163/1985

Given i Helsingfors den 8 februari 1985

Förordning om ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

På föredragning av justitieministern

upphävs 22, 25 § 2 mom., samt 26, 27, 31 och 32 §§ förordningen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/61),

av dessa lagrum 25 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 13 mars 1981 (188/81), 26 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 24 november 1967 och den 24 augusti 1973 (503/67 och 689/73) och 32 § sådan den lyder i förordning av den 30 mars 1973 (275/73), samt

ändras 20 och 21 §§ samt 25 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i nämnda förordning av den 13 mars 1981, som följer:

6 kap.

Bokföring av indrivningsärenden

20 §

Utmätningsman skall över utsökningsärenden som avses i denna förordning föra ett dagbokskartotek över indrivningsärenden. På dagbokskort och dess diarieblad skall anges ansökningens ordningsnummer, ankomstdagen, sökanden, den betalningsskyldiges namn, fordringens art och det belopp som skall indrivas. På dagbokskortet skall vidare antecknas utmätningsmannens verkställighetsåtgärder och tidpunkten för dem samt den dag då indrivningen uppdragits åt ett angivet exekutionsbiträde, exekutionsbiträdets verkställighetsåtgärder, de influtna och för sökanden redovisade beloppen samt den dag då slutredovisning avgivits.

Möter indrivningen hinder eller blir den fördröjd på grund av ansökan om avbrytande, besvär Över utmätningen, utmätning av lön eller annan sådan omständighet som inte har kunnat undvikas, skall på dagbokskortet även antecknas nämnda hinder eller orsaken till att slutredovisningen blivit fördröjd.

21 §

Exekutionsbiträde bör föra räkenskapskartotek över indrivningsuppdrag som ombetrotts honom. Justitieministeriet fastställer formuläret för räkenskapskortet. Anteckning om avsänd betalningsanmaning skall göras på verkställighetshandlingen.

25 §

Utmätningsmannen bör i sitt arkiv förvara dagbokskort över indrivningsärenden jämte diarieblad.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 februari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.