794/1981

Given i Helsingfors den 27 november 1981

Lag om ändring av 6 och 10 §§ inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67) 10 § 3 mom. och

fogas till 6 § ett nytt 3 mom. som följer:

6 §

Om växel utgivits för betalning av ovan i 1 mom. avsedda utgifter, betraktas det penningbelopp som växeln utvisar såsom utgift under det år då den skattskyldige accepterat växeln.

10 §

Avskrivningen för skatteåret får uppgå till högst 10 procent av utgiftsresten, dock så att avskrivningen för täckdiken får uppgå till högst 20 procent av utgiftsresten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1982.

På sådana avskrivningar för täckdiken som lagts innan denna lag träder i kraft tillämpas dock 10 § 3 mom. i dess tidigare ordalydelse.

Regeringens proposition 132/81
Statsutsk. bet. 60/81
Stora utsk. bet. 119/81

Helsingfors den 27 november 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Ahti Pekkala Finansminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.