683/1983

Given i Nådendal den 5 augusti 1983

Barnskyddslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Barns rätt

Barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö samt till en harmonisk och mångsidig utveckling. Barn har företrädesrätt till särskilt skydd.

2 §
Barnskyddet

Barnskyddets syfte är att trygga barnets i 1 § nämnda rättigheter genom att påverka de allmänna uppväxtförhållandena, genom att stöda vårdnadshavarna vid fostran av barn samt genom att genomföra familje- och individinriktat barnskydd.

Målet är att barnet under alla förhållanden får en sådan vård varom stadgas i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/83).

3 §
Barn och ung person

Som barn anses i denna lag den som ej fyllt aderton år och som ung person den som ej fyllt tjugoett år.

4 §
Ordnandet av barnskydd

Kommun skall se till att barnskyddet till sin innebörd och omfattning ordnas så som behovet i kommunen förutsätter.

Socialnämnden godkänner de allmänna grunderna och anvisningarna för ordnandet och utvecklandet av det under nämnden lydande barnskyddet.

5 §
Förhållande till andra lagar

Om i lag ej annorlunda stadgas, tillämpas på sådan verksamhet, som kommun ordnar med stöd av denna lag, lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82).

2 kap.

Utvecklande av uppväxtförhållandena och stöd vid fostran

6 §
Utvecklande av uppväxtförhållandena

Socialnämnden och de övriga kommunala myndigheterna skall ge akt på och utveckla barns och unga personers uppväxtförhållanden samt avhjälpa och förebygga missförhållanden i dem.

Socialnämnden skall förmedla information om barns och unga personers uppväxtförhållanden och sociala problem samt ge sakkunnighjälp till andra myndigheter och likaså till kommunens invånare och i kommunen verksamma samfund.

7 §
Utvecklande av service som stöd vid fostran

Kommun skall, då den utvecklar social- och hälsovården och skolväsendet samt annan för barn, unga personer och barnfamiljer avsedd service, även se till att vårdnadshavarna därigenom stöds vid fostran av barnen och att barns, unga personers och barnfamiljers behov av särskilt stöd därigenom om möjligt klarläggs. Då servicen utvecklas bör särskild uppmärksamhet ägnas barns och unga personers behov och önskemål.

Om vuxen får social- och hälsovårdsservice, såsom vård på grund av rusmedelsmissbruk eller mentalvård, och har barn i sin vård, skall även barnets behov av vård och stöd beaktas.

3 kap.

Verksamhetsformerna och principerna för familje- och individinriktat barnskydd

8 §
Verksamhetsformer

Det familje- och individinriktade barnskyddet utgörs av stödåtgärderna inom den öppna vården, omhändertagande och vård utom hemmet samt eftervård.

9 §
Centrala principer

I fråga om familje- och individinriktat barnskydd skall barnets bästa beaktas i första hand och fostringsmöjligheterna för barnets föräldrar och andra personer som sköter barnet stödas så att för barnet gynnsamma uppväxtförhållanden stabiliseras.

När vård utom hemmet behövs och överensstämmer med barnets bästa, skall sådan ordnas utan dröjsmål och på det sätt som närmare stadgas i 5 och 6 kap.

Familje- och individinriktat barnskydd skall genomföras så hänsynsfullt som möjligt och så att åtgärderna inte skadar barnets gynnsamma utveckling.

10 §
Klarläggande av barns bästa och barns rätt all föra talan

Då barnets bästa klarläggs, skall dess egna önskemål och egen åsikt beaktas, dess uppväxtförhållanden utredas samt olika barnskyddsåtgärders sannolika inverkan på dess utveckling bedömas.

Barn som fyllt 15 år har förutom vårdnadshavaren rätt att föra talan i barnskyddsärende som gäller barnet självt.

11 §
Förfarandet

I fråga om familje- och individinriktat barnskydd skall en vårdplan uppgöras, om det inte är fråga om tillfällig rådgivning och handledning.

Hälsovårdsmyndigheterna skall i fråga om familje- och individinriktat barnskydd lämna sakkunnighjälp och vid behov ordna barnets vård.

4 kap.

