472/1981

Given i Nådendal den 26 juni 1981

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 4 § 3 mom. och 5 b § 3 mom.,

sådana dessa lagrum lyder, 4 § 3 mom. i lag av den 29 december 1972 (934/72) och 5 b § 3 mom. i lag av den 20 september 1974 (749/74), samt

fogas till lagen en ny 4 d § som följer:

4 §

Rätt att erhålla invalidpension tillkommer arbetstagare vars arbetsförmåga på grund av sjukdom, lyte eller skada, med beaktande jämväl av den tid som redan förflutit, kan uppskattas vara utan avbrott nedsatt med minst två femtedelar åtminstone ett år. Vid bedömande av i vilken mån arbetsförmågan är nedsatt beaktas arbetstagarens återstående förmåga att bereda sig förvärvsinkomster genom sådant tillgängligt arbete, som rimligen kan förutsättas av honom med hänsyn till hans utbildning, tidigare verksamhet, ålder och boendeförhållanden samt därmed jämförliga omständigheter. Vid varierande arbetsförmåga beaktas den årliga förtjänsten. Invalidpension utgår, om inte annat följer av stadgandena i 4 d §, från ingången av den månad som följer på den under vilken rätten till pension uppkommit, dock inte retroaktivt för längre tid än ett år före den månad som följer efter ansökningen om pension. Invalidpension indrages då pensionstagaren återfått sin arbetsförmåga i sådan grad att han inte längre uppfyller villkoren för erhållande av pensionen. Då mottagare av invalidpension uppnår till erhållande av ålderspension berättigande ålder, förändras invalidpensionen till ålderspension.


4 d §

Full invalidpension utbetalas, om inte nedan i denna paragraf annorlunda stadgas, tidigast från ingången av den kalendermånad som först följer efter den i 27 § sjukförsäkringslagen avsedda primärtiden för dagpenning, nämligen de 150 första betalningsdagarna och de påföljande i sagda paragraf närmare angivna fem eller fyra fulla kalendermånaderna.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat skall full invalidpension utgå i enlighet med 4 § 3 mom., såvida pensionsansökan gjorts innan i sjukförsäkringslagen avsedd dagpenning betalts för de i 1 mom. nämnda 150 första betalningsdagarna. Härvid förutsätts likväl att före utgången av den kalendermånad som följer efter pensionsansökan eller, om under denna tid ansökts om dagpenning som avses i sjukförsäkringslagen, före utgången av den kalendermånad som följer efter ansökan inte beviljats sådan under minst en månad utan avbrott utgående dagpenning, vilken hänför sig till tiden efter arbetsoförmågans inträdande eller, såvida dagpenningsansökan som hänför sig till denna tid avslagits, till tiden efter avslaget.

I det fall att arbetsförmågan hos arbetstagare som uppbär såsom delpension beviljad invalidpension undergår sådan förändring att han får rätt till full invalidpension, skall på denna fulla pension tillämpas stadgandena i 1 mom. Om arbetsoförmågan fortgår, skall invalidpensionen utbetalas såsom delpension till dess att full invalidpension börjar utgå.

Beviljas full invalidpension retroaktivt enligt 1 mom., skall pensionen betalas till sjukförsäkringsfonden till den del den motsvarar för samma tid utbetald, i sjukförsäkringslagen avsedd dagpenning.

Beviljas invalidpension retroaktivt enligt 2 mom. eller såsom delpension och har för samma tid utbetalts dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, skall pensionen utbetalas endast till den del dess belopp överstiger beloppet av dagpenning som utbetalts för samma tid.

Utbetalas invalidpension enligt 19 b § 4 mom. i ett för allt, skall på invalidpensionen inte tillämpas vad ovan i denna paragraf är stadgat.

5 b §

Förändras invalidpensionstagares arbetsförmåga så, att förändringen enligt 1 mom. inverkar på pensionens storlek, och kan förändringen med beaktande jämväl av den tid som redan förflutit uppskattas bli bestående åtminstone under ett år, justeras pensionens belopp på ansökan av pensionstagaren eller på pensionsanstaltens initiativ från början av den månad som närmast följer på förändringen, om inte av stadgandena i 4 d § annat följer. Pensionen minskas dock inte för den tid för vilken den redan utbetalts och höjs inte för längre tid än sex månader före den kalendermånad som närmast följer efter pensionstagarens justeringsansökan eller pensionsanstaltens justeringsåtgärder.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag tillämpas inte på tidigare beviljad invalidpension som utan avbrott löper efter lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 54/81
Socialutsk. bet. 12/81
Stora utsk. bet. 68/81

Nådendal den 26 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.