971/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Lag angående ändring av 30 och 31 §§ lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 30 § 3 mom. och 31 § lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69) samt

fogas till 30 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., som följer:

30 §

Församling skall för att hålla uttaxeringen per skattöre stabil ha en skatteutjämningsfond.

I enlighet med fondens stadgar kan församlingsfullmäktige besluta om användning av skatteutjämningsfondens medel för nämnda syfte eller om användning av församlingsfondens årsinkomster för förkovran av skatteutjämningsfonden.

I 2 mom. 4 punkten nämnd skatt uppbärs, om församlingsfondens övriga årsinkomster och eventuella överföringar från skatteutjämningsfonden inte föreslår till täckande av församlingens utgifter.

31 §

Det belopp som enligt beslut i saken skall hopbringas genom beskattning på det sätt som är stadgat i 30 § 2 mom. 4 punkten skall fördelas mellan de skattskyldiga enligt det antal skattören som påförs dem vid kommunalbeskattningen. Församlingsfullmäktige fastställer uttaxeringen per skattöre. Till grund för uttaxeringen läggs det belopp som beräknas bli hopbringat under finansåret genom beskattning, dividerat med det antal skattören som beräknas bli debiterade under finansåret. Uttaxeringen per skattöre fastställs med en noggrannhet av fem hundradedels penni.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Stadgandena i 31 § tillämpas dock redan då uttaxeringen per skattöre för finansåret 1983 fastställs.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 205/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 20/82
Stora utsk. bet. 205/82

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.