Stödåtgärder inom den öppna vården

12 §
Socialnämnds skyldighet att vidtaga åtgärder

Socialnämnd skall ofördröjligen vidtaga sådana stödåtgärder som avses i detta kapitel,

1) om uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar barns eller ung persons hälsa eller utveckling; eller

2) om barn eller ung person genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling.

13 §
Socialservice och andra stödåtgärder

Beträffande socialservice, sociala understöd, utkomststöd och andra uppgifter i anslutning till socialvården skall, utöver vad som därom är stadgat i socialvårdslagen (710/82) och övriga lagar inom socialvården, beaktas stadgandena i 3 kap. av denna lag.

Socialnämnd skall dessutom vid behov

1) ordna stödperson eller stödfamilj;

2) stöda barn eller ung person i hans skolgång, förvärvande av yrke, anskaffning av bostad och placering i arbete, i hans fritidsintressen och vid tillgodoseende av andra personliga behov genom att ge ekonomiskt och annat stöd; samt

3) ordna semester- och rekreationsverksamhet.

Stödåtgärder som avses i 2 mom. skall vidtagas i samarbete med barnet eller den unga personen samt föräldrarna eller andra personer som vårdar barnet.

14 §
Familje- och anstaltsvård som stödåtgärd

För stödande av barns fostran eller för rehabilitering av barn och dess föräldrar eller andra vårdnadshavare kan familje- eller anstaltsvård ordnas tillfälligt. Sådan vård kan, när den hänför sig enbart till barnet, inte ges mot barnets vilja om detta fyllt 12 år. Detsamma gäller barn under 12 år, om barnet är så utvecklat att avseende kan fästas vid dess vilja.

15 §
Bevakande av barns fördel

Vid handläggning i skolnämnden av ärende som gäller avstängning av läropliktigt barn från skola bör en representant för socialnämnden vid behov vara närvarande.

Socialnämnden skall vara företrädd vid förundersökning och domstolshandläggning av straffbar gärning som barn uppgetts ha begått, om detta inte är uppenbart obehövligt.

I de fall som avses i 1 och 2 mom. ankommer det på nämnden att särskilt bevaka barnets fördel samt att i mån av möjlighet tillsammans med vårdnadshavarna stöda barnets utveckling till en ansvarskännande individ.

5 kap.

Omhändertagande

16 §
Skyldighet att omhändertaga barn och ordna barnets vård utom hemmet

Socialnämnden skall omhändertaga barn och ordna barnets vård utom hemmet,

såvida brister i omsorgen om barnet eller andra förhållanden i hemmet allvarligt hotar att äventyra barnets hälsa eller utveckling eller barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling genom att använda rusmedel, genom brottslig gärning som ej kan anses obetydlig eller genom annat därmed jämställbart beteende,

såvida i 4 kap. stadgade åtgärder inte är ändamålsenliga eller möjliga eller såvida de har visat sig otillräckliga, och

såvida vården utom hemmet bedöms motsvara barnets bästa.

17 §
Hörande av part och sakkunniga. Underställande av beslut

Innan beslut fattas om omhändertagande av barn eller dess placering i vård utom hemmet, skall socialnämnden bereda parterna möjlighet att bli hörda på det sätt som är stadgat i 15 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82). Nämnden skall dessutom vid behov höra sakkunniga i fråga om barns uppväxt och utveckling.

Om barn som fyllt 15 år eller annan part motsätter sig omhändertagande eller om part inte kunnat höras, skall beslutet inom 30 dagar underställas länsrätten för fastställelse.

18 §
Brådskande omhändertagande

Om barn av skäl som nämnts i 16 § befinner sig i omedelbar fara eller eljest är i behov av brådskande omhändertagande och vård utom hemmet, kan barnet omhändertagas av socialnämnden utan att beslutet underställs länsrätten för fastställelse.

Brådskande omhändertagande upphör senast 14 dagar efter beslutet, om det inte inom nämnda tid upptages till behandling såsom ett sådant ärende som gäller omhändertagande och som avses i 17 §. Ärende som gäller omhändertagande skall härvid handläggas utan dröjsmål.

19 §
Vårdnaden om barn som omhändertagits

När barn omhändertagits av socialnämnden, har socialnämnden för uppnående av syftet med omhändertagandet rätt att besluta om barnets vård, uppfostran och övervakning, den övriga omsorgen om barnet samt om dess vistelseort. Socialnämnden bör dock sträva efter samarbete med barnets föräldrar och övriga vårdnadshavare.

