826/1982

Given i Helsingfors den 19 november 1982

Förordning angående ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

På föredragning av justitieministern

upphävs 23 och 28 §§ förordningen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/61), dessa lagrum sådana de luder 23 § i förordning av den 24 augusti 1973, samt

ändras 11 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 13 mars 1981 (188/81), som följer:

11 §

Påträffas vid utsökningsförfarande hos den betalningsskyldige inte utmätningsbar egendom eller inkomst (medellöshet s hinder) eller den betalningsskyldige, varvid uppgift inte heller fås om hans bonings- eller vistelseort eller om utmätningsbar egendom eller inkomst som tillhör honom (oanträffbarhetshinder), skall den utmätningsman eller det exekutionsbiträde som verkställt utmätningsförsöket på verkställighetshandlingen teckna och underskriva ett intyg över det hinder som mött indrivningen.

Utmätningsmannen skall granska intyg över hinder som utskrivits av exekutionsbiträde och, om intyget inte ger anledning till anmärkningar, bestyrka det med sin underskrift. Utmätningsmannen kan likväl på eget ansvar till denna uppgift förordna en tjänsteman som är underställd honom. Verkställighetshandlingarna jämte intyg över hindret skall utan dröjsmål återställas till sökanden. Utmätningsmannen skall förordna exekutionsbiträdet att fortsätta verkställigheten, om han anser det motiverat.

Då utmätningsmannen anser skäl föreligga därtill, skall han hos gäldenären inhämta eller förordna exekutionsbiträde att inhämta i 3 kap. 33 § utsökningslagen avsedd utredning.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1982.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 november 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.