318/1979

Given i Helsingfors den 16 mars 1979.

Lag angående ändring av lagen om skatt på arv och gåva.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40) 11 § 1 mom., 12, 13, 14, 19, 26 och 46 §§, 53 § 1 mom. samt 62 § 1 mom.,

av dessa lagrum 12, 13, 14 och 19 §§ samt 53 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1959 (520/59), 46 § sådan den lyder i lag av den 31 december 1974 (1028/74) och 62 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 20 juni 1974 (503/74) samt

fogas till lagen en ny 21 a §, till 25 § ett nytt 4 mom. och till lagen nya 39 a, 63 a, 63 b och 63 c §§ som följer:

11 §.

De vilka andel ur dödsbo tillfaller hänföras efter skyldskapsförhållandet till någon av följande tre skatteklasser:

I. arvlåtarens make, barn, makes barn, adoptivbarn, fader, moder och adoptivföräldrar samt bröstarvinge till barn eller adoptivbarn;

II. arvlåtarens broder, syster och halvbroder eller halvsyster, avkomling av hans broder, syster och halvbroder eller halvsyster samt den som minst de tio senaste åren före arvlåtarens död varit i hans tjänst och vårdat honom; samt

III. annan släkting eller utomstående.


12 §.

Från skattepliktig arvsandel får avdragas:

1) av arvlåtares make 25 000 mark;

2) av sådana arvlåtarens barn eller adoptivbarn eller dessas bröstarvingar, som vid skattskyldighetens inträde icke fyllt aderton år, 5 000 mark samt därutöver 1 000 mark för varje fullt år, varmed deras ålder understiger aderton år;

3) av sådana arvlåtarens barn eller adoptivbarn eller dessas bröstarvingar, som på grund av bestående men, åsamkat av sjukdom, lyte eller kroppsskada, äro oförmögna till förvärvsarbete, utöver i föregående punkt nämnda belopp 10 000 mark;

4) av den som under minst de tio senaste åren före arvlåtarens död varit i hans tjänst och vårdat honom, 5 000 mark; samt

5) av arvlåtarens make samt barn eller adoptivbarn eller dessas bröstarvingar, då i kvarlåtenskapen ingå till arvlåtarens hem hörande möbler och husgeråd, kläder samt annat bohag, i fråga om sådan egendom dess varde, dock högst 10 000 mark per arvsandel.

13 §.

Uppgår ej arvsandel eller enligt 12 § beräknad återstod därav till 10 000 mark, är den befriad från skatt.

14 §.

Arvsskatten utgår:

i I skatteklassen enligt följande skala:

Den beskattningsbara andelens värde mk Konstant skattetal vid andelens minimigräns mk Skatte-% för överskjutande del
10 000―25 000 200 6
25 000―50 000 1 100 8
50 000―100 000 3 100 10
100 000―200 000 8 100 11
200 000―300 000 19 100 12
300 000―500 000 31 100 12,5
500 000―700 000 56 100 13
700 000―1 400 000 82 100 13,5
1 400 000― 176 600 14

i II skatteklassen med dubbelt belopp av skalan; och

i III skatteklassen med trefaldigt belopp av skalan.

19 §.

Gåvoskatt erlägges ej:

1) för sådan gåva, för vilken arvsskatt enligt 16 § 1 mom. skall erläggas, ej heller för egendom erhållen genom äktenskapsförord;

2) för möbler och husgeråd, kläder samt annat bohag, avsedda för gåvotagarens eller hans familjs personliga bruk, då gåvans värde ej överstiger 10 000 mark;

3) för det som någon använt för annans uppfostran eller utbildning eller till annans underhåll eller eljest givit åt annan för dessa ändamål i sådan form, att gåvotagaren icke äger möjlighet att använda det skänkta beloppet till andra syftemål; ej heller

4) för annan gåva, vars värde understiger 10 000 mark, dock sålunda att, om gåvotagaren under loppet av två år av samma givare erhåller flera sådana gåvor, för dessa skall erläggas skatt då deras sammanlagda värde stiger till minst nämnda belopp.

21 a §.

Har någon för avsikt att överlåta gårdsbruksenhet, annat företag eller del därav, skall den arvsskattenämnd, inom vars område överlåtaren är bosatt, på ansökan av överlåtaren eller förvärvaren meddela förhandsbesked om huruvida gåvoskatt skall erläggas för överlåtelsen samt om grunderna för den skatt som skall erläggas och om dess belopp. Laga kraft vunnet förhandsbesked skall, om sökanden det yrkar, iakttagas med bindande verkan, såvida överlåtelsen sker inom ett år efter det förhandsbesked vann laga kraft. Ansökan om förhandsbesked skall handläggas i brådskande ordning.

