287/1982

Given i Helsingfors den 16 april 1982

Lag om ändring av 2 kap. vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 kap. 3 § 1 mom. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) samt

fogas till 2 kap. en ny 22 a § som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om byggande i vattendrag

3 §

Byggande skall, i den mån dess syfte kan uppnås utan oskälig stegring av kostnaderna i förhållande till företagets totalkostnader och den åstadkomna skadan, utföras så, att ägare av strand eller vattenområde inte personligen förorsakas sådan skada, olägenhet eller annan förlust av förmån som kan undvikas och så, att fiskbeståndet inte förintas, att bedrivandet av fiske, samfärdseln och virkesflottningen i vattendraget, nyttjandet av vattenkraften, vattenstånds- eller vattenregleringen, torrläggningen av mark, avledandet av vatten för användning såsom vätska eller tagandet av grundvatten ej försvåras eller eljest allmänt eller enskilt intresse ej kränks, vattnets reningsförmåga inte försämras eller omgivningens trivsel ej störs mera än för uppnåendet av det avsedda resultatet är nödvändigt, samt så, att de olika förmåner som nyttjandet av vattendraget eller grundvattnet medför även framdeles kan tillgodoses med minsta möjliga inskränkning.


22 a §

Tilloppskanal i inrättning, söm använder vatten, eller vattenledning skall vara försedd med rissel eller annan anordning som hindrar fisk att komma in i inrättningen. Dock får sådan anordning hållas uppdragen, då vattendraget är isbelagt, likaså vid islossning.

På jord- och skogsbruksministeriet ankommer att utfärda närmare bestämmelser om ovan i 1 mom. nämnda anordningar.

Torrläggs kanal, vattenledning eller vattenområde, skall den fisk som finns där ofördröjligen åter släppas ut i vatten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 214/80
Lag- och ekonomiutsk. bet, bet. 18/81
Grundlagsutsk, bet. 5/81
Stora utsk. bet. 213/81

Helsingfors den 16 april 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jarmo Wahlström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.