16/1974

Given i Helsingfors den 4 januari 1974.

Lag om avträdelsepension.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Till person som äger brukningsenhet eller del därav och som för förbättrande av jordbrukets struktur på sätt som stadgas i denna lag varaktigt avstår från att bedriva jordbruk kan avträdelsepension erläggas i enlighet med vad nedan stadgas. Avträdelsepension kan även erläggas till pensionsberättigad ägares make, som varaktigt avstår från att bedriva jordbruk. Ovan avsedda personer benämnes i denna lag avträdare.

Avträdelse anses ha skett för förbättrande av jordbrukets struktur, om den främjar bildandet av ändamålsenliga brukningsenheter eller om följden därav är att åker, som till sin kvalitet eller sitt läge är dålig, uteslutes ur jordbruksproduktionen.

2 §.

Förutsättning för erhållande av pension är:

1) att avträdaren åtminstone under fem år omedelbart före avträdelsen bedrivit gårdsbruk på en lägenhet omfattande minst en hektar åker och härvid varit bosatt på brukningsenheten;

2) att de inkomster avträdaren eller äkta makar, som är avträdare, åtnjuter av annat än gårdsbruket icke kan anses avsevärt ha överstigit ett belopp som kan betraktas som sedvanlig biinkomst för odlare inom lantbruksföretag, vilka motsvarar den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller;

3) att avträdaren då avträdelsen sker har fyllt 55 år, likväl så, att denna åldersgräns icke tillämpas på kvinnlig avträdare, vars make är berättigad till avträdelsepension; och

4) att avträdelsen skett under tiden mellan den 1 januari 1974 och den 31 december 1976.

Har i lagen om begränsning av nyttjande av åker (216/69) avsett åkerreserveringsavtal ingåtts angående brukningsenhets åkerareal, anses avträdaren vid tillämpningen av stadgandet i 1 mom. 1 punkten ha fortsatt att bedriva gårdsbruk och att bo på lägenheten även den tid åkerreserveringsavtalet varit i kraft. Kravet på att avträdaren skall bo på lägenheten kan frångås om särskilda skäl därtill föreligger.

3 §.

Avträdare är icke berättigad till avträdelsepension, om honom eller hans make beviljats avträdelsevederlag enligt lagen om avträdelsevederlag (19/74) eller i 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare ( / ) avsedd generationsväxlingspension eller om sagda person här ansökan öm avträdelsevederlag eller ansökan om generationsväxlingspension anhängig.

4 §.

Avträdare är berättigad till pension endast om den brukningsenhet som avträdelseåtgärderna gäller omfattar minst två hektar jordbruksjord och om minst en hektar för jordbruksproduktion nyttjad åker hör till denna jordbruksjord.

Har avträdare eller äkta makar som är avträdare i sin ägo två eller flera brukningsenheter, är en förutsättning för erhållande av avträdelsepension att avstående från bedrivande av jordbruk på i denna lag avsett sätt sker på alla dessa lägenheter. Även om avträdaren äger endast en del av en brukningsenhet, förutsätter erhållandet av pension, om brukningsenheten icke har odlats på grund av sämjoskifte, att avträdelseåtgärderna avser hela brukningsenheten.

Då avträdaren äger en andel av en sådan brukningsenhet på vilken han icke utövar lantbruk såsom företagare, bör han avträda sagda andel för att kunna erhålla avträdelsepension med stöd av de avträdelseåtgärder som gällt den övriga brukningsenheten.

5 §.

I denna lag avsedd jordbruksjord anges och dess areal beräknas i tillämpliga delar enligt samma grunder som stadgats i 2 § 2 mom. och 20 § lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) samt i stadganden som utfärdats med stöd av dessa.

Såsom jordbruksjord beaktas icke område, som anskaffats eller erhållits på annat sätt än genom arv efter den 19 oktober 1973.

6 §.

Brukningsenhets ägare anses ha avstått från att bedriva jordbruk på i denna lag avsett sätt, om han överlåter sin brukningsenhet till jordbruksstyrelsen eller som tillskottsområde till enskild odlare.