25 §.

Arvsskattenämnden kan på ansökan, som delägare i dödsbo gjort före beskattningens verkställande, uppskjuta verkställandet av arvsbeskattningen för viss tid, dock för högst ett år från utgången av den för inlämnande av bouppteckningsinstrumentet till arvsskattenämnden stadgade tiden, om vägande skäl anföras till stöd för ansökningen. Såsom dylikt skäl skall bland annat anses verkställande av arvskifte i bo, där verksamheten vid gårdsbruksenhet eller annat företag som ingår i boet fortsättes för dödsboets eller dess delägares räkning, då det icke är fråga om en i förhållande till dödsboets sammanlagda tillgångar ringa förmögenhetsdel.

26 §.

Skyldig att till arvsskattenämnden inlämna bouppteckningsinstrument för fastställande av arvsskatt är den som enligt stadgandena i 20 kap. ärvdabalken skall uppgiva boet.

Var ej arvlåtaren vid frånfället bosatt i Finland eller inträder skyldigheten att erlägga arvsskatt senare än i 5 § är sagt, och skall skatten ej fastställas på sätt i 25 § 2 mom. är stadgat, åligger det den skattskyldige eller, då han ej är i Finland, den som omhänderhar dödsboet att avgiva deklaration till ledning för skattens fastställande.

39 a §.

Skatten skall höjas (skatteförhöjning):

1) om skattskyldig på vilken det ankommer att inlämna bouppteckningsinstrument, skattedeklaration eller annan stadgad uppgift eller handling utan godtagbar orsak underlåtit att i rätt tid inlämna boupptecknlngsinstrumentet, skattedeklarationen eller uppgiften eller handlingen eller inlämnat dessa behäftade med väsentliga brister, med högst 20 procent, och såframt han även efter att bevisligen ha erhållit stadgad anmaning utan godtagbart hinder helt eller delvis underlåtit att fullgöra sin skyldighet, ytterligare med högst 20 procent; samt

2) om skattskyldig medvetet eller av grov vårdslöshet inlämnat till sakinnehållet väsentligen oriktigt bouppteckningsinstrument eller oriktig skattedeklaration eller annan stadgad uppgift eller handling, till högst det dubbla beloppet.

Skatteförhöjning kan påföras även sådan skattskyldig, som icke enligt 26 § varit uppgiftsskyldig, men som uppenbart måste anses ha ägt kännedom om bouppteckningsinstrumentets, skattedeklarationens eller annan uppgifts oriktighet.

Har i 1 mom. avsedd oriktighet gällt endast viss del av arv, testamente eller gåva, skall skatteförhöjning påföras endast den skatteökning som föranledes av denna del.

46 §.

Skattskyldig äger rätt att söka ändring i beskattning, som gäller honom, hos länsrätten i det län på vars område beskattningen verkställts. Ändring i ovan i 21 a § avsett beslut som innehåller förhandsbesked får sökas hos länsrätten i det län, där den arvsskattenämnd finns som meddelat beslutet. På statens vägnar kan statsombud anföra besvär över beskattningen eller över beslut som innehåller förhandsbesked. Ändring får dock icke sökas i beslut som avses i 25 § 4 mom.

Ändringsansökan skall göras skriftligt, och besvärsskriften skall inom trettio dagar, räknat från sista dagen av den tid under vilken de i 44 § 1 mom. nämnda handlingarna varit tillgängliga för vederbörande, tillställas vederbörande skattebyrå eller länsrätt. I fråga om beslut som innehåller förhandsbesked räknas besvärstiden från delfåendet av beslutet. Har ansökan om ändring ingivits till skattebyrån, skall skattedirektören, sedan han berett den skattskyldige tillfälle att bemöta besvär, som anförts på statens vägnar, och statsombudet tillfälle att bemöta besvär, som anförts av den skattskyldige, utan dröjsmål till länsrätten översända besvärsskriften jämte bemötande samt de handlingar, som ligga till grund för beskattningen, ävensom utdrag ur arvsskattenämndens protokoll och ur skattelängden. Till handlingarna skola ytterligare fogas utredning angående tidpunkten för besvärstidens början samt skattedirektörens utlåtande med anledning av besvären. Ha besvären tillställts länsrätten, skall länsrätten, såframt ärendet icke avvisas utan prövning eller framställt yrkande omedelbart förkastas, genom förmedling av skattedirektören bereda parterna tillfälle att avgiva bemötande samt infordra nödiga utredningar och utlåtanden.

