743/1978

Given i Helsingfors den 29 september 1978.

Lag om företagshälsovård.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.
Tillämpningsområde.

I arbete, där arbetsgivare är skyldig att iakttaga lagen om skydd i arbete (299/58) eller lagen om skydd i skeppsarbete (345/67), skall arbetsgivaren utöver vad annorstädes är stadgat, på sin bekostnad genom att anlita yrkesutbildade personer och service inom hälsovården anordna företagshälsovård för att förebygga hälsorisker till följd av arbetet, på sätt i denna lag stadgas.

Då företagshälsovård anordnas för företagare och andra som utför eget arbete, iakttages i tillämpliga delar vad i denna lag och folkhälsolagen (66/72) är stadgat.

2 §.
Genomförande av företagshälsovården och dess innehåll.

Till företagshälsovården hör på sätt därom genom statsrådets beslut, med beaktande av förhållandena inom olika branscher och på olika arbetsplatser och behovet av företagshälsovård till följd av dem i den i 3 § folkhälsolagen avsedda riksomfattande planen och i övrigt inom ramen för tillbudsstående resurser, närmare bestämmes:

1) utredning av de risker och men för hälsan, som arbetet och förhållandena på arbetsplatsen medför för arbetstagaren genom besök på arbetsplatsen eller genom andra motsvarande företagshälsovårdsåtgärder då arbetsmetoder och arbetsutrymmena planeras, då arbetet inledes och vid behov under arbetets gång;

2) tillräcklig information till arbetstagarna om hälsoriskerna i arbetet och i arbetsplatsens förhållanden och erforderlig handledning av arbetstagarna för undvikande av dessa;

3) utredning av personliga förutsättningar vad hälsan beträffar, då arbetstagare placeras i arbete, som kan medföra risk eller men för hälsan, om sådan utredning eljest icke står till förfogande;

4) anordnande av hälsoundersökningar av arbetstagare i arbete, som medför särskild fara för ohälsa, inom bestämd tid efter det arbetstagaren antagits i arbete och anordnande av förnyad undersökning inom bestämda tider under den tid arbetsförhållandet varar eller då arbetarskyddsmyndighet, efter att ha inhämtat utlåtande av institutet för arbetshygien, så bestämmer;

5) anordnande av hälsoundersökningar inom bestämd tid efter det arbetstagare antagits i arbete och anordnande av förnyad undersökning inom bestämda tider under den tid arbetsförhållandet varar i annat än ovan i 4 punkten avsett arbete, då det finns motiverat skäl att misstänka, att arbetet medför hälsorisker för arbetstagaren;

6) uppföljning av hur arbetstagare, som på grund av lyte, skada eller sjukdom är handikappad, klarar sig i arbetet med beaktande av arbetstagarens förutsättningar vad hälsan beträffar samt vid behov hänvisning till vård eller rehabilitering; samt

7) deltagande i anordnandet av förstahjälp, som avses i 36 § lagen om skydd i arbete.

Arbetstagare får icke utan grundat skäl vägra låta underkasta sig hälsoundersökningar, som avses i denna paragraf. Om vid hälsoundersökning påvisas, att arbetstagaren på grund av särskild mottaglighet eller svaghet i kroppsbyggnaden eller av annan motsvarande orsak är uppenbart utsatt för hälsorisker till följd av arbetet, får han icke anlitas i dylikt arbete.

3 §.
Anordnande av övrig hälsovård.

Arbetsgivare kan utöver företagshälsovård anordna sjukvård och annan hälsovård för sina arbetstagare.

4 §.
Samarbete.

Innan arbetsgivare fattar beslut om inledande eller ändring av ovan i 2 och 3 §§ avsedd verksamhet eller om annan väsentlig omständighet som inverkar på dess anordnande, skall saken behandlas i arbetarskyddskommission som avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet (131/73) eller, om sådan icke finnes, tillsammans med arbetarskyddsfullmäktig.

5 §.
Kompletterande utbildning.

Då medicinalstyrelsen finner det erforderligt är arbetsgivare för yrkesutbildad person inom hälsovården, som verkar i uppgifter inom företagshälsovården, skyldig att beordra honom att deltaga i av medicinalstyrelsen anordnad eller godkänd kompletterande utbildning.

Skyldighet att deltaga i ovan i 1 mom. avsedd kompletterande utbildning gäller även yrkesutbildad person inom hälsovården som självständigt verkar i uppgifter inom företagshälsovården.

