201/1983

Given i Helsingfors den 25 februari 1983

Förordning om arbetsdomstolen

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 47 § lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646/74):

1 §

Arbetsdomstolen åligger, utöver vad som eljest är stadgat, att göra nödigbefunna framställningar om utvecklandet av den lagstiftning som angår dess verksamhetsområde.

2 §

Presidenten åligger, utöver vad som är stadgat i lagen om arbetsdomstolen (646/74):

1) att tillse att göromålen vid arbetsdomstolen sköts på vederbörligt sätt och snabbt samt att expeditioner utan dröjsmål utfärdas till parterna;

2) att övervaka att tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag är enhetlig i arbetsdomstolens avgöranden och utlåtanden; samt

3) att ombesörja att arbetsdomstolens viktigaste avgöranden publiceras på lämpligt sätt.

3 §

Utöver vad som är stadgat i lagen om arbetsdomstolen åligger det arbetsdomstolsrådet att tjänstgöra som ledamot av arbetsdomstolen, när handhavandet av åliggandena som ordförande inte utgör hinder härför. Arbetsdomstolsrådet skall dessutom för egen del se till att arbetsdomstolens lagskipning är snabb och att tolkningen av lag är enhetlig.

4 §

Det åligger sekreterare att vara föredragande vid arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen förordnar en av sekreterarna att vara chef för dess kansli. Denne har till uppgift att utöver uppgifterna som föredragande svara för och draga försorg om skötseln av administrativa och ekonomiska ärenden.

5 §

Uppgifterna för avdelningssekreterare, byråsekreterare och maskinskrivare samt extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och dem som är anställda i arbetsavtalsförhållande bestäms av presidenten, om inte föreskrift om dem ingår i arbetsordningen.

6 §

Arbetsdomstolen utnämner avdelningssekreterare, byråsekreterare och maskinskrivare samt anställer extraordinarie och tillfällig sekreterare. Annan personal anställs av presidenten.

7 §

Tjänstledighet beviljas presidenten och arbetsdomstolsrådet av justitieministeriet för högst tre månader om året och för längre tid av republikens president.

Sekreterare beviljas tjänstledighet av arbetsdomstolen och befattningshavare av presidenten.

8 §

Har presidenten förhinder högst tre månader handhas hans åligganden av arbetsdomstolsrådet. När också arbetsdomstolsrådet har förhinder, när presidenten är tjänstledig längre tid än tre månader eller när presidenttjänsten är vakant, förordnar republikens president den som skall handha tjänsten.

9 §

Om handhavandet av tjänsten som arbetsdomstolsråd och av tjänst eller befattning som avses i 7 § 2 mom. under tjänstledighet och då den är vakant bestämmer den myndighet som beviljar tjänstledighet i fråga om tjänsten eller befattningen.

10 §

Angående de framställningar av de mest representativa centralorganisationerna för arbetsgivarföreningarna och fackföreningarna som erfordras för utnämningen av de i 2 § 3 mom. lagen om arbetsdomstolen nämnda ledamöterna av arbetsdomstolen och deras suppleanter skall justitieministeriet inhämta social- och hälsovårdsministeriets utlåtande.

Bland de i 1 mom. avsedda åtta ledamöterna som skall vara förtrogna med arbetsförhållanden och som föreslås på framställning av arbetsgivarföreningarnas och fackföreningarnas centralorganisationer samt bland deras suppleanter skall finnas personer som är insatta i arbetsförhållandena inom industrin, lantbruket och affärsbranschen.

11 §

De förvaltnings- och ekonomiärenden som skall avgöras av arbetsdomstolen handläggs vid sammanträde med presidenten såsom ordförande.

12 §

Arbetsdomstolens doms- och utslagsliggare samt de exemplar av domar eller utslag som skall utges till parterna undertecknas av den ordförande under vars ledning ärendet avgjorts.

De exemplar av arbetsdomstolens domar eller utslag som skall utges till parterna skall förses med arbetsdomstolens sigill.

13 §

Närmare bestämmelser om personalens åligganden ingår i arbetsordningen.

Arbetsordningen fastställs av justitieministeriet på framställning av arbetsdomstolen.

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1983.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 15 november 1974 om arbetsdomstolen (842/74) jämte däri senare gjorda ändringar.

Åtgärder för verkställigheten av denna förordning kan vidtagas innan den trätt i kraft.

Helsingfors den 25 februari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.