971/1974

Given i Helsingfors den 20 december 1974.

Lag om ändring av 3 och 19 a §§ arbetstidslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 3 § 3 mom. och 19 a § arbetstidslagen av den 2 augusti 1946, av dessa lagrum 3 § 3 mom. sådant det lyder i lagen den 11 februari 1955 (89/55) och 19 a §, sådan den lyder i lagen den 6 november 1970 (666/70), som följer:

3 §.

Genom förordning stadgas, på vilka innehavare av tjänst eller befattning hos staten, kommun och annan offentlig sammanslutning skall tillämpas, vad i denna lag är stadgat om arbetstagare, och huru enligt 17 och 18 §§ utfallande månadsersättning åt sådan innehavare av tjänst eller befattning, som kan jämföras med i 2 mom. avsedd arbetstagare, skall fastställas.

19 a §.

Vad i denna lag är stadgat om rätt för arbetsgivar- och arbetstagarföreningar, vilkas verksamhetsområde omfattar hela landet, att genom kollektivavtal träffa överenskommelse med avvikelse från denna lag äger motsvarande tillämpning på arbets- och tjänstekollektivavtal, som ingåtts mellan statlig myndighet eller kommunala avtalsdelegationen eller, med stöd av dess bemyndigande, kommun eller kommunalförbund eller evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation eller, med stöd av dess bemyndigande, sagda kyrka, församling, församlingsförbund eller annan sammanslutning av församlingar och vederbörande förening.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

Helsingfors den 20 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

UndervisningsMinister
Ulf Sundqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.