Brukningsenhets ägare anses likaså ha avstått från att bedriva jordbruk på i denna lag avsett sätt, om han

1) överlåter sin brukningsenhets åker till ovan i 1 mom. nämnd överlåtelsetagare och samtidigt förbinder sig att icke överlåta sin brukningsenhets skogsmark till annan än jordbruksstyrelsen, kommun eller som tillskottsjord till enskild odlare; eller

2) förbinder sig att inom tre år från det han givit förbindelsen, på sin lägenhet beskoga sådan åker, som icke har ändamålsenlig användning som åkertillskottsområde (beskogningsförbindelse), överlåter annan åker till ovan i 1 mom. nämnd överlåtelsetagare och samtidigt förbinder sig att icke överlåta sin lägenhets skogsmark till annan än jordbruksstyrelsen, kommun eller som tillskottsjord till enskild odlare.

Då pensionstagare efter avträdelse blir ägare till brukningsenhet skall han, såvida en i 2 mom. avsedd förbindelse varit gällande i fråga om brukningsenheten, för sin egen del giva motsvarande förbindelse, vid äventyr att avträdelsepensionen annars indrages.

Brukningsenhets ägare är berättigad att av sin brukningsenhet vid avträdelsen i sin ägo eller besittning behålla ett område som omfattar driftscentrum samt ett trädgårds- och åkerområde för odling av potatis samt trädgårdsprodukter som behöves i det egna hushållet. Han kan även förbehålla sig och medlemmar av sin familj rätt att bo i en på den överlåtna brukningsenheten belägen bostadsbyggnad och att även använda andra byggnader på lägenheten.

7 §.

Vid tillämpningen av denna lag anses avträdelse ha skett vid den tidpunkt, då överlåtelsehandlingen har undertecknats eller, om det är fråga om beskogning, då beskogningsförbindelsen på i förordning stadgat sätt har tillställts lantbruksbyrån inom vederbörande lantbruksdistrikt.

Rätt till överträdelsepension föreligger icke, om avträdaren efter den 19 oktober 1973 till annan än jordbruksstyrelsen eller som tillskottsområde till enskild odlare har överlåtit en så väsentlig del av sin brukningsenhet, att överlåtelsen bör anses splittra lägenheten.

8 §.

I avträdelsepension utbetalas full avträdelsepension eller minskad avträdelsepension. Minskad avträdelsepension erlägges till avträdare, som fyllt 65 år eller som erhåller enligt sjukförsäkringslagen (364/63) tillsvidare eller för minst två månader åt gången beviljad dagpenning eller invaliditets- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen (347/56).

Full avträdelsepension ändras till minskad avträdelsepension vid ingången av månaden näst efter den då pensionstagaren fyllt 65 år. Då avträdelsepensionstagare beviljas i 1 mom. avsedd dagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller invaliditets- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen, ändras avträdelsepensionen från närmast följande möjliga förfallodag för pensionen efter det meddelandet om beviljande av dagpenning eller folkpension inkom till den anstalt som utbetalar avträdelsepensionen.

Om avträdelsepensionstagare beviljad, i 1 mom. avsedd dagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller invaliditets- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen upphör, ändras minskad avträdelsepension på ansökan till full avträdelsepension vid ingången av månaden näst efter den då dagpenningen eller folkpensionen upphörde att utgå, likväl icke retroaktivt för längre tid än sex månader före ingången av månaden efter den då ansökan inlämnades.

9 §.

Det månatliga beloppet av full avträdelsepension är 80 mark per hektar överlåten eller beskogad jordbruksjord upp till 5 hektar samt därefter 18 mark per hektar, sammanlagt likväl högst för 15 hektar. Då jordbruksjordens hektar härvid beräknas, beaktas de delar av brukningsenheten som överlåtits på ovan i 6 § 1 eller 2 mom. avsett sätt eller beträffande vilka beskogningsförbindelse ingåtts.

Är avträdelsepensionstagarna två eller flera, fastställes för dem en gemensam avträdelsepension, som till sitt belopp är 50 procent större än pensionen enligt 1 mom. om pensionstagarna är två och 100 procent större om de är tre eller flera. Den gemensamma avträdelsepensionen fördelas jämnt mellan pensionstagarna, om icke särskilda skäl annat föranleder.

Om en del av brukningsenhet äges av person som icke åtnjuter avträdelsepension och som icke är make till avträdelsepensionstagare, lämnas ett område jordbruksjord, som motsvarar den andel han äger, obeaktat vid fastställandet av avträdelsepensionen.

