299/1979

Given i Helsingfors den 16 mars 1979.

Lag om ändring av 1 kap. 19 § och 10 kap. 24 § vattenlagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 kap. 24 § 1 mom. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) samt

fogas till 1 kap. 19 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden.

19 §.

Till förebyggande av att vattendrag förorenas skall, utöver vad i denna lag stadgas, iakttagas vad angående skydd av vattendrag eller av havet bestämts i internationellt fördrag som förpliktar Finland.

10 kap.

Avloppsvatten och andra ämnen, som förorena vattendrag.

24 §.

Vattendomstol kan på ansökan bevilja enskild, sammanslutning eller samhälle tillstånd till sådant avledande av avloppsvatten och till sådan annan åtgärd, som enligt 1 kap. 19 och 20 §§ äro förbjudna utan tillstånd. Förutsättning för beviljande av tillstånd är, att men, som förorsakas av åtgärden, i förhållande till den fördel som erhålles, bör anses vara jämförelsevis obetydligt och att avlägsnandet av avloppsvattnet eller annat ämne, som förorenar vattendrag, eller förhindrandet av dylika ämnens inkommande i vattendraget icke på annat sätt med skäliga kostnader är möjligt. Tillstånd får ej beviljas, om åtgärden skulle leda till påföljd, som avses i 2 kap. 5 §, eller om beviljande av tillstånd skulle strida mot bestämmelse i ovan i 1 kap. 19 § 3 mom. avsett internationellt fördrag.Denna lag träder i kraft den 1 april 1979.

Helsingfors den 16 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.