1028/1974

Given i Helsingfors den 31 december 1974.

Lag angående ändring av lagen om skatt på arv och gåva.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 46―50 §§ lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40), sådana de lyder i lagen den 30 december 1959 (520/59), som följer:

46 §.

Skattskyldig, som icke nöjes åt honom ågången beskattning, är berättigad att söka ändring hos länsrätten i det län, på vars område beskattningen verkställts. På statens vägnar kan statsombud eller skatteinspektör anföra besvär över beskattningen.

Ändringsansökan skall göras skriftligt och besvärsskriften inom trettio dagar, räknat från sista dagen av den tid, varunder de i 44 § 1 mom. nämnda handlingarna varit tillgängliga för vederbörande, tillställas vederbörande skattebyrå eller länsrätt. Har ansökan om ändring ingivits till skattebyrån, skall skattedirektören, sedan han berett den skattskyldige tillfälle att bemöta besvär, som anförts på statens vägnar, och statsombudet tillfälle att bemöta besvär, som anförts av den skattskyldige, oförtövat till länsrätten översända besvärsskriften jämte bemötande samt de handlingar, som ligga till grund för beskattningen, ävensom utdrag ur arvsskattenämndens protokoll och ur skattelängden. Till handlingarna skola ytterligare fogas utredning angående tidpunkten för besvärstidens början samt skattedirektörens utlåtande med anledning av besvären. Ha besvären tillställts länsrätten, skall länsrätten, såframt ärendet icke avvisas eller framställt yrkande omedelbart förkastas, genom förmedling av skattedirektören bereda parterna tillfälle att avgiva bemötande samt infordra nödiga utredningar och utlåtanden.

47 §.

Prövningsombud, som enligt beskattningslagen förordnats till länsrätten, bevakar statens rätt även i ärenden angående ändringssökande som avses i denna lag.

48 §.

Över länsrättens utslag är den, som utslaget angår, berättigad att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom sextio dagar från delfåendet. På statens vägnar utövas besvärsrätt av prövningsombudet.

Besvärsskriften jämte länsrättens utslag samt utredning om när besväranden fått del av utslaget, skola inom den tid som i 1 mom. nämnes tillställas högsta förvaltningsdomstolen.

I 2 mom. avsedd besvärsskrift kan även befordras till länsrätten, som utan dröjsmål skall sända den jämte i saken tillkomna handlingar till högsta förvaltningsdomstolen.

49 §.

Har i ärende rörande beskattning av arv eller gåva, vari besvär anförts hos länsrätten, saken till någon del icke varit föremål för prövning eller ha vid beskattningen tillämpats oriktiga skattegrunder eller har beskattningen annars i väsentligt avseende blivit oriktigt verkställd, kan ärendet i sin helhet återförvisas till arvsskattenämnden för verkställande av ny beskattning.

50 §.

Skattskyldig som önskar anföra besvär över honom ågången beskattning på den grund att beskattningen verkställts med oriktig tillämpning av lag eller att vid ärendets behandling inträffat misstag eller fel i förfarandet, som kan antagas ha inverkat på sakens avgörande, äge, försåvitt saken gäller sådan grund för beskattningen, rätt att hos länsrätten anföra besvär jämväl efter utgången av den i 46 § 2 mom. föreskrivna tiden, likväl icke senare än inom det femte året från ingången av kalenderåret närmast efter det då skatten debiterats. I övrigt länder till efterrättelse vad i 46 § 2 mom. är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1975.

Helsingfors den 31 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.