Socialnämnden eller föreståndaren för anstalten beslutar om kontakten mellan omhändertaget barn och dess föräldrar samt övriga barnet närstående personer på det sätt som närmare stadgas i 24 och 25 §§.

Under den tid omhändertagandet varar kan domstol på det sätt som stadgas i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och lagen angående förmynderskap besluta vem som skall anförtros vårdnaden och förmynderskapet.

20 §
När omhändertagandet upphör

Då sådant behov av omhändertagande och vård utom hemmet som avses i 16 § inte längre föreligger, skall socialnämnden avsluta omhändertagandet, om detta inte klart strider mot barnets bästa. När barnets bästa bedöms, skall hänsyn tagas till den tid vården utom hemmet varat, till arten av förhållandet mellan barnet och den som vårdar det utom hemmet samt till umgänget mellan barnet och dess föräldrar. Omhändertagandet upphör då barnet fyller 18 år eller ingår äktenskap.

21 §
När beslut om omhändertagande förfaller

Beslut om omhändertagande förfaller, om det inte verkställts inom tre månader från det beslutet vann laga kraft.

6 kap.

Ordnande av vård utom hemmet och eftervård

Allmänna stadganden om vård utom hemmet
22 §
Vård utom hemmet

Med vård utom hemmet avses att barnets vård och fostran ordnas utanför hemmet. I vård utom hemmet kan endast placeras barn som socialnämnden omhändertagit. Om vården av barn som placerats i enskilt hem stadgas i 41 §.

Vård av barn utom hemmet kan ordnas såsom familje- eller anstaltsvård eller på annat ändamålsenligt sätt.

Barn kan även tillfälligt placeras under sina föräldrars eller andra vårdnadshavares fostran och vård.

23 §
Hörande av dem som vårdar barnet utom hemmet

Då barn placerats i vård utom hemmet, skall de personer med vilka socialnämnden ingått avtal om familjevård eller föreståndaren för barnskyddsanstalten höras i frågor som gäller barnets vård, om detta inte med tanke på avgörandet av ärendet är obehövligt.

Barns ställning i vård utom hemmet
24 §
Mänskliga relationer och kontakter

Barn som vårdas utom hemmet skall tillförsäkras för dess utveckling viktiga, fortgående och trygga mänskliga relationer. Barnet har rätt att träffa sina föräldrar och andra barnet närstående personer samt hålla kontakt med dem.

Socialnämnden skall stöda och hjälpa barnet i dess kontakter med föräldrarna samt med andra barnet närstående personer.

25 §
Begränsning av kontakterna

Socialnämnden eller föreståndaren för barnskyddsanstalten kan på det sätt som närmare stadgas genom förordning begränsa den rätt barn som vårdas utom hemmet har att träffa sina föräldrar och andra barnet närstående personer samt att hålla kontakt med dem,

1) om kontakten uppenbart är till fara för barnets utveckling eller säkerhet; eller

2) om detta är nödvändigt med hänsyn till säkerheten för föräldrarna, den familj där barnet vårdas utom hemmet, de övriga barnen i anstalten eller anstaltspersonalen.

Socialnämnden kan även under de förutsättningar som nämns i 1 mom. besluta att barnets vistelseort under den tid omhändertagandet varar inte yppas för dess föräldrar eller vårdnadshavare.

26 §
Lämnande av uppgifter till barn

För barn som vårdas utom hemmet skall socialnämnden på eget initiativ, på grundvalen av föreliggande handlingar och annat material, och på ett sätt som är anpassat till barnets ålder och utvecklingsnivå, klargöra varför barnet omhändertagits samt redogöra för de åtgärder som vidtagits eller planeras för dess del.

Barnet får inte lämnas sådana uppgifter som äventyrar dess utveckling eller strider mot synnerligen viktig enskild fördel.

Familjevård
27 §
Ordnande av familjevård

Familjevård ordnas, på grundvalen av skriftligt avtal, i lämplig familj som socialnämnden godkänt för uppgiften.

