479/1985

Given i Helsingfors den 14 juni 1985

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 5 § 1 mom. 3 punkten, 9 §, 30 § 3 mom. och 76 § 2 mom.,

av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i lag av den 29 december 1983 (1119/83), 30 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 11 januari 1985 (32/85) och 76 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (471/81), samt

fogas till 5 § 1 mom. en ny 3 a-punkt, till lagen en ny 5 a § och till 30 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 29 september 1978 (745/78) och nämnda lag av den 11 januari 1985, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., som följer:

5 §

Såsom sjukvård ersättes i enlighet med vad nedan stadgas:


3) av läkare ordinerade läkemedel samt kliniska näringspreparat och motsvarande produkter som behövs vid behandling av svår sjukdom, ordinerats av läkare och anskaffats på apotek eller sjukhus;

3 a) sådan salvbas för vård av långvarig hudsjukdom som ordinerats av läkare, tillverkats av apoteksvarufabrik eller apotek och anskaffats på apotek; samt


5a §

Med läkemedel som skall ersättas enligt 5 § 1 mom. 3 punkten förstås sådant farmaceutiskt specialpreparat som avses i apoteksvarulagen (374/35) och till sin verkan motsvarande annat preparat vars ändamål är att vid invärtes eller utvärtes bruk bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom. Med kliniskt näringspreparat förstås preparat som vid behandling av sjukdom används för att helt eller delvis ersätta eller komplettera diet.

9 §

Läkemedel som avses i 5 § 1 mom. 3 punkten samt salvbas som avses i 3 a-punkten ersätts med hälften av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger 20 mark. Läkemedel som används vid svår och långvarig sjukdom ersätts likväl helt och hållet eller till 90 procent enligt vad som bestäms genom statsrådets beslut. Då ersättningsnivån bestäms, skall beaktas sjukdomens art samt i vilken mån läkemedlet är nödvändigt och ekonomiskt fördelaktigt. Statsrådet skall i sitt beslut bestämma vad som skall anses såsom svår och långvarig sjukdom.

Kliniska näringspreparat som behövs vid behandling av svår sjukdom ersätts med hälften av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger 20 mark, eller till 90 procent, enligt vad som bestäms genom statsrådets beslut. Då ersättningsnivån bestäms, skall beaktas i vilken mån preparaten är behövliga och ekonomiskt fördelaktiga. Statsrådet skall i sitt beslut bestämma vad som skall anses såsom sådan svår sjukdom som avses i detta moment.

Överstiger det sammanlagda beloppet av de icke ersatta kostnader, som den försäkrade under ett kalenderår haft för sådana läkemedel och kliniska näringspreparat samt sådan salvbas som ersätts delvis enligt denna paragraf, 1 750 mark, ersätts det överskjutande beloppet till fullo. Denna ersättning kan likväl helt eller delvis vägras, om den försäkrade förfor svikligt då han sökte ersättning eller om det föreligger annat särskilt skäl som beror av den försäkrade.

Vad som i 2 och 3 mom. stadgas om kliniska näringspreparat tillämpas även på produkter som motsvarar sådana preparat.

30 §

Dagpenning skall sökas inom sex månader från den dag, från och med vilken sökanden önskar komma i åtnjutande därav, moderskaps- och föräldrapenning senast två månader före den beräknade tiden för barnsbörden eller i fall som avses i 21 § 2 mom. inom två månader från det barnet togs i vård, ersättning för kostnader vid sjukdom eller havandeskap och barnsbörd inom sex månader från det betalning för vilken ersättning söks blivit erlagd samt tilläggsersättning med stöd av 9 § 3 mom. inom sex månader från utgången av det kalenderår under vilket rätten till tilläggsersättningen uppkommit. I annat fall har förmånen gått förlorad. Har dagpenningen beviljats för viss tid och fortgår arbetsoförmågan ännu härefter, skall den försäkrade, för att fortfarande kunna få dagpenning, inom ovan nämnda tid förete tillräcklig utredning härom. Trots försening kan förmån beviljas, antingen helt eller delvis, om det kan anses oskäligt att förmånen vägras.

Läkemedel som används vid svår och långvarig sjukdom ersätts i sin helhet eller till 90 procent, om kostnaderna uppkommit sedan den försäkrade tillställt socialförsäkringskommissionen vederbörlig ansökan. Vad som i detta moment stadgas om läkemedel tillämpas även då ersättning ges för kliniska näringspreparat och för produkter som motsvarar sådana preparat.


76 §

De markbelopp om vilka stadgas i 9 § 3 mom., 16 § 1 mom. och 18 § 2 mom. justeras kalenderårs vis, med anledning av förändringarna i landets allmänna lönenivå enligt det löneindex som årligen fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På kostnader som uppkommit innan denna lag trätt i kraft tillämpas likväl de stadganden som gäller vid lagens ikraftträdande.

Det markbelopp om vilket stadgas i 9 § 3 mom. motsvarar det för år 1983 fastställda löneindextalet.

Regeringens proposition 19/84
Socialutsk. bet. 6/85
Stora utsk. bet. 39/85

Helsingfors den 14 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.