Besvär, vilka gälla med stöd av 21 a § meddelat beslut som innehåller förhandsbesked, skola i länsrätten handläggas i brådskande ordning. I länsrättens utslag angående förhandsbesked får ändring icke sökas.

53 §.

Skatten uppbäres, såvida icke i fråga om generationsväxlingssituationer annat är stadgat, i en eller, om finansministeriet så förordnar, flera rater inom den tid ministeriet bestämmer.


62 §.

Har skattskyldigs skattebetalningsförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall, som drabbat honom eller honom närstående person, eller av annat sådant skäl väsentligen nedgått eller skulle indrivning av skatten uppenbart äventyra den fortsatta verksamheten vid gårdsbruksenhet eller annat företag eller bevarandet av arbetsplatser eller vore det av annat särskilt skäl uppenbart oskäligt att indriva skatt, kan finansministeriet på ansökan bevilja partiell eller fullständig befrielse från arvs- eller gåvoskatt.


63 a §.

På ansökan som skattskyldig gjort hos arvsskattenämnden före beskattningens verkställande lämnas en del av arvs- eller gåvoskatten odebiterad, om

1) i det skattepliktiga arvet eller den skattepliktiga gåvan ingår gårdsbruksenhet, annat företag eller del därav,

2) den skattskyldige med de i arv eller som gåva erhållna medlen fortsätter att bedriva jordbruk eller jord- och skogsbruk eller annan företagsverksamhet på gårdsbruksenhet, som erhållits i arv eller som gåva, eller i sålunda erhållet företag, och

3) den för gårdsbruksenhet, annat företag eller del därav, som avses i 1 punkten, påförda arvs- eller gåvoskattens proportionella andel av hela skatten överstiger 5 000 mark.

För beräknande av den del av skatten som skall lämnas odebiterad avdrages från skatt som påförts i enlighet med denna lag den skatt som för arvsandelen eller gåvan borde påföras, om gårdsbruksenhets jordbruksjord, skog, byggnader, konstruktioner, maskiner, redskap och anordningar ävensom till annat företag än gårdsbruksenhet hörande tillgångar skulle värderas i enlighet med de grunder som iakttagits vid den förmögenhetsbeskattning som verkställdes under året före skattskyldighetens inträde. Den sålunda erhållna skillnaden eller, om den är större än den del av den i 1 mom. 3 punkten avsedda arvs- eller gåvoskatten som överstiger 5 000 mark, det sistnämnda beloppet, debiteras icke.

Överlåter skattskyldig, innan 5 år förflutit från den dag då arvs- eller gåvoskatt debiterades, huvuddelen av gårdsbruksenhet, annat företag eller del därav, som avses i 1 mom., påföres den skattskyldige den skatt som med stöd av denna paragraf lämnats odebiterad, förhöjd med 20 procent.

63 b §.

Om den för gårdsbruksenhet, annat företag eller del därav påförda arvs- eller gåvoskattens proportionella andel av hela skatten är 10 000 mark eller mera och om i 63 a § 1 mom. 1 och 2 punkterna nämnda förutsättningar föreligga, förlänges betalningstiden för denna del av skatten på ansökan som den skattskyldige före beskattningens verkställande gjort hos arvsskattenämnden.

Skatt för vilken förlängd betalningstid beviljats enligt 1 mom. uppbäres i lika stora årliga rater om minst 5 000 mark under högst 5 år i enlighet med vad finansministeriet närmare förordnar. För den förlängda betalningstiden uppbäres icke ränta.

Överlåter skattskyldig huvuddelen av gårdsbruksenhet, annat företag eller del därav, som avses ovan, bestämmer arvsskattenämnden att alla härvid ännu obetalda betalningsrater skola uppbäras i samband med den följande uppbördsraten.

63 c §.

Ovan i 21 a, 63 a och 63 b §§ avses med del av gårdsbruksenhet eller annat företag även minst en femtedel av de aktier eller andelar vilka berättiga till innehav av gårdsbruksenhet eller företag.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979 och tillämpas på de fall i vilka skattskyldigheten inträtt sagda dag eller därefter, dock så, att 62 § 1 mom. tillämpas även på de fall, i vilka skattskyldigheten har inträtt före denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 16 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.