979/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 kap. 2 § 2 mom. och 6 § 2 mom. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) samt

fogas till 15 kap. 2 § ett nytt 3 mom. och till nämnda kapitel en ny 7 a § som följer:

15 kap.

Vattendomstolar

2 §

Vid vattendomstol skall finnas ett behövligt antal vattenrättsdomar- och vattenrättsingenjörstjänster. Till vattendomstolen kan, utöver ordföranden och de ledamöter som avses i 1 mom., utnämnas vattenrättsdomare och vattenrättsingenjörer för viss tid.

Vid vattendomstol finns en eller flera divisioner, om vilka stadgas närmare genom förordning.

6 §

Sekreteraren beviljas tjänstledighet och förordnande att handha sekreteranjänsten meddelas för högst tre månader av vattendomstolen och för längre tid av vattenöverdomstolen.

7 a §

Genom förordning stadgas om chefen för vattendomstol, om tjänstledighet och vikariat för andra än i 6 § nämnda innehavare av tjänst eller befattning samt om övriga på chefen för vattendomstol ankommande ärenden som gäller vattendomstolens förvaltning.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1984.

Regeringens proposition 103/83
Andra lagutsk. bet. 4/83
Stora utsk. bet. 65/83

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.