666/1985

Given i Nådendal den 26 juli 1985

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 4 § 2 mom., 4 d § 2 och 4 mom., 5 § 2 mom., 5 b § 1 mom., 6 § 1 mom., 7 a § 1 mom. och 8 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 2 mom. i lag av den 6 juni 1974 (454/74), 4 d § 2 och 4 mom. i lag av den 26 juni 1981 (472/81), 5 § 2 mom. i lag av den 28 juli 1978 (593/78), 5 b § 1 mom. i lag av den 20 september 1974 (749/74), 6 § 1 mom. och 7 a § 1 mom. i lag av den 29 december 1972 (934/72) samt 8 § 1 mom. i lag av den 4 mars 1983 (235/83), och

fogas till lagen en ny 4 e § samt till 5 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 28 juli 1978, nya 3―5 mom. som följer:

4 §

Rätt till ålderspension tillkommer arbetstagare sedan han fyllt 65 år, under förutsättning att han inte längre står i arbetsförhållande som omfattas av denna lag. Pensionen beviljas från ingången av månaden efter det rätten att erhålla pension uppkommit, likväl tidigast från ingången av den månad som närmast följer efter pensionsansökan. Om pension sökts inom tre månader från arbetsförhållandets upphörande, beviljas pensionen likväl från ingången av den månad som närmast följer efter det arbetsförhållandet upphörde. På ansökan beviljas ålderspension i förtid innan arbetstagaren fyllt 65 år, dock tidigast från ingången av månaden efter den under vilken han fyllt 60 år. Pensionen beviljas härvid minskad på det sätt som stadgas i 5 § 4 och 5 mom. På förtida ålderspension tillämpas i övrigt vad som i detta moment stadgas om ålderspension.


4 d §

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. skall full invalidpension betalas i enlighet med 4 § 3 mom., om pensionsansökan gjorts innan dagpenning enligt sjukförsäkringslagen betalts för de i 1 mom. nämnda 150 första betalningsdagarna eller om invalidpension beviljas i form av individuell förtidspension som avses i 4 e §. Härvid förutsätts likväl för betalning av full invalidpension att före utgången av den kalendermånad som följer efter pensionsansökan eller, om under denna tid ansökts om dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, före utgången av den kalendermånad som följer efter ansökan inte beviljats sådan dagpenning, som skall betalas för minst en månad utan avbrott och som hänför sig till tiden efter arbetsoförmågans inträde eller, såvida dagpenningsansökan som hänför sig till denna tid avslagits, till tiden efter avslaget.


Beviljas full invalidpension retroaktivt enligt 1 mom., skall pensionen betalas till sjukförsäkringsfonden till den del den motsvarar för samma tid utbetald dagpenning enligt sjukförsäkringslagen. På samma sätt skall förfaras om invalidpension beviljas retroaktivt såsom individuell förtidspension.


4 e §

Utan hinder av vad som i 4 § 3 mom. och 5 b § 1 mom. stadgas om erhållande av full invalidpension har arbetstagare som fyllt 55 år rätt att få invalidpension i form av individuell förtidspension, om hans arbetsförmåga, med beaktande av sjukdom, lyte eller skada, faktorer förknippade med åldrandet, lång tid i yrket, ett för honom påfrestande och slitsamt arbete samt arbetsförhållandena, varaktigt har nedgått i sådan grad att det inte skäligen kan förutsättas att han skall fortsätta med sitt förvärvsarbete. Ett villkor är dock att arbetstagaren har upphört med sådant förvärvsarbete som avses i lag, pensionsreglemente eller pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. eller att hans förvärvsinkomst per månad för dessa arbeten kan uppskattas bli i genomsnitt mindre än det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten. Ett villkor för individuell förtidspension är dessutom att, då den individuella förtidspensionen fastställs, såsom pensionsberättigande tid även kan beaktas den tid som återstår till pensionsåldern, eller motsvarande arbetsförtjänst.

Invalidpension som beviljats i form av individuell förtidspension indras, om pensionstagaren inte längre uppfyller de i 1 mom. stadgade villkoren för pension. I övrigt gäller om pensionen i tillämpliga delar vad som stadgas om full invalidpension.

Invalidpension som beviljats i form av delpension ändras på ansökan av pensionstagaren till individuell förtidspension från ingången av månaden närmast efter den månad under vilken de i 1 mom. stadgade villkoren har uppfyllts beträffande honom, dock inte retroaktivt för längre tid än sex månader före ingången av den månad som följer på ansökan.

Arbetstagaren har rätt till förhandsbeslut om huruvida han uppfyller de i 1 mom. första eller sista meningen nämnda villkoren för pension. Ändring i beslutet får sökas på det sätt som stadgas i 21 §. Förhandsbeslutet är bindande för pensionsanstalten, om därpå grundad ansökan om pension görs inom sex månader från det beslutet vann laga kraft.

