745/1978

Given i Helsingfors den 29 september 1978.

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 29 §, 30 § 1 mom., 32 § 2 mom. och 57 § 4 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

av dessa lagrum 57 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 28 januari 1972 (75/72) och 29 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 14 januari 1966, den 4 januari 1968 och den 4 juli 1969 (5/66, 10/68 och 464/69), samt

fogas till lagen nya 29 a, 30 c och 54 a §§ som följer:

29 §.

Arbetsgivare äger, utan hinder av vad annorstädes i denna lag är stadgat, rätt att uppbära ersättning för nödiga och skäliga kostnader, vilka åsamkats genom anordnandet av företagshälsovård som stadgats eller bestämts såsom hans skyldighet. Samma rätt äger även företagare eller annan, som utför eget arbete, om han erlagt betalning till inrättning, med undantag för hälsovårdscentral, eller till person, berättigad att giva företagshälsovård, för nödiga och skäliga kostnader, vilka åsamkats genom företagshälsovård som ifrågavarande inrättning eller person givit.

Har hälsovårdscentral givit i 14 § 1 mom. 8 punkten folkhälsolagen avsedd företagare eller annan, som utför eget arbete, i nämnda lagrum avsedd företagshälsovård, äger den kommun som upprätthåller hälsovårdscentralen rätt att av folkpensionsanstalten, med iakttagande av nedan i 30 b § avsett förfarande, i ersättning uppbära den del av kostnaderna för den företagshälsovård den givit, vilken del folkpensionsanstalten vore skyldig att erlägga såsom motsvarande ersättning till ovan avsedd företagare eller annan som utför eget arbete.

Har arbetsgivare berett sina arbetstagare eller medlemmar av deras familjer annan än i 1 mom. avsedd företagshälsovård eller annan hälsovård, får arbetsgivaren av folkpensionsanstalten ersättning för härav åsamkade nödiga och skäliga kostnader. Förutsättning för att ersättning skall erläggas är, att arbetsgivaren på förhand meddelat folkpensionsanstalten att han anordnar denna service.

Folkpensionsanstalten kan till stiftelse som nämnes i 1 § lagen om obligatorisk läkarundersökning av studenter, som studera vid universitet och högskolor (142/58) erlägga skälig ersättning för kostnaderna för den vård stiftelsen anordnar.

Har socialnämnden beviljat försäkrad socialhjälp för erläggande av arvode till läkare eller medicinskt laboratorium, för anskaffning av läkemedel eller för resekostnader, äger socialnämnden rätt att av socialförsäkringskommissionen mot redovisning uppbära den del av den erlagda socialhjälpen som kommissionen vore pliktig att i motsvarande ersättning utgiva till den försäkrade.

Kan erläggande av dagpenning till mottagaren själv på grund av dennes levnadsvanor icke anses motsvara sitt syfte, kan socialförsäkringskommissionen på framställning av socialnämnden i den försäkrades boningskommun besluta, att dagpenning utbetalas till socialnämnden för att användas för vård av den försäkrade och dennes familj.

29 a §.

Statsrådet fastställer de grunder enligt vilka i ersättning för ovan i 29 § 1―3 mom. avsedda kostnader erlägges tre femtedelar, såsom folkpensionsanstalten närmare bestämmer. Innan grunderna fastställes skall den delegation som avses i 8 § lagen om företagshälsovård beredas möjlighet att avgiva utlåtande i saken.

Förutsättning för erläggande av ersättning som skall betalas till arbetsgivare är, att han berett arbetarskyddskommissionen eller, om sådan icke finnes, arbetarskyddsfullmäktig tillfälle att avgiva utlåtande om ansökningen.

30 §.

I enlighet med denna lag utgående förmån skall, med undantag av förmån som avses i 29 § 1 mom. första meningen samt 3 och 4 mom. i samma paragraf, sökas hos socialförsäkringskommissionen. Ansökan bör åtföljas av nödigbefunnen utredning.


30 c §.

Ersättning som avses i 29 § 1 och 3 mom. skall sökas hos folkpensionsanstalten eller, om folkpensionsanstaltens styrelse uppdragit ärendet åt socialförsäkringskommissionen för avgörande, för arbetsgivares vidkommande inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång samt i fråga om företagare och annan som utför eget arbete från det kostnaderna uppkommit, vid äventyr att förmånen annars går förlorad. Till arbetsgivares ansökan skola fogas berättelse om verkställande av företagshälsovård under den period som ansökan avser, plan över anordnandet av företagshälsovården under följande räkenskapsperiod samt av arbetarskyddskoimmission eller -fullmäktig avgivet i 29 a § 2 mom. avsett utlåtande eller utredning om att möjlighet till avgivande av utlåtande förelegat.

Folkpensionsanstalten har rätt att granska den av arbetsgivaren anordnade företagshälsovården i fråga om bokföring och andra till avgörandet av ansökan om ersättning anslutna frågor samt att utfärda anvisningar angående ansökan om ersättning.

32 §.

Arbetsgivare skall erlägga arbetsgivares sjukförsäkrings- och företagshälsovårdsavgift på sätt därom stadgas i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63).


54 a §.

Är arbetsgivare, företagare eller annan som utför eget arbete eller kommun missnöjd med folkpensionsanstaltens eller socialförsäkringskommissions beslut i ärende som avses i 29 § 1―3 mom. i denna lag, får vederbörande söka ändring däri hos prövningsnämnden genom skriftliga besvär senast före klockan 12 den trettionde dagen räknat från den dag, då klaganden fick del av folkpensionsanstaltens eller socialförsäkringskommissionens beslut.

57 §.

Vad i denna paragraf är stadgat äger motsvarande tillämpning i de ovan i Ila, 29 och 30 a §§ avsedda fall, då kommun, arbetsgivare, företagare eller annan som utför eget arbete eller försäkrad erhållit obehörig förmån.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 29 september 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.