Vid familjevård får högst fyra barn vårdas och fostras samtidigt, familjens egna barn under skolåldern medräknade, såvida det inte är fråga om syskon eller om barn som vuxit upp i samma familj, eller såvida ej andra särskilda skäl föreligger för avvikelse från det ovan avsedda maximiantalet.

28 §
Utbildning, stöd och avhjälpande av missförhållanden

Socialnämnden skall ordna förberedelse och utbildning för dem med vilka den ingått familjevårdsavtal samt stöda dem i deras fostraruppgift genom att erbjuda behövlig socialservice.

Om familjevården konstateras vara olämplig för barnet eller bristfällig, skall socialnämnden försöka rätta till saken. Om detta inte lyckas, skall familjevårdsavtalet hävas.

Anstaltsvård
29 §
Barnskyddsanstalter

Barnskyddsanstalter, där vård utom hemmet för barn och anstaltsvård kan ordnas såsom stödfunktioner, är barnhem, ungdomshem och skolhem samt andra med dem jämställbara barnskyddsanstalter.

30 §
Uppväxtförhållanden och verksamhetsbetingelser

När barn fostras och uppväxtförhållandena ordnas, skall det iakttagas som är stadgat i 1 § lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt.

Anstalt skall ha tillräckliga och ändamålsenliga verksamhetsutrymmen och tillräcklig och ändamålsenlig utrustning samt en så stor inom socialvården yrkesutbildad personal och annan personal som behovet påkallar. Om antalet vårdplatser vid anstalt samt om den inom socialvården yrkesutbildade personalens storlek stadgas genom förordning.

31 §
Tvångsmedel och begränsningar

Har barn i sin besittning rusmedel eller tillbehör som är förknippade med bruk av sådana medel eller ämnen eller föremål som äventyrar säkerheten, skall dessa omhändertagas av anstalten.

Finns det grundad anledning att misstänka att barn i sin besittning har ämnen eller föremål som avses i 1 mom., kan barnet genom beslut av föreståndaren för anstalten underkastas kroppsvisitation. Finns det grundad anledning att misstänka att till barnet adresserad post eller annan försändelse innehåller dylika ämnen eller föremål eller annat som äventyrar säkerheten, kan posten eller försändelsen granskas med tillstånd av föreståndaren för anstalten.

32 §
Särskilda begränsningar

Barn kan, om dess vård i en barnskyddsanstalt det förutsätter och om detta motsvarar barnets bästa, för viss tid förbjudas att avlägsna sig från anstaltens område, eller barnets vistelse- eller rörelsefrihet eljest begränsas på det sätt som närmare stadgas genom förordning,

1) när barnet omhändertagits av socialnämnden på den grund att barnet allvarligt äventyrat sin hälsa eller utveckling genom att använda rusmedel, genom brottslig gärning som ej kan anses ringa eller annat därmed jämförbart beteende;

2) när barnet under sin vistelse i anstalten beter sig så som i 1 punkten sägs; eller

3) när det annars med hänsyn till barnets vård är särskilt motiverat att besluta om förbud eller begränsning.

Barn kan isoleras från de övriga barnen i anstalten, om barnet är till fara för sig självt eller andra eller om isolering eljest är särskilt motiverad med hänsyn till barnets vård. Isoleringen får inte utan nytt beslut fortgå längre än 24 timmar åt gången, och den skall ske under ständig tillsyn från anstaltspersonalens sida. Isolering får inte utan de särskilda skäl som nämns i förordning omedelbart förlängas. Isoleringstiden får inte heller då överstiga 48 timmar.

Om förhållandena vid isolering och om ordnande av sådan stadgas genom förordning.

33 §
Grundande och övervakning av enskild anstalt

Tillstånd att grunda och utvidga enskild barnskyddsanstalt och att väsentligt ändra verksamheten vid sådan meddelas av länsstyrelsen.

Eftervård
34 §
Socialnämndens uppgifter vid eftervården

Sedan vård utom hemmet avslutats skall socialnämnden stöda barn eller ung person som vårdats utom hemmet samt vederbörandes föräldrar eller andra personer som vårdar barnet på det sätt som är stadgat i 3 och 4 kap. samt i 24 §.

7 kap.

Sökande av ändring

35 §
Sökande av ändring

Om sökande av ändring i ärenden som avses i denna lag gäller vad som är stadgat i 7 kap. socialvårdslagen, om inte annorlunda stadgas nedan.

