1086/1977

Given i Helsingfors den 30 december 1977.

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 1 mom., 14 § 1 mom., 22 § 2 mom., 23 § samt 30 § 3 och 4 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

av dessa lagrum 23 § och 30 § 4 mom. sådana de lyder i lag av den 20 juni 1974 (521/74) och 30 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 15 juli 1970 (499/70), samt

fogas till 21 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 20 juni 1974, nya 2 och 3 mom. och till 28 §, sådan den lyder i lag av den 4 januari 1968 (10/68), ett nytt 4 mom. som följer:

4 §.

Försäkrad äger rätt att vid sjukdom utfå ersättning för nödiga kostnader för sjukvård och dagpenning för förlust av arbetsförmåga till följd av sjukdom samt vid havandeskap och barnsbörd ersättning för av dem föranledda nödiga kostnader. Försäkrad äger även rätt att vid havandeskap och barnsbörd samt för vård av adoptivbarn utfå moderskapspenning.


14 §.

I ersättning för arbetsoförmåga till följd av sjukdom erlägges dagpenning samt vid havandeskap och barnsbörd eller för vård av adoptivbarn moderskapspenning.


21 §.

Rätt att utfå moderskapspenning har även sådan kvinnlig försäkrad, som i sin vård antagit under två år gammalt barn i avsikt att adoptera detta, under förutsättning att den försäkrade på grund härav är borta från förvärvsarbete eller annat motsvarande arbete utanför hemmet och att hon varit bosatt i Finland 180 dagar närmast innan hon övertog barnet för vård.

Ovan i 2 mom. avsedd rätt äger likväl icke sådan försäkrad, som lever i äktenskap eller under förhållanden av äktenskapsliknande natur med fadern till det barn, som skall adopteras, eller med adoptivfader.

22 §.

Till moderskapspenning erlägges icke försörj artillägg för den nyfödde eller för sådant adoptivbarn, för vars vårdnad moderskapspenning utgår.

23 §.

Moderskapspenning utgår för sammanlagt 186 vardagar sålunda, att 24 vardagar därav hänföra sig till tiden närmast före den beräknade tidpunkten för barnsbörden och 162 vardagar till tiden närmast därefter. Har havandeskapet blivit avbrutet tidigare än 24 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnsbörden, anses moderskapspenningen hänföra sig till de 186 vardagar som närmast följa på den dag, då havandeskapet blev avbrutet. I nedan i 2 mom. avsett fall erlägges likväl moderskapspenning till barnets moder för en tid, som är 12 dagar kortare än ovannämnda tidsperiod. överlämnar barnets moder under en tid, för vilken moderskapspenning borde erläggas, sitt barn i avsikt att giva detta såsom adoptivbarn, har hon rätt att utfå ovan avsedd moderskapspenning endast för den tid, under vilken barnet varit i hennes vård, likväl för minst de 72 första vardagarna. Moderskapspenning erlägges till försäkrad på grund av vården om adoptivbarn för varje vardag, under vilken vården fortgår till dess 162 vardagar förflutit sedan barnets födelse, likväl for minst 72 vardagar.

Giver barnets moder sitt samtycke därtill, kan moderskapspenning erläggas även till barnets fader för 12 vardagar räknat från den tidpunkt då fadern, om han är gift med barnets moder och icke lever åtskild från henne på grund av söndring i äktenskapet, omedelbart efter barnets födsel på grund av barnets vård varit borta från förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet. Den del av moderskapspenningen som skall erläggas till fadern är lika stor som den dagpenning han skulle ha uppburit, om han hade drabbats av sjukdom. Anmälan om erläggandet av moderskapspenningen till båda makarna ävensom anmälan till arbetsgivaren om faderns frånvaro från förvärvsarbetet av ovannämnd orsak skall göras på förhand på sätt genom förordning närmare stadgas. För tid för vilken moderskapspenning erlägges, utbetalas icke dagpenning för sjukdom.

28 §.

Vad ovan är sagt om lön som utbetalas för tiden för ledighet på grund av barnsbörd berör även den lön som utbetalas för tiden för ledighet som beviljats för ovan i 21 § 2 mom. och 23 § 2 mom. avsett syfte.

30 §.

Dagpenning skall sökas inom sex månader från den dag, från och med vilken sökanden önskar komma i åtnjutande därav, moderskapspenning senast två månader före den beräknade tiden för barnsbörden eller i fall som avses i 21 § 2 mom. inom två månader från det barnet antogs i vård samt ersättning för kostnader vid sjukdom eller havandeskap och barnsbörd inom sex månader från det betalning, för vilken ersättning sökes, blivit erlagd. Eljest är förmånen förverkad. Har dagpenning beviljats för viss tid och fortgår arbetsoförmågan jämväl därefter, skall den försäkrade, för att fortfarande erhålla dagpenning, inom ovannämnda tid härom förebringa tillräcklig utredning. Oaktat försening kan förmån beviljas, antingen i sin helhet eller till en del, om förvägrande av förmånen bör anses oskäligt.

Har barnaföderska icke undergått av läkare företagen efterundersökning under den tid, som begynner fem och slutar tolv veckor efter barnsbörden, äger hon icke rätt att lyfta moderskapspenning för längre tid än 72 vardagar, räknat från det rätten till moderskapspenning begynte, såvida icke socialförsäkringskommissionen av särskild orsak annat besluter. Närmare stadganden om efterundersökning utfärdas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1978.

Lagens 23 § 1 mom. tillämpas på de försäkrade, i fråga om vilka den beräknade tidpunkten för barnsbörden eller dagen för barnsbörden är den 1 mars 1978 eller därefter. Lagen berör likväl icke försäkrad, vars havandeskap blivit avbrutet före den 1 februari 1978.

Stadgandena i denna lag om utbetalning av moderskapspenning för vård av adoptivbarn tillämpas, såvida omhändertagandet av barnet skett efter lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 30 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.