206/1984

Given i Helsingfors den 24 februari 1984

Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69) nya 12 a och 12 b §§ som följer:

12 a §

Församlingarna och kyrkostyrelsen utför, under folkbokföringsförvaltningens ledning och tillsyn, de uppgifter som ansluter sig till befolkningsregisterföringen i fråga om församlingarnas medlemmar, med iakttagande av vad som är stadgat om befolkningsregister i allmän lag eller bestämt med stöd därav.

Beslutsfattandet i ärenden som gäller befolkningsregisterföringen ankommer på kyrkoherden, föreståndaren för klosterförsamling eller den ansvarige föreståndaren för centralarkivet vid kyrkostyrelsen.

Om hänskjutande av beslut som angår befolkningsregisterföringen att avgöras av myndighet inom folkbokföringsförvaltningen gäller vad som därom är stadgat i lagen om befolkningsböcker.

Om rättande av skriv- eller räknefel i ärende som rör befolkningsregisterföringen gäller vad som är stadgat i lagen om förvaltningsförfarande.

12 b §

Vad som i allmän lag stadgas om befolkningsböckers offentlighet samt om intyg och andra uppgifter, som skall lämnas på grundval av dem, gäller även kyrkböcker till den del dessa innehåller uppgifter som skall införas i befolkningsregister.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1984.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 221/83
Lag- och ekonomiutsk. bet. 21/83
Stora utsk. bet. 1/84

Helsingfors den 24 februari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.