36 §
Sökande av ändring i beslut som skall underställas

Part får söka ändring i sådant beslut om omhändertagande av barn som avses i 17 § 2 mom. genom att inom 30 dagar från delfåendet anföra besvär hos länsrätten. Besvären kan inom denna tid även inlämnas till socialnämnden, som jämte eget utlåtande inom 14 dagar skall sända dem till länsrätten.

37 §
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

I länsrätts med stöd av denna lag givna utslag i ärende som angår omhändertagande av barn, placering i vård utom hemmet samt upphörande av omhändertagande får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som är stadgat i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvärsskriften jämte bilagor kan även tillställas länsrätten för vidarebefordran till högsta förvaltningsdomstolen.

I annat än i 1 mom. stadgat utslag, som länsrätt med stöd av denna lag givit beträffande familje- och individinriktat barnskydd, får ändring ej sökas genom besvär.

38 §
Verkställighet av beslut som inte vunnit laga kraft

Beslut om omhändertagande av barn och om vård av barn utom hemmet kan trots underställning eller sökande av ändring verkställas, om verkställigheten inte kan uppskjutas utan att barnets hälsa eller utveckling äventyras och om myndighet förordnat att beslutet skall verkställas omedelbart.

Då underställning skett eller ändring sökts, kan den myndighet som ärendet underställts eller hos vilken ändring sökts förbjuda verkställigheten av beslutet eller förordna att verkställigheten skall avbrytas.

39 §
Brådskande handläggning

Ärenden rörande underställning av och ändring i beslut som avses i denna lag och som gäller familje- och individinriktat barnskydd skall handläggas i brådskande ordning.

8 kap.

Särskilda stadganden

40 §
Anmälningsskyldighet

Har den som är anställd eller innehar ett förtroendeuppdrag inom social- och hälsovården, skolväsendet, polisväsendet eller en församling, vid handhavandet av sin tjänst eller befattning eller sitt uppdrag fått vetskap om att barn är i uppenbart behov av familje- och individinriktat barnskydd, skall han utan dröjsmål anmäla detta till socialnämnden.

Även annan än den som avses i 1 mom. kan göra sådan anmälan.

41 §
Övervakning av vården av barn som placerats i enskilt hem

Beträffande barn som annan än socialnämnd varaktigt placerat i enskilt hem skall anmälan utan dröjsmål göras till socialnämnden. Såväl barnets vårdnadshavare som den i vars vård barnet placerats är skyldig att göra sådan anmälan.

Efter det socialnämnden fått anmälan skall den utreda om det enskilda hemmet till sina förhållanden är lämpligt för barnets vård och fostran samt om den som tagit barnet till sig förmår taga hand om det och om placeringen motsvarar barnets bästa.

Om det enskilda hemmet eller den vård och fostran som ges där konstateras vara olämplig eller bristfällig, skall socialnämnden försöka rätta till saken. Om detta inte lyckas, kan nämnden förbjuda att barnet hålls i detta hem.

42 §
Stödgrupp för barnskyddet

Kommun kan för barnskyddet tillsätta en stödgrupp, som består av representanter för socialvården, av sakkunniga i fråga om barns uppväxt och utveckling och av andra sakkunniga, och som har till uppgift att biträda socialnämnden vid ordnande av familje- och individinriktat barnskydd samt avge utlåtanden i frågor som gäller vård, omhändertagande och vård av barn utom hemmet.

43 §
Ordnande av vård utom hemmet med bistånd av organisation eller annat samfund

Socialnämnd kan ordna vård utom hemmet för barn även med bistånd av sådan barnskyddsorganisation eller sådant annat samfund som socialstyrelsen godkänt för ändamålet.

44 §
Försöks- och utvecklingsverksamhet

Kommun skall efter behov ordna försöks-och utvecklingsverksamhet för utvecklande av barns och unga personers uppväxtförhållanden samt det familje- och individinriktade barnskyddet.

Inom ramen för statsförslaget kan utöver statsandel statsbidrag beviljas för sådan forsknings-, försöks- eller utvecklingsverksamhet som främjar uppgifter som avses i 6 och 7 §§ och som har riksomfattande eller regional betydelse.