Pensionens belopp
5 §

Ålderspensionen är lika stor som den invalidpension enligt denna lag som skulle ha beviljats arbetstagaren, om han hade blivit i så hög grad arbetsoförmögen den sista dagen av det kalenderår under vilket han fyllde 63 år att han haft rätt till invalidpension. När invalidpension, i fråga om vilken den till grund liggande arbetsoförmågan begynt före utgången av det år då arbetstagaren fyllde 63 år, ändras till ålderspension, föranleder detta inte justering av pensionens belopp, om inte den till pension berättigande tiden förlängs till följd av nämnda ändring.

Börjar pensionen löpa senare än vid ingången av månaden efter den under vilken arbetstagaren fyllde 65 år, höjs den enligt 8 § samordnande pensionen med en procent för varje månad varmed begynnelsetidpunkten för pensionen uppskjutits.

Beviljas pension enligt 4 § 2 mom. i förtid, minskas pensionen med en halv procent för varje månad för vilken pensionen utbetalas före ingången av den månad som följer efter den då pensionsåldern uppnås. Minskningen beräknas på den enligt 8 § samordnade pension som arbetstagaren har intjänat fram till begynnelsetidpunkten för pensionen. Om härvid det arbetsförhållande som ligger till grund för den icke i förtid beviljade pensionen upphör före uppnådd pensionsålder, fogas den pension, som intjänats genom nämnda arbetsförhållande, till ålderspensionen så ändrad att den motsvarar arbetstagarens ålder vid begynnelsetidpunkten för den pension som beviljas på grundvalen härav.

Med avvikelse från vad som stadgas i 4 mom. minskas den förtida ålderspensionen för arbetstagare som är född före år 1937, beroende på födelseår, enligt följande procenttal:

Födelseår Minskning i procent per månad
1922 eller tidigare 0,33
1923 0,34
1924 0,36
1925 0,37
1926 0,38
1927 0,39
1928 0,40
1929 0,41
1930 0,42
1931 0,43
1932 0,44
1933 0,46
1934 0,47
1935 0,48
1936 0,49
5 b §

Invalidpension beviljas antingen som full pension eller som delpension. Full invalidpension beviljas arbetstagare vars arbetsförmåga, uppskattad i enlighet med 4 § 3 mom., är nedsatt åtminstone under ett år med minst tre femtedelar. Även individuell förtidspension beviljas som full invalidpension. I annat fall beviljas invalidpensionen som delpension.


6 §

Såsom till pension berättigande tjänstgöringstid räknas för varje arbetsförhållandes vidkommande den tid under vilken arbetsförhållandet, den tid som avses i 1 § 1 mom. medräknad, fortgått efter det arbetstagaren fyllt 23 år. Härvid beaktas dock inte den tid för vilken arbetstagaren, medan han stått i arbetsförhållande, uppburit sådan i lag stadgad eller i offentlig pensionsstadga bestämd, på hans arbets- eller tjänsteförhållande eller egen företagarverksamhet grundad pension, vars storlek fastställts med beaktande av den tid som återstår till pensionsåldern, eller motsvarande arbetsförtjänst.


7 a §

Om förmånstagarna är minst tre, är familjepensionen lika stor som den ålderspension eller fulla invalidpension enligt i denna lag stadgade minimivillkor vilken förmånslåtaren vid sin död erhöll eller, om han då inte åtnjöt nämnda pension, vilken skulle ha beviljats honom, såvida han vid tidpunkten för sin död hade varit berättigad till full invalidpension. Vid uträkning av pensionens belopp beaktas likväl inte den förhöjning av förmånslåtarens pension som avses i 7 c §, ej heller eventuellt avdrag från förmånslåtarens pension i enlighet med 8 §. Om förmånstagarna är två, utbetalas tre fjärdedelar av ovan nämnda familjepension och, om det endast finns en förmånstagare, hälften av denna pension.


8 §

Om ålders- eller invalidpension i enlighet med de i denna lag stadgade minimivillkoren eller, då arbetstagare dessutom får på stadgande i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) baserad dagpenning eller olycksfallspension, med stöd av trafikförsäkringslagen (279/59) på grund av ådragen egen skada beviljad fortlöpande ersättning. med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) beviljad livränta eller nedan i 4 mom. nämnd grundpension eller annan därmed jämförbar, på arbets- eller tjänsteförhållande grundad pension, det sammanlagda beloppet av dessa prestationer överskrider den i 2 mom. stadgade samordningsgränsen, avdras från ålders- eller invalidpensionen enligt denna lag ett belopp, som utgör en lika stor del av den överskjutande delen, som pensionen enligt de i denna lag stadgade minimivillkoren utgör av samtliga grundpensioner. Om ålderspension enligt 5 § 3 mom. beviljas från en senare tidpunkt än ingången av den månad som följer efter uppnåendet av pensionsåldern, förrättas samordningen då arbetstagaren uppnår den ålder som berättigar till ålderspension.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Då rätt till individuell förtidspension enligt 4 e § fastställs, beaktas även sådan avgång som skett före denna lags ikraftträdande.

Regeringens proposition 85/85
Socialutsk. bet. 17/85
Stora utsk. bet. 101/85

Nådendal den 26 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.