591/1979

Given i Nådendal den 29 juni 1979.

Lag angående ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69) 7 § 1 mom., 36 § 1 mom., 38 § 1 mom. och 42 §,

av dessa lagrum 36 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 6 maj 1977 (351/77), som följer:

7 §.

Kyrkosamfundet är uppdelat i tre eller flera stift, av vilka ettvart förestås av en biskop. En av biskoparna är ärkebiskop.


36 §.

Ledamöter i kyrkostyrelsen är kyrkosamfundets i tjänst varande biskopar för stiften, tre av kyrkomötet för tre år i sänder valda ledamöter, av vilka en skall vara präst och två lekmän, samt en lagfaren assessor, som är föredragande och sekreterare i kyrkostyrelsen. Då präst- eller lekmannaledamot har förhinder, är motsvarande suppleant ledamot av kyrkostyrelsen.


38 §.

Medlemmar av kyrkomöte är kyrkosamfundets i tjänst varande biskopar för stiften såsom självskrivna prästerliga medlemmar och kyrkostyrelsens lagfarne assessor såsom självskriven lekmannamedlem samt av prästerskapet valda ombud för prästerskapet såsom prästerliga medlemmar och av lekmän valda ombud såsom lekmannamedlemmar. Kyrkomötet skall ha lika många prästerliga och lekmannamedlemmar.


42 §.

Den kyrkliga rättsskipningen utövas såsom underrätt av kyrkostyrelsen, utökad med prästerliga suppleanter, i vilken biskoparna likväl icke deltager i handläggningen av ärendena.

I högsta instans handhas den kyrkliga rättsskipningen av kyrkliga överdomstolen, som består av biskoparna för stiften samt två av kyrkomötet utsedda präster och tre till kyrkosamfundet hörande lekmän.

Nådendal den 29 juni 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.