643/1979

Given i Nådendal den 27 juli 1979.

Förordning angående ändring av förordningen om frontmannapension.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 4 § förordningen den 18 mars 1977 om frontmannapension (271/77) och

fogas till förordningen en ny 5 a § som följer:

4 §.

Såsom i 8 § 4 mom. lagen om frontmannapension avsedd arbetsinkomst anses löneinkomst samt den del av inkomst av affärs- och yrkesverksamhet eller gårdsbruk eller annan förvärvsverksamhet, som är att anse såsom skälig ersättning för arbete i ovan avsedd förvärvsverksamhet.

I 12 § 1 mom. lagen om frontmannapension avsedd förändring av grundläggande natur anses ha ägt rum, om årsinkomsten i jämförelse med den årsinkomst, på grundvalen varav frontmannapensionen blivit fastställd, stigit med minst 60 procent av den i 27 § 3 mom. folkpensionslagen stadgade gränsinkomstens belopp.

5 a §.

Folkpensionsanstaltens styrelse kan överföra de ärenden som gäller förmåner enligt lagen om frontmannapension eller en del av dessa ärenden på de i 66 § folkpensionslagen nämnda socialförsäkringskommissionerna att avgöras av dem och samtidigt fastställa med vilka begränsningar socialförsäkringskommissionerna utövar denna rätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Nådendal den 27 juli 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.