661/1985

Given i Nådendal den 26 juli 1985

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 10 § 3 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant det lyder i lag av den 15 juni 1973 (496/73),

ändras 5 § 2 mom. och 29 § 3 mom.,

av dessa lagrum 29 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 4 december 1981 (833/81), samt

fogas till lagen en ny 5 b § som följer:

5 §

Vad som ovan stadgas om ersättning för sjukvård tillämpas på motsvarande sätt på tandsjukdomar, då det är fråga om vård som är nödvändig för botande av annan sjukdom än tandsjukdom. Om ersättning för tandvård såsom för sjukvård, i fråga om försäkrade som är födda år 1961 eller därefter, stadgas i 5 b §.


5 b §

Såsom sjukvård ersätts, utöver vad som stadgas i 5 § 2 mom., i fråga om försäkrade som är födda år 1961 eller därefter

1) av tandläkare enligt den systematiska tandvårdens principer verkställd undersökning och behandling av mun och tänder, med undantag av regleringsvård samt protetiska åtgärder och tandtekniska kostnader;

2) av tandläkare föreskrivna laboratorie- och röntgenundersökningar som utförts i inrättning som avses i 5 § 1 mom.;

3) av tandläkare ordinerade läkemedel; och

4) sådana resekostnader för tandläkare, den som fått vederbörlig yrkesutbildning eller försäkrad, som ansluter sig till tandvård enligt 1―3 punkten.

Vad som i denna lag i övrigt stadgas om ersättning för sjukvård har motsvarande tillämpning på tandvård som avses i 1 mom., om ej nedan stadgas annorlunda.

29 §

Har arbetsgivare för sina arbetstagare eller medlemmar av deras familjer anordnat annan än i 1 mom. nämnd företagshälsovård eller annan hälsovård, får arbetsgivaren av folkpensionsanstalten ersättning för härav föranledda behövliga och skäliga kostnader. Ersättning betalas dock ej för tandvård enligt 5 b §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Den tillämpas på kostnader som uppkommit nämnda dag eller därefter.

Regeringens proposition 86/85
Socialutsk. bet. 16/85
Stora msk. bet. 99/85

Nådendal den 26 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.