351/1977

Given i Helsingfors den 6 maj 1977.

Lag angående ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 25 § 1 mom., 27 § 1 mom., 36 § 1 mom. och 41 § 7 punkten lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfudet (521/69) som följer:

25 §.

Rösträtt vid församlingsstämma tillkommer envar församlingsmedlem, som är införd i längden över röstberättigade och är finsk medborgare samt före året för stämman har fyllt aderton år.


27 §.

Medlem i församlingsfullmäktige skall vara för oförvitligt leverne och ortodoxa kristliga strävanden känd församlingsmedlem, som har rösträtt vid församlingsstämma och som före ingången av valåret har fyllt tjugo år.


36 §.

Ledamöter i kyrkostyrelsen är kyrkosamfundets i tjänst varande biskopar för stiften, två av kyrkomötet för tre år i sänder valda ledamöter, av vilka den ena skall vara präst och den andra lekman, samt en lagfaren assessor. Då präst- eller lekmannaledamoten har förhinder, är motsvarande suppleant ledamot av kyrkostyrelsen.


41 §.

Förutom genom privata donationer samt understöd, vilka måhända erhållas av staten, förkovras centralfonden på följande sätt:

7) till fonden överföres inkomsten av sådan kyrkosamfundet tillhörig egendom, som står under kyrkostyrelsens förvaltning, och inbesparing av lön, som hänför sig till prästerskapets vakanta tjänster, vilka interimistiskt handhas av vikarier, dock icke inbesparing av lön som länder församling till godo, då kantorstjänst med stöd av 14 § lämnas obesatt, ej heller inbesparing av lön som länder församling till godo, då någon medlem av prästerskapet dömts till skiljande från tjänsteutövning på sätt i 54 § 1 mom. stadgas; samt


Helsingfors den 6 maj 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. undervisningsminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.