360/1985

Given i Helsingfors den 3 maj 1985

Förordning om ändring av gymnasieförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras 127 § 1 mom. gymnasieförordningen den 12 oktober 1984 (719/84), samt

fogas till förordningen en ny 129 § som följer:

127 §

Utan hinder av vad som är stadgat i 32 § meddelas gymnasiets elever språkundervisning i enlighet med de stadganden och bestämmelser som är gällande då denna förordning träder i kraft, till dess kommunens språkprogram har fastställts. Under läsåren 1985―86 och 1986―87 kan likväl i samma gymnasium som första och andra främmande språk meddelas undervisning i flera än i 32 § 2 mom. nämnda språk och som i 5 mom. avsett tredje främmande språk kan en del av eleverna undervisas i engelska.


129 §

Utan hinder av vad som är stadgat i 10 § 1 mom. 2 punkten och 11 § 1 mom. kan förslag till elevmedlemmar och deras personliga suppleanter som skall väljas till direktionen för läsåret 1985―86 framläggas vid möte som gymnasieeleverna håller innan denna förordning träder i kraft.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1985.

Helsingfors den 3 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.