452/1974

Given i Helsingfors den 6 juni 1974.

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 3 och 42 §§, 43 § 1 och 2 mom., 45 § samt 49 § 3 mom. som följer:

3 §.

Försäkring enligt denna lag ombesörjes av folkpensionsanstalten. I samband med folkpensionsanstalten verkar en sjukförsäkringsdelegation.

Angående socialförsäkringsnämnderna och prövningsnämnden stadgas i 5 kap.

Angående arbetsplatskassorna stadgas i 7 kap.

42 §.

För försäkringens handhavande indelas landet i försäkringsdistrikt, omfattande en eller flera kommuner. Försäkringsdistrikten bestämmas av folkpensionsanstalten, sedan den hört vederbörande kommuners styrelser.

Utom i distrikt indelas landet i försäkringskretsar, i vilka en kretsbyrå för folkpensionsanstalten finnes. Försäkringskretsarna bestämmas av folkpensionsanstalten.

43 §.

I varje försäkringsdistrikt finnes en socialförsäkringskommission, bestående av elva medlemmar. Folkpensionsanstalten kan vid behov bestämma, att flera socialförsäkringskommissioner tillsätts i ett försäkringsdistrikt. Kommissionen kan vara uppdelad på sektioner i enlighet med vad folkpensionsanstalten bestämmer.

Socialförsäkringskommission består av en av folkpensionsanstalten förordnad ordförande och två av folkpensionsanstalten för fyra år i sänder förordnade läkarmedlemmar, varvid folkpensionsanstalten beträffande förordnandet först bör höra vederbörande länsstyrelse, samt åtta av vederbörande kommuns fullmäktige för sin mandatperiod utsedda medlemmar, som äro förtrogna med de försäkrades förhållanden. Omfattar socialförsäikringskommissionens område flera kommuner, skola varje kommuns fullmäktige utse sina medlemmar i kommissionen, varvid envar medlem deltager endast i handläggningen av de socialförsäkringsärenden, som gälla hans egen kommun. Socialförsäkringskommissionens ordförande har en personlig suppleant, och de övriga medlemmarna nödigt antal personliga suppleanter. Kommissionen skall inom sig utse sektionernas ordförande och suppleanter för dem, likväl så, att kommissionens ordförande ej kan väljas till ordförande för eller medlem av sektion. Kommissionen och dess sektion äro beslutföra, då ordföranden eller hans suppleant och två medlemmar äro närvarande. Vid behandling av ärende, vars avgörande väsentligen beror av medicinsk fråga, skall en läkarmedlem vara närvarande.


45 §.

I försäkringsdistrikt finnes en folkpensionsanstaltens lokalbyrå, vars förläggningskommun bestämmes av folkpensionsanstalten sedan den hört vederbörande kommuners styrelser, om försäkringsdistriktet omfattar flera kommuner. Då synnerliga skäl det påkalla, har folkpensionsanstalten efter att ha hört vederbörande kommuners styrelser rätt att förlägga byrån utanför distriktet. Om ej folkpensionsanstalten annat förordnar, skall föreståndaren för byrån vara socialförsäkringskommissionens ordförande. Personalen vid byrån utnämnes av folkpensionsanstalten, såframt icke denna ombetrott kretsbyråns eller lokalbyråns föreståndare utnämnandet.

49 §.

Underställda kretsbyrån verkar nödigt antal sakkunnigläkare.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1975.

De ärenden, som före denna lags ikraftträdande är anhängiga i sjukförsäkringsbestyrelser och sjukförsäkringsnämnder, överföres efter lagens ikraftträdande på vederbörande socialförsäkringskommissioner och socialförsäkringsnämnder.

Vad i sjukförsäkringslagen eller annorstädes är stadgat eller bestämt angående sjukförsäkringsdistrikt, sjukförsäkringsbestyrelse, sjukförsäkringsbyrå, sjukförsäkringskrets, kretsbyrå för sjukförsäkringen eller sjukförsäkringsnämnd skall efter denna lags ikraftträdande gälla försäkringsdistrikt, socialförsäkringskommission, folkpensionsanstaltens lokalbyrä, försäkringskrets, folkpensionsanstaltens kretsbyrå och socialförsäkringsnämnd, som avses i denna lag.

Av denna lags verkställighet påkallade åtgärder kan vidtagas före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 6 juni 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.