335/1983

Given i Helsingfors den 31 mars 1983

Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde

ändras 2 § 1 mom. 2 punkten och 16 § 2 mom. i förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänstemän (692/73), sådana de lyder i förordning av den 27 mars 1981 (222/81), samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. och till 3 § 3 mom. en ny 11 punkt som följer:

Semesterns längd
2 §

Tjänsteman åtnjuter semester:


2) två och en halv vardag för varje hel kvalifikationsmånad,

a) om han före utgången av semesterårets mars månad har en till semester berättigande anställningstid på sammanlagt minst två år under semesteråret 1983. I den ovan nämnda anställningstiden bör före utgången av semesterårets 1983 mars månad ingå minst ett års oavbruten tjänstgöring hos staten; eller

b) om han före utgången av semesterårets mars månad under året 1984 och under de därpå följande semesteråren har minst ett års oavbruten tjänstgöring hos staten; och


Blir vid beräkningen av semestern antalet semesterdagar icke ett helt tal, gives del av dag som full semesterdag.

3 §

Såsom med tjänstgöringsdagar jämställda dagar anses vid fastställandet av semesterns längd även semester samt frånvaro


11) på grund av rehabilitering till den del för denna betalts rehabiliteringspenning av statens medel.

Vintersemester förlängning
16 §

Åtnjuts av semester som bestäms enligt 2 § 1 mom. 3 punkten högst trettiofyra vardagar under semesterperioden, beviljas semestern förlängd med nio vardagar för tjänsteman, som är berättigad till semester för tolv kvalifikationsmånader. Har tjänsteman enligt nämnda punkt inte rätt till semester för tolv kvalifikationsmånader men dock för minst sju månader, beviljas semestern förlängd med fem vardagar, om högst tre fjärdedelar av semestern hålls under semesterperioden.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1983 och den tillämpas första gången vid bestämmandet av semester och semesterersättning på grundvalen av det semesterkvalifikationsår som utlöpt den 31 mars 1983.

Helsingfors den 31 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.