6 §.
Utlämnande och hemlighållande av uppgifter.

Arbetsgivaren, arbetsplatsens arbetarskyddskommission och arbetarskyddsfullmäktig har rätt att av personer, som verkar i uppgifter inom företagshälsovården, få sådana uppgifter vilka de erhållit på grund av sin ställning och vilka är av betydelse med tanke på arbetstagarens hälsa samt med tanke på utvecklandet av de hygieniska förhållandena på arbetsplatsen. Sådana uppgifter får dock icke yppas om vilka stadgats eller bestämts att de skall hemlighållas, såvida icke den, till vars förmån skyldigheten att hemlighålla har stadgats eller bestämts, lämnar sitt medgivande därtill.

7 §.
Åstadkommande av service och ersättande av kostnaderna.

Arbetsgivare kan anordna i denna lag avsedd företagshälsovård som följer:

1) arbetsgivaren skaffar den service han behöver från hälsovårdscentral som avses i folkhälsolagen;

2) arbetsgivaren ordnar själv eller tillsammans med andra arbetsgivare den service han behöver; eller

3) arbetsgivaren skaffar den service han behöver från annan inrättning eller person som är berättigad att ge företagshälsovård.

Om åstadkommande av service för företagshälsovården på åtgärd av hälsovårdscentralerna är stadgat i folkhälsolagen och om ersättande av kostnaderna i sjukförsäkringslagen (364/63).

Då arbetsgivare inleder anordnande av företagshälsovård eller annan hälsovård för sina arbetstagare eller då han väsentligt ändrar denna service, skall han till kommunens hälsovårdsnämnd insända erforderliga uppgifter om saken.

8 §.
Delegationen för företagshälsovård.

För planering och utvecklande av företagshälsovården verkar i samband med social- och hälsovårdsministeriet en delegation för företagshälsovård, om vars sammansättning, uppgifter och verksamhet stadgas närmare genom förordning.

9 §.
Straff.

Arbetsgivare, som bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser, skall straffas med böter eller, om omständigheterna är försvårande, med fängelse i högst sex månader, såvida icke annorstädes i lag stadgats om strängare straff.

Innan allmänna åklagaren väcker åtal för brott mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, skall han, såvida icke arbetarskyddsmyndighet anmält brottet för väckande av åtal, inhämta utlåtande i saken av sagda myndighet. Allmänna åklagaren skall i god tid innan åtalsärendet upptages till behandling i domstol underrätta vederbörande arbetarskyddsmyndighet om saken.

10 §.
Övervakning.

Enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser ankommer det på medicinalstyrelsen och länsstyrelserna att, såsom därom är särskilt stadgat, i medicinskt hänseende övervaka den verksamhet som utövas av hälsovårdscentraler, enheter för företagshälsovård och yrkesutbildade personer inom hälsovården, vilka ombesörjer förverkligandet av den företagshälsovård som ankommer på arbetsgivaren, samt innehållet i företagshälsovården.

Arbetarskyddsmyndigheterna skall, i enlighet med vad i lagen om tillsynen över arbetarskyddet är stadgat, tillse att arbetsgivare i enlighet med denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser har anordnat den företagshälsovård som det enligt stadgandena är arbetsgivarens skyldighet att anordna.

Har arbetsgivare underlåtit att ordna företagshälsovård som enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser stadgats vara arbetsgivarens skyldighet, och uppstår det oenighet om innebörden av denna skyldighet, skall arbetarskyddsmyndighet, innan den fattar i lagen om tillsynen över arbetarskyddet avsett för arbetsgivaren förpliktande beslut, inhämta utlåtande av sakkunniginrättning eller myndighet som förordnats av social- och hälsovårdsministeriet.

Angående övervakning av den verksamhet som avses i 3 § är stadgat särskilt.

11 §.
Närmare stadganden och bestämmelser.

Närmare stadganden angående verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §.
Ikraftträdande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979 sålunda och i den ordning, som särskilt förordnas genom statsrådets i 2 § 1 mom. avsedda beslut, med beaktande av behovet av företagshälsovård inom olika branscher och på olika arbetsplatser samt de i den i 3 § folkhälsolagen avsedda riksomfattande planen anvisade och i övrigt tillbudsstående resurserna.

Genom denna lag upphäves 44 och 45 §§ lagen om skydd i arbete, dock så, att stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av 44 och 45 §§ lagen om skydd i arbete förblir i kraft tills de upphäves.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 29 september 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.