968/1978

Given i Helsingfors den 15 december 1978.

Lag om ändring av 25 kap. 21 § rättegångsbalken.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 25 kap. 21 § rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 augusti 1978 (661/78), som följer:

25 kap.

Fullföljd av talan från underrätt till hovrätt.

Kompletterande stadganden.
21 §.

Har besvärsskrift eller bemötande, som skall tillställas underrättens kansli, inom utsatt tid inkommit till hovrätten och finns skäl att antaga, att besvärsskriften eller bemötandet tillställts hovrätten av misstag, går parten icke på grund härav förlustig sin talan. Skrivelsen skall ofördröjligen från hovrätten sändas till underrättens kansli.

Underrättens kansli tillställda och till hovrätten riktade skrivelser samt till dem fogade handlingar skall från underrätten ofördröjligen sändas till hovrätten. Besvärsskrift jämte bilagor sändes likväl först sedan tiden för avgivande av bemötande har utgått, såframt ej annat föranledes av sakens brådskande beskaffenhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Helsingfors den 15 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.