10 §.

Beloppet av minskad avträdelsepension beräknas så, att från pensionstagarens fulla avträdelsepension avdrages:

1) beloppet av den pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, som pensionstagaren är berättigad till på grund av sin lantbruksföretagarverksamhet före avträdelsen, varvid dock icke beaktas förhöjning av pensionsbeloppet enligt 7 c § och avdrag enligt 8 § lagen om pension för arbetstagare (395/61) samt ändring enligt 9 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare; och

2) ett belopp, som är lika stort som det sammanlagda beloppet av barnlös ensamstående person eller, om pensionstagarens make även är berättigad att erhålla avträdelsepension, barnlös make tillkommande folkpensions grunddel och understödsdel till fullt belopp i den i 27 § folkpensionslagen avsedda tredje kommungruppen.

Vid beräknandet av minskad avträdelsepension beaktas i 1 mom. avsedda pensionsbelopp sådana de är då avträdelsepensionen börjar utgå.

Oberoende av vad ovan i denna paragraf är stadgat är beloppet av minskad avträdelsepension alltid minst 74 mark i månaden.

11 §.

Avträdelsepensionstagare, vars rätt till pension uppkommer innan han fyllt 65 år, är skyldig att deltaga i bekostandet av sin avträdelsepension genom att såsom engångsavgift erlägga ett belopp, som erhålles genom att avträdelsepensionens grundförsäkringspremie multipliceras med antalet fulla år som återstår från det avträdelsepensionen började utgå till den tidpunkt, då pensionstagaren fyller 66 år.

Ovan i 1 mom. avsedd grundförsäkringspremie är 25 mark per varje full hektar jordbruksjord som beaktas vid beräknandet av avträdelsepensionen. Då i 1 mom. avsedda pensionstagare är två eller flera, bestämmes för dem först en gemensam grundförsäkringspremie, som per ovan avsedd hektar är 37,50 mark om pensionstagarna är två och 50 mark om de är tre eller flera. Pensionstagarnas andelar av den gemensamma grundförsäkringspremien bestämmes genom att premien delas i proportion till deras avträdelsepensioner.

Försäkringspremien skall betalas innan avträdelsepension börjar utgå. Har pensionssökande konstaterats vara insolvent, kan försäkringspremien avdragas från avträdelsepensionen på sätt som är stadgat i 12 § 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare och i stadganden som utfärdats med stöd av den.

Har försäkringspremie ej betalats eller utredning om oförmågan att betala premie ej tillställts pensionsanstalten inom sex månader från det pensionsbeslutet gavs, förfaller pensionsbeslutet.

12 §.

Avträdelsepension skall sökas mom ett år från det avträdelsen skett, vid äventyr att rätten att erhålla pension annars förverkas. Av synnerliga skäl kan pension dock beviljas även på försenad ansökan.

Avträdelsepension beviljas från ingången av månaden efter den då besittningen av brukningsenheten eller del därav i enlighet med villkoren i överlåtelsehandlingen övergick från avträdaren, eller, då fråga är om beskogning, då han i enlighet med beskogningsavtalet upphörde att odla de åkrar som skulle beskogas. Avträdelsepension beviljas dock icke retroaktivt för längre tid än sex månader före ingången av månaden efter den då pensionen söktes.

Avträdelsepension utbetalas till ingången av den kalendermånad som följer efter pensionstagarens död.

Börjar avträdare bedriva jordbruksproduktion i större omfattning än i 6 § 4 mom. är stadgat eller har i 6 § 2 eller 3 mom. avsedd förbindelse icke iakttagits, indrages avträdelsepensionen om icke särskilda skäl till dess fortsatta utbetalande föreligger.

13 §.

I denna lag stadgade belopp och avträdelsepensioner justeras vid ingången av varje kalenderår på sätt genom förordning närmare stadgas så, att de motsvarar förändringarna i levnadskostnadsindex.

14 §.

Verkställigheten av denna lag handhas av jordbruksstyrelsen, lantbruksdistriktens lantbruksbyråer och de kommunala lantbruksnämnderna samt av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, om vilken stadgas i lagen om pension för lantbruksföretagare och som nedan benämnes pensionsanstalten.

