113/1983

Given i Helsingfors den 28 januari 1983

Lag angående ändring av lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 5 § lagen den 10 april 1970 om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/70) samt

ändras 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 29 december 1973 (1040/73), som följer:

1 §

Förening, annan sammanslutning, stiftelse eller anstalt kan med kyrkostyrelsen överenskomma om att stadgandena i denna lag skall tillämpas även i fråga om sådan präst eller lektor i dess tjänst för vilken domkapitlet utfärdat förordnande till befattningen. Likaså kan med kyrkostyrelsen överenskommas om de villkor, på vilka denna lag skall tillämpas i fråga om person som är anställd hos mellankyrklig eller motsvarande organisation eller hos annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling i arbete bland finländska utvandrare eller som är eller under en tid av minst åtta år varit i missionsarbete utomlands.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 220/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. 22/82
Stora utsk. bet. 210/82

Helsingfors den 28 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.