463/1984

Given i Helsingfors den 15 juni 1984

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40) 9 § 5 mom. och 11 § 1 mom.

av dessa lagrum 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 16 mars 1979 (318/79), samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom. och till 8 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Såsom egendom som erhållits genom arv anses även bidrag och gottgörelse som avses i 8 kap. ärvdabalken.

8 §

Arvlåtares make är ej heller skyldig att betala arvsskatt för sådan rätt att hålla den avlidna makens kvarlåtenskap oskiftad i sin besittning, som avses i 3 kap. 1 a § ärvdabalken.

9 §

Från värdet av egendom som tillfaller den skattskyldige får likaså avdras värdet av förpliktelser som innefattar skyldighet att i ett för allt eller rid efter annan erlägga prestationer av penningvärde eller an låta annan i något avseende tillgodogöra sig den skattskyldiges egendom, om han inte får vederlag för detta. Värdet av arvlåtarens make tillfallande besittningsrätt som avses i 3 kap. 1 a § ärvdabalken får avdras från värdet av den egendom som tillfaller den skattskyldige till den del besittningsrätten gäller bostad och bohag som avses i 3 kap. 1 a § 2 mom. ärvdabalken.


11 §

De som får andel ur dödsbo skall hänföras till någon av följande tre skadeklasser:

I. arvlåtarens make, barn, makes barn, adoptivbarn, fader, moder och adoptivföräldrar samt bröstarvinge till hans barn eller adoptivbarn ävensom arvlåtarens trolovade som erhåller bidrag som avses i 8 kap. 2 § ärvdabalken;

II. arvlåtarens broder, syster och halvbroder eller halvsyster, avkomling av hans broder, syster och halvbroder eller halvsyster samt den som minst de tio senaste åren före arvlåtarens död varit i hans tjänst och vårdat honom; samt

III. annan släkting eller utomstående.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Den tillämpas på de fall i vilka skattskyldigheten inträtt den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Regeringens proposition 22/84
Statsutsk. bet. 19/84
Stora utsk. bet. 29/84

Helsingfors den 15 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.