744/1978

Given i Helsingfors den 29 september 1978.

Lag om ändring av folkhälsolagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 och 11 §§ samt 15 § 1 och 3 mom. folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72), av nämnda lagrum 3 § och 15 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 27 augusti 1976 (737/76), samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom., till 14 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 2 september 1976 (788/76), nya 7 och 8 punkter, till 15 § ett nytt 4 mom. och till 21 § nya 2―4 mom. som följer:

3 §.

Medicinalstyrelsen skall årligen uppgöra en riksomfattande plan för ordnandet av i denna lag avsett folkhälsoarbete samt för genomförandet av företagshälsovård, som avses i 2 § lagen om företagshälsovård (743/78) och som enligt vad med stöd av sagda lag stadgats eller bestämts skall anordnas av arbetsgivaren, och för åstadkommande av för ändamålet erforderlig service under de fem följande kalenderåren till den del arbetsgivaren, med beaktande av i övrigt tillbudsstående resurser, kan beräknas ha behov av i planen ingående service. Planen och de ändringar, som göres i den, skall för godkännande underställas statsrådet, som samtidigt bestämmer när kommunerna skall underställa länsstyrelsen till planen anpassad, i 19 § avsedd verksamhetsplan.

Innan den i 1 mom. avsedda riksomfattande planen underställes statsrådet för godkännande skall den i 8 § lagen om företagshälsovård avsedda delegationen beredas tillfälle att avgiva utlåtande om planen till de delar den berör genomförandet av företagshälsovården och åstadkommandet av för ändamålet erforderlig service.

11 §.

Hälsovårdsnämnden äger rätt att för skötseln av sina åligganden erhålla nödiga uppgifter av statens, församlings och kommuns myndigheter, i ovan i 14 § 1 mom. 7 punkten avsedda fall av arbetsgivaren samt av alla dem som utför folkhälsoarbete, såframt av stadgandena angående tystnadsplikt icke annat följer.

14 §.

Såsom till folkhälsoarbetet hörande skyldigheter åligger det kommunen inom ramen för nedan i 19 § avsedd verksamhetsplan:


7) att bereda arbetstagare, vilka arbetar på arbets- och verksamhetsplatser inom kommunens område, sådan företagshälsovård som i 2 § lagen om företagshälsovård eller i andra stadganden föreskrivits eller med stöd av dem bestämts åligga arbetsgivaren, såframt arbetsgivaren på ett av medicinalstyrelsen bestämt sätt och före en av medicinalstyrelsen bestämd tidpunkt har meddelat sitt behov av företagshälsovård; samt

8) att i tillämpliga delar för inom kommunens område verksamma företagare och andra, som där utför eget arbete, anordna i 2 § lagen om företagshälsovård och med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser avsedd företagshälsovård, under förutsättning att de på ett av medicinalstyrelsen bestämt sätt och före en av medicinalstyrelsen bestämd tidpunkt har meddelat kommunen sitt behov av företagshälsovård.


15 §.

För de i 14 § 1 mom. 1―8 punkterna avsedda funktionerna skall kommun ha en hälsovårdscentral. Centralens funktioner kan vid behov förläggas till mottagningsfilialer eller ordnas med hjälp av rörliga verksamhetsenheter.


Kommun kan även, med medicinalstyrelsens samtycke, med andra än i 14 § 1 mom. 5 punkten avsedda läroanstalter ingå överenskommelse angående ombesörjande av arbetsgivaren eller läroanstalten åliggande hälsovård på åtgärd av kommunens hälsovårdscentral.

Kommun kan med länsstyrelsens samtycke ingå överenskommelse med inom kommunens område verksam arbetsgivare om att kommunens hälsovårdscentral bereder av arbetsgivaren anställda arbetstagare och deras familjemedlemmar i 3 § lagen om företagshälsovård avsedd sjukvårds- och annan hälsovårdsservice.

21 §.

Arbetsgivare är skyldig att för hälsovårdscentrals i 14 § 1 mom. 7 punkten av denna lag avsedda företagshälsovård eller för dess ovan i 15 § 4 mom. avsedda, för arbetsgivare anordnade sjukvårds- och övriga hälsovårdsservice till hälsovårdscentralen erlägga avgifter och ersättningar för hälsovårdens olika åtgärder och verksamhetsformer, enligt grunder om vilka stadgas genom förordning.

Företagare eller annan person som utför eget arbete är skyldig att för hälsovårdscentrals i 14 § 1 mom. 8 punkten av denna lag avsedda företagshälsovård till hälsovårdscentralen erlägga avgifter och ersättningar för hälsovårdens olika ågärder och verksamhetsformer, enligt grunder om vilka stadgas genom förordning.

Grunderna för ovan i 2 och 3 mom. avsedda avgifter och ersättningar skall genom förordning bestämmas så, att avgifterna och ersättningarna täcker de verkliga kostnader som kommunerna i genomsnitt förorsakas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979, beträffande i 14 § 1 mom. 7 punkten avsedd företagshälsovård dock så och i den ordning som skyldighet för arbetsgivare att anordna företagshälsovård har stadgats med stöd av 2 och 12 §§ lagen om företagshälsovård samt beträffande 14 § 1 mom. 8 punkten såsom i den riksomfattande plan, vilken avses i 3 § folkhälsolagen, vid ifrågavarande tidpunkt bestämmes.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 29 september 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.