1007/1982

Given i Helsingfors den 23 december 1982

Lag angående ändring av lagen om arbetsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646/74) 2 §, 5 § 1 mom., 6 och 8 §§, 26 § 2 mom., 40 § och 41 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 20 december 1974 (973/74) och 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 23 februari 1979 (244/79), samt

fogas till 9 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Arbetsdomstolen består av en president och ett arbetsdomstolsråd med tjänsterna som huvudsyssla, båda i egenskap av ordförande, samt fjorton ledamöter med befattningen som bisyssla. Innehar presidenten eller arbetsdomstolsrådet sedan tidigare statstjänst eller -befattning, är han befriad från handhavandet av den under den tid han tjänstgör såsom president eller arbetsdomstolsråd.

Presidenten, arbetsdomstolsrådet och två ledamöter utnämns av republikens president för en tid av tre år bland personer vilka inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Presidenten och arbetsdomstolsrådet skall ha avlagt examen som krävs för domartjänst och vara förtrogna med domarvärv. De två ledamöter som avses i detta moment och som vid behov fungerar såsom vice ordförande, skall ha avlagt examen som krävs för domartjänst och vara förtrogna med arbetsförhållanden. För båda ledamöterna utses två suppleanter som uppfyller samma behörighetsvillkor.

Åtta ledamöter som skall vara förtrogna med arbetsförhållanden utnämns av republikens president för tre år i sänder. Av dessa ledamöter utnämns fyra på framställning av de mest representativa centralorganisationerna för arbetsgivarföreningarna samt fyra på framställning av de mest representativa centralorganisationerna för arbetstagarnas och funktionärernas fackföreningar. De fyra övriga ledamöterna, som skall vara förtrogna med tjänsteförhållanden, utnämns av republikens president likaså för tre år i sänder. Två av dessa ledamöter utnämns på framställning av finansministeriet, kommunala avtalsdelegationen, evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation samt avtalsdelegationen för privata statsunderstödda institutioner och två på framställning av fackföreningarna för de mest representativa centralorganisationerna för statstjänstemannen, de kommunala tjänsteinnehavarna och de kyrkliga tjänsteinnehavarna samt funktionärerna vid de privata statsunderstödda institutionerna. För varje ledamot utnämns två suppleanter på samma sätt.

Presidenten i arbetsdomstolen, arbetsdomstolsrådet samt arbetsdomstolens ledamöter och suppleanter har i regeringsformen för domare stadgad rätt att kvarstå i tjänsten under den tid för vilken de utnämnts.

5 §

Vid arbetsdomstolen finns utom president- och arbetsdomstolsrådstjänsterna en eller flera sekreterartjänster. Vid arbetsdomstolen kan även finnas avdelningssekreterar-, byråsekreterar- och maskinskrivarbefattningar samt extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.


6 §

Till president, arbetsdomstolsråd och ledamot samt suppleant i arbetsdomstolen kan utnämnas finsk medborgare som fyllt tjugo år och som råder över sig och sin egendom. Presidenten, arbetsdomstolsrådet och ledamot samt suppleant skall avgå då de fyller sextiosju år.

8 §

Om inte annat föranleds av 2 mom., är arbetsdomstolen beslutför då närvarande är presidenten eller arbetsdomstolsrådet som ordförande, den ena av de ledamöter som avses i 2 § 2 mom. samt fyra av de i 2 § 3 mom. avsedda, med arbetsförhållanden förtrogna ledamöterna, varav två skall företräda arbetsgivar- och två arbetstagarsidan. Arbetsdomstolsrådet kan vara ledamot då ärende handläggs med presidenten som ordförande. På arbetsdomstolsrådet skall därvid tillämpas vad som stadgas om ledamot som avses i 2 § 2 mom. Vid behov träder suppleant i stället för frånvarande ledamot eller för ledamot som fungerar såsom ordförande.

Vid handläggning av ärenden som angår tjänstemän, tjänsteinnehavare eller funktionärer som avses i lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner är arbetsdomstolen beslutför då två av de i 2 § 3 mom. avsedda med tjänsteförhållanden förtrogna ledamöterna, av vilka den ena företräder den offentliga arbetsgivarsidan och den andra tjänstemannasidan, är närvarande i stället för en ledamot från arbetsgivarsidan och en från arbetstagarsidan.

Syn kan förrättas av ordföranden och två ledamöter av vilka, beroende på ärendets art, den ena företräder den privata eller den offentliga arbetsgivarsidan och den andra arbetstagar- eller tjänstemannasidan.

Om en enhetlig lagskipning, den stora betydelse avgörandet i saken har eller annat viktigt skäl kräver det, deltar ordföranden och alla ordinarie ledamöter i handläggningen vid arbetsdomstolen. Kan inte alla ledamöter del taga i handläggningen, bestäms de som skall närvara enligt de grunder som stadgas i 1 och 2 mom.

9 §

Presidenten bestämmer hur ärendena enligt 8 § skall fördelas för behandling vid arbetsdomstolen. Presidenten fastställer också ordförandenas och ledamöternas sammanträdesturer. I arbetsdomstolens arbetsordning kan utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för ärendenas fördelning och om hur ledamöternas sammanträdesturer bestäms.

26 §

Ordföranden kan ombetro de åligganden som nämns i 18 och 20 §§ samt ovan i 1 mom. åt någon funktionär vid arbetsdomstolen. Andra åligganden som enligt 16―24 och 39 §§ ankommer på ordföranden kan arbetsdomstolen ombetro sin sekreterare.

40 §

Åtal för tjänstefel mot presidenten, arbetsdomstolsrådet, ledamot och suppleant i arbetsdomstolen utförs i högsta domstolen och mot sekreteraren i Helsingfors hovrätt, om inte åtalet mot sekreteraren, på grund av samband med åtal mot förstnämnda personer, skall handläggas av högsta domstolen.

41 §

Över mål som handlagts vid muntlig förberedelse eller huvudförhandling skall upprättas protokoll, i vilket skall nämnas arbetsdomstolens närvarande ordförande och ledamöter, parterna och de som kallats att höras samt ombud och biträden. I protokollet skall dessutom antecknas parternas och de hördas yrkanden, medgivanden och avståenden från talan samt invändningar, om dessa inte framgår av företedda skrivelser.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1983.

Åtgärder som gäller verkställigheten av denna lag kan vidtagas innan den träder i kraft. När arbetsdomstolsrådet, ledamot eller suppleant utses för den första mandattiden efter det lagen har trätt i kraft, kan mandattiden fastställas med avvikelse från 2 §, dock inte så att den omfattar mindre än två eller mera än fyra år.

Vid handläggning av mål vid arbetsdomstolen i vilket huvudförhandling inletts innan denna lag trätt i kraft skall tidigare lag tillämpas.

Regeringens proposition 188/82
Lagutsk. bet. 8/82
Stora utsk. bet. 172/82

Helsingfors den 23 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.