock försäkrad, som åtnjuter nämnd pension, på grund av sjukdom oförmögen till det arbete som han omedelbart innan arbetsoförmågan inträdde har utfört såsom pensionerad, betalas till honom på grundval av denna arbetsoförmåga dagpenning, dock med beaktande av vad som stadgas i 15 § 4 mom. Dagpenningens belopp uträknas härvid på basis av arbetsinkomsten för nämnda arbete så som i 16 och 17 §§ stadgas.

19 §

Försäkrad, som åtnjuter i folkpensionslagen stadgad arbetslöshetspension eller invaliditetspension som beviljats med stöd av 22 § 1 mom. i nämnda lag, har inte rätt till dagpenning för den tid för vilken pensionen betalas. Detsamma gäller försäkrad som åtnjuter individuell förtidspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 85/85
Socialutsk. bet. 17/85
Stora utsk. bet. 101/85

Nådendal den 26 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.