789/1976

Given i Helsingfors den 17 september 1976.

Lag angående ändring av lagen om skydd i arbete.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) samt

fogas till lagen en ny 40 a § som följer:

6 §.

Skyldiga att iakttaga stadgandena i 40―43 §§ är, även om vederbörande icke är arbetsgivare:

1) tillverkare, importör eller överlåtare av maskiner eller anordningar;

2) den som i egenskap av självständig företagare bedriver installering av maskiner eller anordningar;

3) tillverkare, importör eller annan överlåtare av hälsofarligt ämne;

4) avlastare eller avsändare av varukolli; samt

5) ägare av fastighet eller byggnad eller den som besitter fastighet eller del därav eller har nyttjanderätt därtill.

40 a §.

Tillverkare, importör eller försäljare av hälsofarligt ämne eller person, som överlåter dylikt ämne till annans nyttjande, skall vid behov tillse, att ämnet är åtföljt av från säkerhetssynpunkt nödvändiga uppgifter om ämnets sammansättning samt vederbörliga bruks- och säkerhetsanvisningar ävensom att ämnets förpackningar samt försäljnings- och bruksemballage äro försedda med erforderliga påskrifter.

På ämnets förpackningar samt försäljnings- och bruksemballage skola vid behov antecknas:

1) tillverkare och importör;

2) från säkerhetssynpunkt nödvändiga uppgifter om ämnets sammansättning; samt

3) erforderliga varningspåskrifter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

Helsingfors den 17 september 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.