750/1974

Given i Helsingfors den 20 september 1974.

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 1 § 1 mom., 5 § 1 och 2 mom. samt 9 av dessa lagrum 1 § 1 mom. och 5 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 29 december 1972 (935/72) och 9 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 16 december 1966 och den 18 juni 1971 (640/66 och 501/71), som följer:

1 §.

För arbetstagare, som är sysselsatt i skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på fartyg i inrikesfart eller, enligt vad därom genom förordning stadgas, arbetar inom annat sådant område, som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet samt åt sådan arbetstagares anhöriga familjepensionsskydd i enlighet med denna lag. Såframt i denna lag icke annorlunda stadgas, gäller i övrigt i tillämpliga delar vad i 3 § 2―4 mom., 4 § 1, 3, 5 och 6 mom., 4 a―4 c §§, 5 b § 3 och 4 mom., 7 a―10 §§, 12 §, 13 § 3 mom., 14 §, 15 a―18 §§ och 19 a―23 §§ lagen om pension för arbetstagare är stadgat.


5 §.

Ålderspensionens årliga belopp utgör en och en halv procent av det sammanlagda beloppet av de jämlikt 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade löner, som arbetstagaren förtjänat efter det han fyllt 23 år, och på grundvalen av vilka försäkringspremie erlagts i enlighet med denna lag. Har arbetstagare under något kalenderår i arbeten, som avses i denna lag, förtjänat mindre än 200 mark, tages under sådant år förtjänad lön likväl icke i beaktande såsom grund för pension. Är arbetstagare född före den 1 juli 1919, höjes pensionen genom att den multipliceras med det tal, som erhålles, då talet 264 divideras med antalet månader, som ingå i tiden från början av juli 1962 till utgången av den kalendermånad, under vilken arbetstagaren fyller 65 år. Social- och hälsovårdsministeriet kan utfärda närmare bestämmelser angående beräkningen av ovan avsedd förhöjning.

Invalidpension beviljas antingen som full pension eller som delpension. Den fulla invalidpensionens storlek fastställes enligt 1 mom. och den beviljas arbetstagare, vars arbetsförmåga, uppskattad i enlighet med 4 § 2 mom., är nedsatt med minst tre femtedelar åtminstone under ett år. I annat fall beviljas invalidpensionen som delpension och dess belopp utgör hälften av full pension. Är arbetstagaren likväl född före den 1 januari 1927 utgör delpensionen följande procenttal av den fulla pensionen:

Födelseår Delpensionen i procent av full pension
1919 eller tidigare 66
1920 64
1921 62
1922 60
1923 58
1924 56
1925 54
1926 52
9 §.

För det i denna lag stadgade pensionsskyddet svara de i 2 § avsedda pensionsanstalterna, såframt de icke annorlunda överenskommit, på följande sätt:

1) för ålderspension till arbetstagare, som den 1 juli 1962 icke hade fyllt 50 år, svarar envar pensionsanstalt till den del pensionen baserar sig på löner, som intjänats före det kalenderår, under vilket arbetstagaren fyller 55 år, för det belopp, som motsvarar det i enlighet med de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda allmänna grunderna beräknade pensionsansvaret;

2) för invalidpension, som beviljats med tillämpning av 7 § 1 mom., samt för familjepension, vilken skall erläggas efter förmånslåtare, som avlidit efter år 1970, och till grund för vilken ligger förmånslåtarens invalidpension, uträknad med tillämpning av 7 § 1 mom., till den del den utbetalats för tid före utgången av den månad, under vilken förmånslåtaren skulle ha uppnått pensionsåldern, i dessa pensioner även inbegripet jämlikt lagen om pension för arbetstagare måhända utgående del av pension, men icke förhöjning enligt 7 c § sagda lag eller med stöd av 9 § samma lag efter pensionens begynnelse företagna förhöjningar, svarar enbart den pensionsanstalt, till vars verksamhetskrets arbetstagaren eller förmånslåtaren hörde, då han ådrog sig sjukdom, lyte eller skada, som avses i 7 § 1 mom., eller, om han då icke längre stod i denna lag underkastat arbetsförhållande, den pensionsanstalt, till vars verksamhetkrets han senast hade hört;

3) för övriga ålders-, invalid- och famlljepensioner, med undantag av belopp, som skall erläggas i enlighet med 12 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, ävensom för de delar av pension, som överstiga i 1 och 2 punkten nämnda belopp, för arbetslöshetspension samt för motsvarande, jämlikt lagen om pension för arbetstagare utgående pensioner och delar av pension, som motsvara minimipensionsskyddet, ävensom för pensionsskyddscentralens kostnader svara pensionsanstalterna tillsammans med de pensionsanstalter, som bedriva i lagen om pension för arbetstagare avsedd verksamhet, såsom i 12 § 1 mom. 4 och 5 punkterna lagen om pension för arbetstagare är stadgat; samt

4) skall på denna lag grundad pension, för vilken två eller flera pensionsanstalter svara, minskas i enlighet med 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, fördelas minskningen mellan pensionsanstalterna i proportion till de pensionsdelar, för vilka de ansvara.

Pensionsskyddscentralen utfärdar vid behov närmare anvisningar beträffande ansvarighetens fördelning och avgör saken, ifall meningsskiljaktigheter uppkomma mellan pensionsanstalterna.


Denna lag träder i kraft på dag som bestämmes genom förordning.

Denna lag tillämpas på pension, som grundar sig på efter lagens ikraftträdande inträffat pensionsfall.

Är pensionstagare med ålders-, full invalid- eller arbetslöshetspension eller famlljepensions förmånslåtare född före den 1 juli 1922 och grundar sig pensionen på före lagens ikraftträdande inträffat pensionsfall, tillämpas vid uträkning av hans pension eller efter honom utgående familjepension 5 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1972 (935/72), sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för år 1919 år 1922 och i stället för de i 5 a § lagen om pension för arbetstagare stadgade procenttalen användes procenttalet 25. På motsvarande sätt tillämpas på såsom delpension bevlljad invalidpension, då pensionstagaren är född före den 1 juli 1939 och pensionen grundar sig på före lagens ikraftträdande inträffat pensionsfall, 5 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådant detta lagrum lyder i nämnda lag av den 29 december 1972, sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för år 1935 år 1939 och i stället för procenttalet 38 användes procenttalet 42. Ovan avsedd justering av pension verkställes för tid från denna lags ikraftträdande, om pension även annars skulle utbetalas för sagda tid. Därvid skall därtill beaktas, vad i 3 och 4 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen av den 20 december 1968 (691/68) angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden är stadgat. Vid denna justering skall samordning av pensioner förrättas ånyo, likväl så att utgående pensions belopp icke minskas.

Vid tillämpning av 2 och 3 mom. anses pensionsfall ha inträffat, då arbetstagaren uppnått till pension berättigande ålder, då arbetstagaren blivit i till pension berättigande grad arbetsoförmögen, då för arbetstagaren till arbetslöshetspension berättigande intyg av arbetskraftsmyndighet första gången utfärdats eller då familjepensions förmånslåtare avlidit. Härvid anses likväl icke nytt pensionsfall ha inträffat, då arbetslöshetspension förändras till invalidpension, då pension förändras till ålderspension och ej heller då rätt till familjepension uppkommer efter pensionstagare.

Stadgandena i 9 § av denna lag tillämpas på pensioner, som utbetalas efter den 31 december 1975.

Ovan i 5 § 1 mom. av denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1962 fastställda löneindextalet.

Helsingfors den 20 september 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsMinister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.