592/1975

Given i Nådendal den 18 juli 1975.

Lag om ändring av folkhälsolagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 45 och 46 §§ ävensom 47 § 3 mom. folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72), samt

ändras lagens 25 §, rubriken för 4 kap. samt 27―39, 43 och 44 §§,

av dessa lagrum 34 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 21 juni 1973 (538/ 73), som följer:

25 §.

Har ej annat avtalats, beräknas i 22, 23 och 24 §§ avsedd ersättning sålunda, att från det totala beloppet av hälsovårdscentrals egentliga utgifter under föregående finansår, till vilket lägges 4 procent i ersättning för värdeminskningen i anläggningstillgångar, avdrages patienternas undersöknings- och vårdavgifter samt övriga egentliga inkomster. Såsom inkomst räknas dock ej kommunernas betalningsandelar, statsandel, ej heller enligt denna paragraf utgående ersättningar för kostnader. Skillnaden divideras i fråga om hälsovårdscentralens sjukplatser med det totala antalet vårddagar och i fråga om hälsovårdscentralens övriga verksamhet med det totala antalet undersöknings- och vårdbesök. Därefter multipliceras det sålunda erhållna beloppet med antalet vårddagar eller undersöknings- och vårdbesök för ifrågavarande patient. Till det erhållna beloppet lägges för varje vårddag eller för varje undersöknings- och vårdbesök beloppet av undersöknings- och vårdavgiften, om denna avgift ej uppbäres hos patienten, ehuru den enligt denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden kunde ha uppburits, samt ett belopp, motsvarande i 11 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/63) stadgad ersättning, försåvitt patienten ej är försäkrad enligt nämnda lag eller ersättning enligt 24 § i nämnda lag ej erlägges.

4 kap.

Statsandelar och -understöd.

27 §.

Åt kommun eller kommunalförbund, som upprätthåller hälsovårdscentral, erlägges statsandel för anläggningskostnader samt för vart kalenderår för driftskostnader, föranledda av förverkligandet av dess i överensstämmelse med den fastställda riksomfattande planen uppgjorda verksamhetsplan, vari verksamheten för vederbörande år sista gången ingått.

Statsandelarna beräknas kommunvis i enlighet med de i lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna (665/67) avsedda bärkraftsklasserna enligt följande:

Bärkraftsklass Statsandel i procent
1 70
2 66
3 62
4 58
5 54
6 51
7 48
8 45
9 42
10 39.

Sköter hälsovårdscentral verksamhet som avses i 5 § 4 mom. och 15 § 2 mom., gäller angående statsandel för därav föranledda kostnader vad särskilt är stadgat.

För ovan i 15 § 3 mom. avsedd verksamhet erlägges ej statsandel.

28 §.

Beträffande anläggningskostnaderna för hälsovårdscentral, inberäknat även stegringen av kostnadsnivån och av övriga godtagbara orsaker förorsakade merkostnader, användes som grund för beviljande av statsandel den bärkraftsklassificering, som var gällande under det år då beslutet om erläggande av statsandel för anläggningskostnader fattades.

29 §.

Vid bestämmandet av kommunalförbunds statsandel för anläggningskostnader anses medlemskommuns andel vara den andel av anläggningskostnadernas totala belopp som de av kommunen reserverade sjukplatserna förutsätter.

30 §.

Vid bestämmandet av kommunalförbunds statsandel för driftskostnader anses medlemskommuns andel vara en så stor andel av sagda kostnader, som utgör kommunens del av kostnaderna för på hälsovårdscentralens sjukplatser vårdade patienter på basen av antalet vårddagar för kommunens invånare, och av övriga kostnader på basen av antalet besök som kommunens invånare gjort på hälsovårdscentralens olika mottagningar och hälsovårdscentralens personal gjort hos dem.

31 §.

Förutom vad i 15 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73) är stadgat, finns för behandling av ärenden rörande tjänsteinnehavares och arbetstagares antal samt andra än av avtal beroende anställningsvillkor en delegation, vars uppgift är att avgiva utlåtanden, närmast i frågor av principiell och vittbärande art. Statsrådet utser delegationens medlemmar. I delegationen skall ingå en representant för social- och hälsovårdsministeriet och en för finansministeriet samt en representant för medicinalstyrelsen med sakkunskap inom hälsovården och den medicinska vetenskapen, bland vilka statsrådet utser en till ordförande. De övriga medlemmarna skall företräda kommunernas centralorganisationer samt centralorganisationerna för kommunala sjukvårdsanstalter samt den kommunala avtalsdelegationen.

Har personalens avlöning eller övriga ekonomiska förmåner erlagts till större belopp än vad de ovan i 1 mom. nämnda lagstadgade grunderna förutsätter, kan statsrådet, efter det att den i 1 mom. nämnda delegationen avgivit sitt utlåtande i ärendet, besluta, att statsandel förvägras, helt eller delvis, för den avlöning eller de övriga förmåner, som avvikelsen gäller.

32 §.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar på ansökan statsunderstöd åt kommun, vars ekonomiska bärkraft är svag och vilken åsamkas en oskälig ekonomisk belastning av utgifter förorsakade av denna lag.

33 §.

Med avvikelse från vad i 10 § 1 mom. 3 punkten av den i 31 § nämnda lagen är stadgat om skissritningar och byggnadssättsbeskrivningar samt i 11 § 1 mom. om huvudritningar, kan godkännandet av verkställighetsprogram och beslut om erläggande av statsandel för anläggningskostnader grunda sig på ett utkast till plan för byggnadsprojektet, i vilket medtagits detaljerade ritningar och byggnadsbeskrivning.