45 §
För ordnande av familje- och individinriktat barnskydd ansvarig kommun

Om kommuns skyldighet att ordna familje-och individinriktat barnskydd gäller vad som är stadgat i 14 § och 15 § 1 mom. socialvårdslagen. Stadgandena i 15 § 2 mom., 16 och 42 §§ samt 49 § 2 mom. i nämnda lag tillämpas även på familje- och anstalts vård som ordnas med stöd av denna lag.

Det ankommer på den kommun som socialstyrelsen förordnar att ordna familje- och individinriktat barnskydd för barn eller ung person, vars föräldrar eller ena förälder är eller har varit finsk medborgare, men som enligt utredning av socialstyrelsen inte har bonings- eller vistelsekommun i Finland och som socialstyrelsen enligt de preliminära uppgifter den fått inte anser ha tillgång till ändamålsenlig vård i det land där han bor eller vistas.

Vederbörande kommun kan genom förmedling av utrikesministeriet begära handräckning för utredning av behovet av barnskydd utomlands. Utredningen kan utomlands även utföras av sådan innehavare av tjänst eller befattning som enligt 16 § lagen om utrikesförvaltningen (1129/77) kan utföra uppgifter som ankommer på notarius publicus.

46 §
Avgifter

Socialnämnd kan uppbära en genom förordning stadgad avgift för familje- och anstaltsvård som getts i form av vård utom hemmet samt för vård som getts med stöd av 14 §:

1) hos barnets föräldrar i den omfattning dessa enligt äktenskapslagen (234/29), lagen om underhåll för barn (704/75) och lagen om adoption (32/79) svarar för barnets underhåll, samt

2) från barnets inkomster, ersättningar och tillgodohavanden enligt 29 § socialvårdslagen.

Barn som får sådan vård som avses i 1 mom. skall till sin disposition få tillräckliga medel för sina personliga behov, och medel skall också reserveras för att barnet skall kunna utvecklas till en självständig individ.

Om bestämmande av avgift samt betalning, uppbörd och avstående från uppbörd av avgift gäller vad som i socialvårdslagen är stadgat i fråga om avgifter.

47 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

9 kap.

Ikraftträdelsestadganden

48 §
Lagens ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Genom denna lag upphävs lagen den 17 januari 1936 om barnskydd (52/36), nedan 1936 års lag om barnskydd, jämte däri senare gjorda ändringar.

När i annan lag är sagt att stadgandena i 1936 års lag om barnskydd skall tillämpas, skall det iakttagas som är Stadgat i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

49 §
Tillämpning av 1936 års lag om barnskydd

När ärende som grundar sig på 1936 års lag om barnskydd är anhängigt eller när tid för anhängiggörande eller sökande av ändring utgår först sedan denna lag trätt i kraft, tillämpas de stadganden som gällde då denna lag trädde i kraft.

I fråga om ersättning för sådan vård av barn utom hemmet som getts innan denna lag trätt i kraft tillämpas tidigare gällande stadganden.

50 §
Övergångsstadganden

Har angående barn som placerats i enskilt hem och som avses i denna lag gjorts anmälan som avses i 26 § 1 mom. i 1936 års lag om barnskydd, behöver sådan anmälan om barnet som förutsätts i denna lag inte göras.

När barn med stöd av 1936 års lag om barnskydd genom laga kraft vunnet beslut omhändertagits av socialnämnden, fortgår detta omhändertagande utan nytt beslut i enlighet med stadgandena i denna lag.

51 §
Vissa frister under övergångsskedet

Har frist som avses i 41 § 2 mom. i 1936 års lag om barnskydd inte utgått när denna lag träder i kraft, räknas den tid som avses i 45 § 1 mom. från denna lags ikraftträdande.

Sådant omhändertagande av barn tillsvidare som avses i 9 § 2 mom. c-punkten i 1936 års lag om barnskydd och sådant provisoriskt sättande under vård och uppfostran utom hemmet som skett med stöd av 19 § 1 mom. i nämnda lag upphör senast tre månader efter det denna lag trätt i kraft.

Regeringens proposition 13/83
Socialutsk. bet. 2/83
Stora utsk. bet. 29/83

Nådendal den 5 augusti 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.