32/1985

Given i Helsingfors den 11 januari 1985

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 28 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 8 april 1982 (268/82), samt

ändras 4 § 1 mom., underrubriken före 14 §, 14 § 1 mom., 18 § 1 mom., 21 § 1 och 2 mom., 22―23 a §§, 24 § 2 mom., 25 § 2 mom., 28 § 1 och 2 mom., 30 § 3―5 mom., 47 § 1 mom., 54 § 1 mom., 59 § 2 mom., 75 § 3 mom. och 76 § 1 mom., av nämnda lagrum 4 § 1 mom., 14 § 1 mom., 21 § 2 mom. och 30 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1977 (1086/77), 18 § 1 mom., 22 §, 30 § 4 mom., 75 § 3 mom. och 76 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 26 juni 1981 (471/81), 21 § 1 mom. och 30 § 5 mom. sådana de lyder i lag av den 20 juni 1974 (521/74), 23 § sådan den lyder ändrad genom lag den 19 december 1980 (841/80), genom nämnda lag av den 26 juni 1981 och lag av den 30 december 1982 (1089/82), 23 a § sådan den lyder i nämnda lag av den 8 april 1982, 28 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 4 januari 1968 (10/68), 47 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 15 juni 1973 (496/73), 54 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 januari 1966 (5/66) och 59 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 30 december 1982, som följer:

4 §

Försäkrad har rätt att vid sjukdom få ersättning för nödvändiga kostnader för sjukvård och dagpenning för arbetsoförmåga till följd av sjukdom samt vid havandeskap och barnsbörd ersättning för nödvändiga kostnader härför. Försäkrad har även rätt att vid havandeskap och barnsbörd få moderskapspenning och, på det sätt varom är stadgat nedan, för vård av barn eller adoptivbarn föräldrapenning och faderskapspenning.


Dagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
14 §

I ersättning för arbetsoförmåga till följd av sjukdom betalas dagpenning samt vid havandeskap och barnsbörd moderskapspenning och för vård av barn eller adoptivbarn faderskaps- och föräldrapenning.


18 §

Om försäkrad har att försörja eget eller makes barn eller adoptiv- eller fosterbarn under 16 år, betalas barnförhöjning till dagpenningen. Är försäkrad som uppbär dagpenning make som inte lever åtskils från den andra maken på grund av söndring i äktenskapet, utges hans dagpenning med barnförhöjning endast om hans arbetsinkomst är lika stor som eller större än den andra makens arbetsinkomst. Barnförhöjning betalas för samma tid endast till den ena av makarna. Med make jämställs den med vilken försäkrad utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.


21 §

Kvinnlig försäkrad, vars havandeskap varat minst 180 dagar och som varit bosatt i Finland minst nämnda tid omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, har rätt till moderskaps- och föräldrapenning.

Rätt till föräldrapenning har även sådan kvinnlig försäkrad som i sin vård tagit barn under två år i avsikt att adoptera detta, under förutsättning att den försäkrade på grund härav är borta från förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet och att hon varit bosatt i Finland 180 dagar omedelbart innan hon tog barnet i sin vård.


22 §

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen per dag är lika stor som den i 16 § nämnda dagpenningen.

Är barnets moder i förvärvsarbete eller i annat arbete utanför hemmet under den tid för vilken föräldrapenning utbetalas, skall den föräldrapenning som utbetalas till henne för denna tid vara lika stor som minimidagpenningen.

Till moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning betalas barnförhöjning så som i 18 § är stadgat, likväl inte för nyfött barn eller sådant adoptivbarn för vars vård föräldrapenning utges.

23 §

Moderskapspenning betalas för sammanlagt 100 vardagar sålunda, att 25 vardagar därav hänför sig till tiden omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomsten och 75 vardagar till tiden omedelbart därefter. Har havandeskapet blivit avbrutet tidigare än 25 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, anses moderskapspenningen hänföra sig till de 100 vardagar som följer omedelbart på den dag då havandeskapet blev avbrutet. Rätten till moderskapspenning kvarstår även om barnet är dödfött eller dör inom 75 vardagar från födelsen eller barnets moder under denna tid ger bon sitt barn i adoptionssyfte.