34 §.

Utvisar i 17 § 2 mom. av den i 31 § nämnda lagen avsedd utredning om kostnaderna för arbeten eller anskaffningar, att de nödiga kostnaderna med högst 500 mark överskrider det belopp, som bestämts i det med stöd av 11 § 2 mom. i nämnda lag meddelade beslutet om erläggande av statsandel för anläggningskostnader, erlägges för det överskjutande beloppet ej statsandel.

35 §.

Med avvikelse från stadgandena i 5 § av den i 31 § nämnda lagen anses såsom driftskostnader icke hyresvärden och i fråga om hemsjukvård anses såsom driftskostnader endast kostnader, som förorsakas av hembesök, gjorda av dem som hör till hälsovårdscentralens personal, samt av användningen av hälsovårdscentralens sjukvårds utrustning vid hemsjukvård.

36 §.

Med avvikelse från stadgandena i 7 § av den i 31 § nämnda lagen räknas såsom avdrag från driftskostnaderna icke avgift, som hos patient, som vårdats på hälsovårdscentrals vårdplats, uppburits för hans uppehälle, varemot såsom avdrag räknas de ersättningar som annan kommun, annat kommunalförbund eller staten skall erlägga.

37 §.

Statsrådet kan utfärda allmänna anvisningar om när kostnader, förorsakade av i denna lag stadgad verksamhet, på sätt som avses i 8 § 1 mom. av den i 31 § nämnda lagen, skall anses vara av nöden för att uppgiften skall bli behörigen skött.

Med avvikelse från vad i 14 a § av den i 31 § nämnda lagen är stadgat, skall för åtgärder som förorsakar i 4 § samt i 5 § 2, 6 och 9 punkterna i nämnda lag avsedda driftskostnader utverkas godkännande av vederbörande statsmyndighet, innan bindande avtal eller annan åtgärd, som förorsakar driftskostnader, ingås eller vidtages, såframt driftskostnaderna för sagda åtgärder överstiger det av vederbörande statsmyndighet årligen fastställda maximibeloppet.

Ovan i 2 mom. avsett förfarande tillämpas dock ej, försåvitt av anskaffningar eller av annat än anskaffningar förorsakade driftskostnader i detalj har behandlats i den fastställda verksamhetsplanen.

38 §.

I ovan i 31 § nämnda lag och i 37 § 2 mom. av denna lag avsedd vederbörande statsmyndighet är i ärenden, som gäller statsandelar och -understöd för kostnader, förorsakade av i denna lag stadgad verksamhet, social- och hälsovårdsministeriet, likväl så, att i 15 § 2 och 3 mom. av den i 31 § nämnda lagen avsedd vederbörande statsmyndighet är finansministeriet.

Genom förordning kan dock ärenden, vilkas avgörande enligt 1 mom. ankommer på social- och hälsovårdsministeriet, överföras på medicinalstyrelsen eller länsstyrelserna, vilka vid avgörandet av dessa ärenden skall följa av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade allmänna anvisningar.

39 §.

Till den del i denna lag icke är annorlunda stadgat skall i fråga om statsandelar och -understöd iakttagas vad i den i 31 § nämnda lagen är stadgat.

43 §.

Förutom vad i 21 a § av den i 31 § nämnda lagen är stadgat, kan social- och hälsovårdsministeriet eller, såframt förfarits på sätt i 38 § 2 mom. är stadgat, medicinalstyrelsen eller länsstyrelse innehålla eller avbryta erläggandet av förskott på eller slutrat av statsandel för driftskostnader även såframt den fastställda verksamhetsplanen icke följes inom verksamheten.

Såframt det av hälsovårdsskäl är nödvändigt, kan medicinalstyrelsen eller, försåvitt i förordning så är stadgat, länsstyrelsen bestämma, att verksamheten antingen helt eller delvis skall avbrytas tills rättelse åstadkommits.

44 §.

Förutom vad i 24 § av den i 31 § nämnda lagen är stadgat om överlåtelse av egendom, upphörande av verksamhet eller ändring av den, äger statsrådet rätt att, inom ett år från det att på ägarens åtgärd medicinalstyrelsen underrättats om ändringen, inlösa sagda egendom till staten. Erlagd statsandel skall därvid till motsvarande del anses som betalning av inlösningspriset.

Vad i 1 mom. är stadgat kan i fall. om vilka stadgas medelst förordning, tillämpas även på egendom, i fråga om vilken statsandel erlagts för driftskostnader, som föranletts av anskaffningen av egendomen.

Vid tillämpning av stadgandet i 1 eller 2 mom. iakttages i 25 § av den i 1 mom. nämnda lagen stadgat förfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Har byggande, utvidgning eller grundförbättring av eller grundanskaffning till hälsovårdscentral, som före ikraftträdandet av denna lag godkänts att medtagas i den allmänna planen för erläggande av statsunderstöd, ännu icke slutförts vid lagens ikraftträdande, erlägges statsunderstödet för anläggningskostnader, i dem även inräknade av godtagbara skäl förorsakade merkostnader, i enlighet med tidigare gällande stadganden.

I övrigt tillämpas denna lag på kostnader som uppkommit först efter lagens ikraftträdande, såframt ej annat följer av 34 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund.

Nådendal den 18 juli 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Grels Teir

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.