144/1985

Given i Helsingfors den 31 januari 1985

Lag om ändring av lagen om lärarutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 december 1971 om lärarutbildning (844/71) 7―10 §§ och 13 § 3 mom.,

av dessa lagrum 7 och 9 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 27 november 1981 (783/81) och 10 § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

ändras 6 § och 11 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § delvis ändrad genom nämnda lag av den 27 november 1981 och 11 § 1 mom. i lag av den 15 april 1977 (318/77), som följer:

6 §

Till en lärarutbildningsenhet hör ett behövligt antal övningsskolor, och om dem gäller vad som därom är stadgat särskilt.

11 §

Innehavare av tjänst eller fast eller extraordinarie befattning som lektor eller lärare vid lärarutbildningsenhet eller som rektor eller lektor vid övningsskola har efter att ha handhaft sådan tjänst eller befattning i sju år rätt och skyldighet att, såvida hans tjänsteförhållande fortgår och han inte har fyllt femtioåtta år, med åtnjutande av tjänstledighet och med de löneförmåner som hör till tjänsten bedriva fortsatta studier som omfattar en termin. Samma rätt och samma skyldighet har vederbörande efter varje därpå följande sjuårsperiod av tjänstgöring. Undervisningsministeriet beslutar om rätt till fortsatta studier för den som fyllt femtioåtta år. De fortsatta studierna skall bedrivas under de närmast följande fyra läsåren efter nämnda tjänstgöringsperiod av sju år. Undervisningsministeriet kan dock av särskilt skäl uppskjuta tidpunkten för de fortsatta studierna med högst ett läsår.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985, i fråga om upphävandet av 8 § 3 mom. samt 9 § 2―4 mom. dock den 1 januari 1986.

Genom denna lag upphävs lagen den 3 juni 1983 angående ändring av 8 och 9 §§ lagen om lärarutbildning (500/83) jämte senare ändringar.

Regeringens proposition 167/84
Kulturutsk. bet. 17/84
Stora utsk. bet. 181/84

Helsingfors den 31 januari 1985

Vid förfall för Republikens President


Kalevi Sorsa Statsminister


Gustav Björkstrand Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.