737/1984

Given i Helsingfors den 2 november 1984

Lag om ändring av 10 och 12 §§ lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66) 10 § 1 mom. och 12 §,

av dessa lagrum 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (486/81), som följer:

10 §

Egentlig fordonsskatt skall betalas vid skatteuppbörd. Uppgår fordonsskatten till minst 1 000 mark, verkställs uppbörden i två rater, och uppgår skattebeloppet till minst 2 000 mark, verkställs uppbörden i fyra rater. Fordonsskatt eller rat därav som förfallit till betalning skall erläggas innan motorfordonet under vederbörande år tas i bruk, såvida registermyndigheten inte i ett enskilt fall förordnar annorlunda.


12 §

Avförs motorfordon under skatteåret från motorfordonsregistret, skall av fordonsskatten återbetalas det belopp som överstiger den uträknade skatten intill utgången av den månad under vilken fordonets registreringsskyltar återlämnats till myndigheten. Understiger det skattebelopp som skall återbetalas för skatteåret 100 mark, återbetalas skatten inte.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Redan före nämnda dag kan egentlig fordonsskatt debiteras med tillämpning av stadgandena i denna lag.

Regeringens proposition 198/84
Statsutsk. bet. 62/84
Stora utsk. bet. 92/84

Helsingfors den 2 november 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.