I landskapet Åland sörjer Ålands landskapsstyrelse för de uppgifter, som i denna lag stadgats att ankomma på jordbruksstyrelsen och lantbruksdistriktens lantbruksbyråer, om icke för några uppgifters del genom förordning annorlunda stadgas.

15 §.

Avträdelsepension sökes på fastställd blankett och till ansökan skall fogas av pensionsanstalten föreskriven utredning. Ansökningen skall jämte bilagor tillställas lantbruksbyrån i det lantbruksdistrikt inom vars verksamhetsområde den brukningsenhet finns som avträdelseåtgärderna gäller.

Lantbruksbyrån skall insända pensionsansökan jämte sitt eget utlåtande till jordbruksstyrelsen, som till pensionsanstalten skall avgiva utlåtande om, huruvida förutsättningarna för erhållande av avträdelsepension föreligger.

16 §.

Pensionsanstalten handhar avgörandet av pensionsansökningen samt andra uppgifter i anslutning till fastställandet och utanordningen av pensionen. Pensionsanstalten har icke rätt att i sitt beslut avvika från i 15 § 2 mom. nämnt utlåtande till den del detta berör i 1 § 2 mom., 6 § eller 7 § 2 mom. avsedda förutsättningar för erhållande av avträdelsepension.

I pensionsbeslut skall beloppet av såväl full avträdelsepension som minskad avträdelsepension fastställas.

Det ankommer på lantbruksbyrå och lantbruksnämnd att övervaka, att avträdare uppfyller sina i 6 § 2 och 3 mom. avsedda förbindelser.

17 §.

Pensionsansökan kan handläggas och pension beviljas villkorligt före avträdelsen. I fråga om överlåtelse av brukningsenhet eller del därav hålles därvid jordlbruksstyrelsens köpeanbud angående överlåtelsen eller ett utkast till överlåtelsehandling vilket undertecknats av pensionssökanden och förvärvaren som grund. En förutsättning för erläggande av pension är, att en överlåtelsehandling enligt köpeanbudet eller utkastet, en beskogningsförbindelse eller till riktigheten officiellt styrkta avskrifter av dem tillställes pensionsanstalten.

Har överlåtelsehandling, beskogningsförbindelse eller avskrifter av dem icke tillställts pensionsanstalten inom sex månader efter det villkorligt pensionsbeslut gavs, förfaller beslutet.

Om avträdelsepension beviljas villkorligt, anses såsom begynnelsetidpunkt för pensionen vid tillämpningen av stadgandena i 10 § 2 mom. och 11 § 1 mom. ingången av den kalendermånad, under vilken det villkorliga pensionsbeslutet gavs.

18 §.

Jordbruksstyrelsen kan med gårdsbrukets utvecklingsfonds medel köpa i denna lag avsedda lägenheter och områden för att enligt jorddispositionslagstiftningen användas som tillskottsområden.

Likaså kan jordbruksstyrelsen med gårdsbrukets utvecklingsfonds medel köpa sådana lägenheter och områden, som icke är lämpliga att användas för ändamål enligt jorddispositionslagstiftningen. Vid senare användning av lägenheter och områden av sådant slag skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 13, 14 och 15 §§ lagen om avträdelsevederlag är stadgat. Vid bestämmandet av straffränta med stöd av 14 § 2 mom. lagen om avträdelsevederlag anses såsom övre gräns för straffräntan kapitalvärdet av den avträdelsepension, som skulle ha kunnat bestämmas på grund av det antal hektar jordbruksjord som motsvarar det område, för vars del villkoren icke följts.

Pensionens i 2 mom. avsedda kapitalvärde bestämmes enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder.

19 §.

Överlåtes brukningsenhet eller del därav som tillskottsområde till enskild odlare, kan jordbruksstyrelsen bestämma, att i överlåtelsehandlingen skall intagas ett villkor, att lägenhetens åker eller del därav skall beskogas inom en viss tid.

Om för finansiering av i 1 mom. avsett köp beviljas kredit med stöd av jorddispositionslagstiftningen eller lagen om lantbrukets grundkredit (156/65), skall i skuldsedeln intagas ett villkor, att lånet, såframt icke särskilda skäl till annat förfarande föreligger, skall uppsägas till omedelbar återbetalning, såvida åker som är avsedd att beskogas icke inom utsatt tid har beskogats eller om den börjat användas för jordbruksproduktion.

