345/1980

Given i Helsingfors den 16 maj 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde

ändras 2 § 1 mom. 2 punkten, 3 § 3 mom. 2 och 3 punkterna, 13 § 1 och 3 mom., 16―17 § § samt 19 § 1 och 2 mom. i förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänstemän (692/73), av dessa 2 § 1 mom. 2 punkten, 3 § 3 mom. 3 punkten och 19 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 23 februari 1979 (229/79), 3 § 3 mom. 2 punkten, 13 § 3 mom. och 19 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 21 april 1978 (282/78) samt 16 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 21 april 1978 och den 23 februari 1979, samt

fogas till förordningens 3 § 3 mom. nya 6 och 7 punkter, varvid de nuvarande 6―8 punkterna blir 8―10 punkter, som följer:

Semesterns längd.
2 §.

Tjänsteman åtnjuter semester:


2) två och en halv vardag för varje hel kvalifikationsmånad, om han före utgången av semesterårets mars månad har en till semester berättigande anställningstid på sammanlagt minst

a) fem år under semesteråren 1980 och 1981;

b) fre år under semesteråret 1982 samt

c) två år under semesteråret 1983 och de därpå följande semesteråren; dock så, att i de ovan i punkterna a―c nämnda anställningstiderna före utgången av ettvart semesterårs mars månad bör ingå minst ett års oavbruten tjänstgöring hos staten; och


3 §.

Såsom med tjänstgöringsdagar jämställda dagar anses vid fastställandet av semesterns längd även semester samt frånvaro:


2) under tjänstledighet på grund av havandeskap och barnsbörd, under tjänstledighet som har beviljats manlig tjänsteman i samband med hans barns födelse eller på grund av s.k. föräldraledighet, under tjänstledighet som har beviljats kvinnlig tjänsteman på grund av adoption och under tjänstledighet som på grund av föräldraledighet har beviljats manlig tjänsteman i samband med adoption, allt till den del, till vilken moderskapspenning, som utgår enligt sjukförsäkringslagen, anses hänföra sig;

3) på grund av inkallelse till reservens repetitionsövningar eller extra tjänstgöring eller förordnande till kurser som avser landets försvar, till befolkningsskyddsutbildning eller -tjänstgöring eller på grund av tjänstledighet för tjänstgöring vid finsk övervakningsstyrka eller på grund av utbildning i Finland för medlemskap i ovannämnda styrka eller i beredskapsstyrka eller på grund av kommendering till uppgifter inom katastrofhjälp i Röda Korsets tjänst;


6) på grund av tjänstledighet som har beviljats för sådan avlönad fackföreningsutbildning som avses i avtalet om arbetsmarknadsutbildning för statens tjänstemän, dock högst 30 dagar för varje utbildningsgång;

7) på grund av studieledighet som avses i lagen om studieledighet (273/79), dock högst 30 dagar för varje kvalifikationsår, såvida tjänstemannen omedelbart efter studieledigheten har återinträtt i statens tjänst;


Tiden för semester.
13 §.

Semestern får i allmänhet icke emot vederbörandes vilja utan vägande skäl ges i flera än två delar, av vilka den ena skall förläggas till semesterperioden.


Är tjänsteman vid den tidpunkt då semestern eller del av den begynner oförmögen till arbete på grund av sjukdom eller olycksfall eller tjänstledig på grund av havandeskap och barnsbörd, manlig tjänsteman tjänstledig i samband med hans barns födelse eller på grund av föräldraledighet, kvinnlig tjänsteman tjänstledig på grund av adoption eller manlig tjänsteman tjänstledig på grund av föräldraledighet i samband med adoption, allt under den tid, till vilken moderskapspenning, som utgår enligt sjukförsäkringslagen, anses hänföra sig, skall semestern, om tjänstemannen det begär, framskjutas till en senare tidpunkt. Tjänsteman tillkommer motsvarande rätt att uppskjuta semester eller del därav om det, då semestern eller del av den begynner, är känt att tjänstemannen under semestertiden kommer att undergå sådan sjuk- eller annan därmed jämförlig vård, att han på grund av denna är oförmögen till arbete, eller att manlig tjänsteman kommer att erhålla tjänstledighet i samband med hans barns födelse eller föräldraledighet, kvinnlig tjänsteman tjänstledighet på grund av adpotion eller manlig tjänsteman föräldraledighet i samband med adoption, allt under den tid som ovan har nämnts.


