244/1979

Given i Helsingfors den 23 februari 1979.

Lag angående ändring av lagen om arbetsdomstolen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646/74) 1 §, 8 § 3 mom., 11 och 13 §§, 34 § 1 mom. och 39 §,

av dessa lagrum 1 och 13 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 20 december 1974 (973/74) samt 11 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 20 december 1974 och lag av den 13 juni 1975 (441/75), som följer:

1 §.

Arbetsdomstolen handlägger och avgör i egenskap av specialdomstol tvistemål angående arbetskollektivavtal för arbetstagare, tjänstekollektivavtal för tjänstemän och funktionärskollektivavtal för funktionärer vid privata statsunderstödda institutioner samt tvistemål som grundar sig på lagen om kollektivavtal (436/46), lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70), lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/70), lagen om den evangelisklutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/74) och lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner (238/79), då fråga är om:

1) arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtalets giltighet, bestånd, innebörd och omfattning samt den rätta tolkningen av en bestämd avtalspunkt;

2) huruvida något förfarande står i överensstämmelse med arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal eller stadgandena i ovan nämnda lagar; eller

3) påföljd av förfarande, som strider mot arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal eller ovan nämnda lagar, dock ej såframt fråga är om straff- eller disciplinär påföljd.

Beror förpliktelse till fullgörelse eller tillämpning av arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal i ett visst enstaka fall på avgörandet i ovan avsedd tvist, kan arbetsdomstolen samtidigt handlägga och avgöra även talan därom. Anser sig arbetsdomstolen icke kunna avgöra ett dylikt yrkande, skall parten anvisas att väcka talan vid behörig domstol.

8 §.

Vid handläggning av ärenden som angår tjänstemän och funktionärer som åsyftas i lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner träder de i 2 § 3 mom. avsedda, med tjänsteförhållanden förtrogna ledamöterna i stället för en ledamot från arbetsgivarsidan och en ledamot från arbetstagarsidan. Förutsättning för domförhet är härvid, utöver vad i 2 mom. är stadgat, att de bägge med tjänsteförhållanden förtrogna ledamöterna är tillstädes i domstolen.


11 §.

Tvistemål, som ankommer på arbetsdomstolen, kan med stöd av bestämmelse i arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal överlämnas till skiljemäns avgörande enligt lagen om skiljemannaförfarande (46/28), dock ej i det fall, att yrkande framställes om att kollektivavtal enligt stadgandena i lagen om kollektivavtal, tjänstekollektivavtal enligt stadgandena i lagen om statens tjänstekollektivavtal, lagen om kommunala tjänstekollektivavtal eller lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal eller funktionärskollektivavtal enligt stadgandena i lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner skall förklaras hävt.

Skall jämlikt arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal för åstadkommande av förlikning i tvist, som angår eller härleder sig av detta, underhandling först äga rum, får tvistefrågan icke vid arbetsdomstolen upptagas till prövning, förrän sådan underhandling förts, förutom då av omständigheterna framgår, att käranden ej är skyldig till att underhandlingar icke förekommit.

13 §.

Talan som avser ärenden angående tjänste- eller funktionärskollektivavtal anhängiggöres och föres av den som är part i avtalet, i eget namn även på deras vägnar som i enlighet med tjänste- eller funktionärskollektivavtalet är bundna därav. Den som är bunden av tjänste- eller funktionärskollektivavtal i annan egenskap än som part i avtalet får uppträda som kärande endast om han visar, att part i avtalet givit tillstånd därtill eller vägrat att anhängiggöra eller föra talan.

Förening som är part i tjänste- eller funktionärskollektivavtal för talan i arbetsdomstolen i eget namn även på de tjänstemäns, tjänsteinnehavares och funktionärers vägnar som icke är bundna av tjänste- eller funktionärskollektivavtalet, men för vilkas anställningsförhållande staten, kommun eller kommunalförbund, den evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling, församlingsförbund eller annan sammanslutning av församlingar eller privat statsunderstödd institution icke får bestämma eller överenskomma om villkor som står i strid med tjänste- eller funktionärskollektivavtalet.

På talan angående tjänste- eller funktionärskollektivavtal svarar part i avtalet för egen del och på deras vägnar som i enlighet med tjänste- eller funktionärskollektivavtalet är bundna därav. Den mot vilken anspråk framställes i talan skall även alltid kallas att höras i saken. På talan, vari yrkas påföljd för åsidosättande av bestämmelser i tjänste- eller funktionärskollektivavtal eller vidtagande av stridsåtgärd eller deltagande i sådan annars än på grundval av beslut av kommunala avtalsdelegationen, den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation eller avtalsdelegationen för privata statsunderstödda institutioner eller den förening som vidtagit åtgärden, svarar personligen den mot vilken yrkandena framställes.

Vad i denna paragraf stadgas om part i avtal äger motsvarande tillämpning på förening som avses i 6 § 2 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal, 6 § 2 mom. lagen om kommunala tjänstekollektivavtal, 6 § 2 mom. lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal och 8 § 2 mom. lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner.

I annat än i 1, 2 eller 3 mom. avsett ärende angående tillämpning av lagen om statens tjänstekollektivavtal, lagen om kommunala tjänstekollektivavtal, lagen om den evangelisklutherska kyrkans tjänstekollektivavtal eller lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner är staten, kommunala avtalsdelegationen, den evangelisklutherska kyrkans avtalsdelegation eller avtalsdelegationen för privata statsunderstödda institutioner eller, då tjänstekollektivavtal ingåtts av kommun eller kommunalförbund, församling, församlingsförbund eller annan sammanslutning av församlingar eller funktionärskollektivavtal ingåtts av privat statsunderstödd institution, kommunen, kommunalförbundet, församlingen, församlingsförbundet, sammanslutningen eller institutionen eller ock förening som företräder tjänstemän, tjänsteinnehavare eller funktionärer kärande.

34 §.

Arbetsdomstolens dom skall avfattas skriftligen. Domen skall innehålla en kort redogörelse för själva tvisten, motiveringen för avgörandet, vederbörande lagrum eller punkter i arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal och det slut vid vilket domstolen i saken stannat.


39 §.

Är vid domstol anhängigt sådant mål, vars avgörande förutsätter särskild kännedom om arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtalsförhållanden, kan domstolen, då den anser det erforderligt eller då part det yrkar, beträffande denna del av målet begära utlåtande av arbetsdomstolen, såframt icke annorlunda är särskilt stadgat angående begäran om utlåtande i vissa fall.

Avser begäran om utlåtande det rätta innehållet eller den rätta tillämpningen av visst arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal eller den rätta tolkningen av enskild bestämmelse däri, skall parterna i avtalet beredas tillfälle att bli hörda i saken. I detta syfte skall ordföranden tillställa parterna i avtalet begäran om utlåtande och uppmana dem att inom förelagd tid inkomma med yttrande däröver. Är parterna i avtalet härvid av olika mening, förrättas enligt ordförandens prövning förberedelse och huvudförhandling i ärendet i den ordning som ovan stadgats.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 23 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.