Föräldrapenning betalas för 158 vardagar omedelbart efter utgången av den tid för vilken moderskapspenning betalas, antingen till barnets moder eller med moderns samtycke till barnets fader, om han på grund av vården av barnet är borta från förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet. Rätten till föräldrapenning upphör om barnet under den tid, för vilken föräldrapenning utges, dör eller ges bort i adoptionssyfte.

Föräldrapenning på grund av vård av adoptivbarn betalas till försäkrad för varje vardag under vilken vården fortgår, till dess 234 vardagar förflutit från barnets födelse, likväl för minst 100 vardagar. Med försäkrads samtycke kan föräldrapenning betalas till den försäkrades make för 100 vardagar av den tid för vilken vederbörande har rätt till föräldrapenning, i enlighet med vad som stadgas närmare genom förordning. Vad som i 21 § 2 mom. är stadgat om försäkrads frånvaro från arbete skall ha motsvarande tillämpning på den försäkrades make.

Till fader som på grund av vården av barn är borta från förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet betalas med moderns samtycke i samband med barnets födelse faderskapspenning för minst 6 och högst 12 vardagar, varvid den tid om 158 vardagar för vilken föräldrapenning utges förkortas på motsvarande sätt.

Denna lag tillämpas på barnets fader, om han är gift med barnets moder och inte lever åtskils från henne på grund av söndring i äktenskapet, samt på manlig försäkrad som utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med barnets moder i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.

Om rätt till ny moderskaps- eller föräldrapenning uppkommer under den tid för vilken tidigare moderskaps- eller föräldrapenning ännu betalas, upphör utbetalningen av den tidigare moderskaps- eller föräldrapenningen då den nya rätten till moderskaps- eller föräldrapenning börjar.

Moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning och dagpenning betalas inte till försäkrad för samma tid.

Anmälan om att faderskaps- och föräldrapenning skall betalas till fadern eller till make som avses i 3 mom. samt anmälan om förändringar som inverkar på utbetalningen av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning skall göras på det sätt som stadgas närmare genom förordning.

23 a §

Om barnets moder dör under den tid för vilken moderskaps- eller föräldrapenning utges, betalas, med avvikelse från vad som är stadgat i 23 §, föräldrapenning till fadern förutsatt att han har vårdnaden om barnet. Föräldrapenning betalas för högst lika många vardagar som de för vilka moderskaps- och föräldrapenning inte utbetalts på grund av moderns död. Är fadern i förvärvsarbete eller i annat arbete utanför hemmet, är den föräldrapenning som skall betalas till honom för denna tid lika stor som minimidagpenningen. Om även barnet, under den tid för vilken moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning utges, dör eller ges bort i adoptionssyfte, har barnets fader därefter inte rätt att få föräldrapenning. Om barnets fader inte har vårdnaden om barnet, betalas föräldrapenningen till annan försäkrad som har vårdnaden om barnet, varvid på honom skall tillämpas vad som ovan är stadgat om barnets fader.

I 1 mom. nämnd föräldrapenning och dagpenning betalas inte till försäkrad för samma tid.

Vad som i denna paragraf är stadgat om moder och fader skall ha motsvarande tillämpning på adoptivmoder och adoptivfader.

Allmänna stadganden om förmåner
24 §

Vad som i 1 mom. 2 punkten är stadgat skall ha motsvarande tillämpning på kostnaderna vid havandeskap och barnsbörd samt på moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning.

25 §

Har försäkrad insjuknat eller till följd av havandeskap eller barnsbörd blivit i behov av vård i närheten av riksgränsen och åtnjutit vård inom grannstats område, utges ersättning för där given vård med högst det belopp som skulle ha utgetts, om vården givits i Finland. Dessutom betalas dagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning för motsvarande tid.

28 §

Har försäkrad med stöd av lag rätt att på grund av arbets- eller läroavtal eller tjänste- eller annat offentligrättsligt tjänstgöringsförhållande av arbetsgivaren uppbära lön eller motsvarande ersättning för tiden för ledighet på grund av sjukdom eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, är han inte berättigad att för denna tid uppbära dagpenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt denna lag till större belopp än det varmed dagpenningen eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningen överskjuter den lön eller annan ersättning som han erhåller. Den del av dagpenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning som inte skall betalas till den försäkrade utges till arbetsgivaren.

