303/1982

Given i Helsingfors den 30 april 1982

Lag om ändring av 6 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 1 mom. 1 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67) som följer:

6 §

Ovan i 4 § avsedda avdragbara utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande äro bland andra:

1) i penningar utbetald lön till personer som arbetat i lantbruket, deras och deras anhörigas pensioner och av arbetsförhållandet föranledda understöd samt försäkringspremier och andra dylika avgifter för ordnande av de anställdas och deras anhörigas pensions-, sjukersättnings-, invalidersättnings- och andra med dem jämförliga rättigheter, dock så att med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) och lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) betalda premier är avdragbara blott med de i 29 § 1 mom. 5 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet stadgade begränsningarna och att till medlem av den skattskyldiges familj utbetald lön och andra förmåner är avdragbara med de i 7 § stadgade begränsningarna;Denna lag träder i kraft den 1 juni 1982. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1982.

Regeringens proposition 141/81
Statsutsk. bet. 9/82
Stora utsk. bet. 26/82

Helsingfors den 30 april 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.