312/1984

Given i Helsingfors den 25 april 1984

Förordning om ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänstemän (692/73) 2 § 1 mom. 1 och 2 punkterna, 3 § 1 mom. och 16 § 1 mom., av dessa lagrum 2 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning av den 21 april 1978 (282/78), 2 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i förordning av den 31 mars 1983 (335/83) och 16 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 16 maj 1980 (345/80), som följer:

Semesterns längd
2 §

Tjänsteman åtnjuter semester:

1) två vardagar för varje hel kvalifikationsmånad; och

2) två och en halv vardag för varje hel kvalifikationsmånad, om han före utgången av semesterårets mars månad har minst ett års oavbruten tjänstgöring hos staten; och


3 §

Semestern fastställs på basen av kvalifikationsåret, vilket är den tidsperiod om tolv månader som utlöper vid utgången av den mars månad som närmast föregår semesterperioden. Såsom full kvalifikationsmånad anses sådan kalendermånad av kvalifikationsåret, under vilken tjänsteman varit i tjänst minst aderton dagar, och kalendermånad i sådant deltidsarbete som avses i förordningen om deltidsarbete vid statens ämbetsverk och inrättningar (25/83).


Vintersemesterförlängning
16 §

Hålls del av semester som bestäms enligt 2 § 1 mom. 1 och 2 punkterna under annan tid än semesterperioden, beviljas semestern till denna del förlängd med hälften, dock högst för hälften av vederbörandes hela semester och så, att förlängningen kan vara högst sex vardagar.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1984 och tillämpas första gången vid bestämmandet av semester och semesterersättning på grundvalen av det kvalifikationsår som utlöpt den 31 mars 1984.

Helsingfors den 25 april 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.