Grundar sig försäkrads rätt till lön eller motsvarande ersättning för tiden för ledighet vid sjukdom eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet på förordning, tjänstestadga eller annan sådan författning eller på kollektiv- eller annat avtal, utbetalas dagpenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning till den försäkrade själv, om inte i vederbörande författning eller avtal stadgas eller bestäms att dagpenningen eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningen eller del därav så som i 1 mom. är stadgat skall betalas till arbetsgivaren i stället för den försäkrade. Sådan bestämmelse i kollektivavtal får tillämpas i den omfattning av avtalet bunden arbetsgivare även annars är skyldig att tillämpa avtalet. Betalning, vilken erlagts till försäkrad innan arbetsgivaren till folkpensionsanstaltens lokalbyrå gjort anmälan om stadgande eller bestämmelse som avses ovan och som ingår i författning eller avtal av ovan nämnt slag, är likväl giltig.


30 §

Dagpenning skall sökas inom sex månader från den dag, från och med vilken sökanden önskar komma i åtnjutande därav, moderskaps- och föräldrapenning senast två månader före den beräknade tiden för nedkomsten eller i fall som avses i 21 § 2 mom. inom två månader från det barnet togs i vård, samt ersättning för kostnader vid sjukdom eller havandeskap och barnsbörd inom sex månader från det betalning för vilken ersättning söks blivit erlagd. Annars är förmånen förverkad. Har dagpenning beviljats för viss tid och fortgår arbetsoförmågan också därefter, skall den försäkrade, för att fortfarande få dagpenning, inom ovan nämnda tid härom inge tillräcklig utredning. Trots försening kan förmån beviljas, antingen i sin helhet eller till en del, om förvägrande av förmånen bör anses oskäligt.

Har barnaföderska inte undergått av läkare företagen efterundersökning under den tid som börjar fem och slutar tolv veckor efter nedkomsten, har hon inte rätt till föräldrapenning, om inte socialförsäkringskommissionen av särskilt skäl beslutar annorlunda. Närmare stadganden om efterundersökning utfärdas genom förordning.

Har beviljad dagpenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning inte lyfts inom sex månader efter det den stått att lyfta för den försäkrade, eller har till utbetalning beviljad ersättning för kostnader vid sjukdom eller havandeskap och barnsbörd inte lyfts inom sex månader efter det den beviljats, är rätten till förmånen förverkad, om det inte av särskild orsak prövas skäligt att besluta annorlunda.

47 §

Dagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt denna lag skall sökas hos socialförsäkringskommissionen i den kommun där den försäkrade har sitt egentliga bo och hemvist. Försäkrad har rätt att söka ersättning för kostnader för sjukvård eller havandeskap och barnsbörd även hos annan socialförsäkringskommission än kommissionen på hemorten. Genom förordning stadgas när försäkrad har rätt att söka dagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning hos annan socialförsäkringskommission än kommissionen på hemorten.


54 §

Den som är missnöjd med socialförsäkringsnämnds beslut till den del beslutet gäller rätt till förmån enligt denna lag eller beloppet av dagpenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, får söka ändring däri hos prövningsnämnden inom den tid och på det sätt som stadgas i 53 § 1 mom.


59 §

Staten betalar 13 procent av dagpenningarna samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningarna. Staten skall utge beloppet månatligen i förskott på det sätt som närmare stadgas genom förordning.


75 §

Dagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning per dag skall avrundas till närmaste pennibelopp som är jämnt delbart med fem. Överstiger i 16 § nämnda arbetsinkomster fulla belopp av tiotal mark, skall den överskjutande delen lämnas obeaktad.

76 §

Beloppen av de arbetsinkomster som avses i 16 § justeras i samma förhållande som det för dagpenningens samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningens utbetalningsår fastställda, i 9 § lagen om pension för arbetstagare avsedda löneindextalet avviker från det för föregående kalenderår fastställda löneindextalet.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985. Har försäkrads rätt till moderskapspenning uppkommit före denna lags ikraftträdande, har barnets fader rätt till föräldrapenning för sammanlagt högst 158 vardagar, med beaktande även av de vardagar för vilka till honom utbetalts moderskapspenning före denna lags ikraftträdande.

Regeringens proposition 203/84
Socialutsk. bet. 27/84
Stora utsk. bet. 220/84

Helsingfors den 11 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.