462/1985

Given i Helsingfors den 14 juni 1985

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 35 § 2 mom. samt

ändras 33 § 2 mom. och 36 §,

av dessa lagrum 36 § sådan den lyder i lag av den 11 augusti 1978 (614/78), som följer:

33 §

På grundvalen av antalet skattören under det föregående året, skatteåret, påförs försäkrad försäkringspremien i samband med kommunal beskattningen.

36 §

Om fastställande och debitering av sjukförsäkringspremie, användning av förskott och sökande av ändring i dessa hänseenden samt om ansvaret för att premien erläggs gäller i tillämpliga delar vad som i beskattningslagen är stadgat om folkpensionspremie. Angående uppbörd och redovisning av sjukförsäkringspremie är stadgat i beskattningslagen och i lagen om skatteuppbörd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och tillämpas första gången vid beskattningen för år 1986.

Regeringens proposition 5/85
Statsutsk. bet. 16/85
Stora utsk. bet. 46/85

Helsingfors den 14 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.