Vintersemester förlängning.
16 §.

Hålles del av semester som bestämmes enligt 2 § 1 mom. 1 och 2 punkterna under annan tid än semesterperioden, beviljas semestern till denna del förlängd med hälften, dock högst för hälften av vederbörandes hela semester och så, att förlängningen vid semester enligt 1 punkten är högst sju och vid semester enligt 2 punkten högst sex vardagar.

Åtnjutes av semester som bestämmes enligt 2 § 1 mom. 3 punkten högst trettio vardagar under semesterperioden, beviljas semestern förlängd med sju vardagar för tjänsteman, som är berättigad till semester för tolv kvalifikationsmånader. Har tjänsteman enligt nämnda punkt icke rätt till semester för tolv kvalifikationsmånader men dock för minst sju månader, beviljas semestern förlängd men fyra vardagar, om högst tre fjärdedelar av semestern hålles under semesterperioden.

Blir vid beräkningen av semesterförlägningen antalet semesterdagar icke ett helt tal, ges del av dag som full semesterdag.

Har semester på grund av avbrott i tjänsteutövningen icke kunnat hållas under semesterperioden eller då fråga är om semester som beviljats enligt 2 § 2 mom. ävensom då tjänsteförhållande avbryts före semesterperiodens början eller börjar det efter semesterperiodens slut, har vederbörande icke rätt till semesterförlängning. Avbrott i tjänsteutövningen under semesterperioden förorsakar likväl icke förlust av rätt till förlängning, såframt

1) avbrottet har föranletts av tjänstemannens sjukdom eller av havandeskap och barnsbörd, av tjänstledighet eller föräldraledighet som har beviljats manlig tjänsteman i samband med hans barns födelse, av ledighet som har beviljats kvinnlig tjänsteman på grund av adoption eller föräldraledighet som har beviljats manlig tjänsteman i samband med adoption, allt till den del, till vilken moderskapspenning, som utgår enligt sjukförsäkringslagen, anses hänföra sig; eller

2) avbrottet har föranletts av andra än ovan nämnda orsaker, men tjänstemannen under semesterperioden har tjänstgjort eller varit på semester minst 70 dagar.

Semesterlön.
17 §.

För tiden för semestern erlägges till tjänsteman hans fasta avlöning på sedvanliga betalningsdagar, såvida icke angående semesterlön eller dess uträknande eller utbetalande har överenskommits annorlunda genom tjänstekollektivavtal.

Semesterersättning eller semester då tjänsteförhållandet upphör.
19 §.

Upphör tjänsteförhållandet till staten, är tjänsteman berättigad till semesterersättning, motsvarande den fasta avlöningen, eller till semester för lika många kvalifikationsmånader, för vilka han enligt 2―6 §§ skulle få semester på grund av tjänstgöring till utgången av det i 3 § avsedda kvalifikationsåret, för de kalendermånader före tjänsteförhållandets upphörande, för vilka han icke har åtnjutit semester eller ersättning.

Uppnår tjänsteman i 2 § 1 mom. 2 eller 3 punkten nämnda anställningstider först efter ifrågavarande semesterårs mars månad men dock före upphörandet av tjänsteförhållandet, och har han före upphörandet av tjänsteförhållandet ytterligare minst ett års i 2 punkten avsedd oavbruten tjänstgöring hos staten, beviljas semestern för det innevarande kvalifikationsåret i enlighet med ovan nämnda 2 eller 3 punkt.Denna förordning tillämpas första gången vid bestämmandet av semester och semesterersättning på grundvalen av det semesterkvalifikationsår som utlöpt den 31 mars 1980.

Helsingfors den 16 maj 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.