363/1979

Given i Helsingfors den 23 mars 1979.

Lag angående ändring av 50 § lagen om sjömanspensioner.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 50 § lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner, sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1966 (739/66), som följer:

50 §.

Styrelsemedlem eller fullmäktig, pensionskassans verkställande direktör eller utom styrelsen stående person, som nämnes i 40 §, är skyldig att ersätta den skada han tillskyndat kassan. Är skadan orsakad av flera, fördelas deras skadeståndsansvar enligt stadgandena i 6 kap. skadeståndslagen (412/74).

Kan endast lindrig vårdslöshet läggas skadeståndspliktig till last, kan skadeståndets belopp nedsättas, då detta med hänsyn till skadans storlek och omständigheterna i övrigt prövas skäligt. På skadeståndsansvaret för den som är i arbetstagares ställning skola dock tillämpas de i skadeståndslagen och lagen om arbetsavtal (320/70) ingående stadgandena om arbetstagares skadeståndsansvar.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979, men gäller icke ersättning för skada som orsakats därförinnan.

Helsingfors den 23 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.