20 §.

Statsrådet skall, med beaktande av rådande tillstånd i fråga om överproduktion av jordbruksprodukter och andra på saken inverkande omständigheter, för varje kalenderår utfärda närmare föreskrifter om, på vilkendera av de i 1 § 2 mom. nämnda syftemålen huvudvikten skall läggas och hur de annars skall beaktas vid tillämpningen av denna lag. Statsrådet kan även uppställa andra än i denna lag stadgade villkor och inskränkningar rörande överlåtelsetagaren och den framtida användningen av lägenhet som avträdes.

Statsrådet kan också, med beaktande av vad i 1 mom. är stadgat, utfärda allmänna föreskrifter för jordbruksstyrelsen angående tillämpningen av 18 § 1 och 2 mom.

21 §.

I denna lag avsedd avträdare är berättigad att på villkor och mot premie som fastställes av social- och hälsovårdsministeriet för sig anordna pensionsskydd, som är bättre än det avträdelsepensionsskydd denna lag förutsätter och vars villkor och premier i tillämpliga delar skall fastställas att överensstämma med villkoren och premierna i det tilläggspensionsskydd som avses i 11 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.

22 §.

Kostnader som föranleds av avträdelsepensionerna betalas av statens medel till den del i enlighet med 11 § erlagda försäkringspremier icke förslår för dessa utgifter. De förvaltningsutgifter pensionsanstalten åsamkas av verksamheten enligt denna lag sammanslås med förvaltningsutgifterna för dess övriga verksamhet och ersättes åt pensionsanstalten såsom angående förvaltningsutgifterna i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare är stadgat.

Statens i 1 mom. avsedda ansvar avser likväl icke förmåner i enlighet med 21 § och förvaltningsutgifter i anslutning till dessa.

Staten skall, i enlighet med vad genom förordning närmare stadgas, varje år till pensionsanstalten i förskott erlägga ett belopp, som motsvarar vad staten enligt 1 mom. uppskattats komma att erlägga.

23 §.

Ändring i pensionsanstaltens ovan i 16 § 1 mom. och 17 § avsedda beslut och undanröjande av sådant beslut får sökas såsom i lagen om pension för arbetstagare är stadgat.

Har pensionsansökan avslagits på grund av att i 1 § 2 mom., 6 § eller 7 § 2 mom. avsedda förutsättningar för erhållande av pension icke föreligger, får ändring i beslutet icke sökas.

24 §.

Om ej annat följer av denna lag, gäller om avträdelsepension i tillämpliga delar ytterligare vad i 16―21 a och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare samt i 16―18 §§ och 19 § 3 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare är stadgat.

Vid tillämpningen av stadgandena i 17 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare likställes pensionsskyddscentralen med i nämnda lagrum avsedd statlig myndighet.

Utan hinder av vad i förordningar som givits med stöd av lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62), lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare (468/69) är stadgat om pensionsanstalternas behörighet, ombesörjer lantbruksföretagarnas pensionsanstalt avgörande av i dessa förordningar avsedd pensionsansökan, utbetalning av pension och pensionsanstaltens övriga uppgifter i anslutning till pensionen, då pensionssökanden vid ansökan om pension åtnjuter avträdelsepension.

25 §.

Om i lagen om begränsning av nyttjande av åker (216/69) avsett åkerreserveringsavtal är gällande beträffande åkrar på den brukningsenhet, som är föremål för avträdelsen, hävs avtalet vid den tidpunkt, från och med vilken avträdelsepension beviljas, såvida icke avtalet redan tidigare hävts eller återgått med stöd av nämnda lag.

Åt person, som erhåller avträdelsepension, erlägges icke i 7 a § lagen om begränsning av nyttjande av åker avsedd premie, ej heller tillämpas på honom stadgandena i 6 a § skogsförbättringslagen (413/67).

26 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

27 §.

Denna lag tillämpas räknat från den 1 januari 1974.

Jordbruksstyrelsen och pensionsanstalten skall ofördröjligen vidtaga åtgärder för verkställigheten av denna lag. De kostnader pensionsanstalten åsamkar härav ersättes av statens medel.

I lagens 22 § 3 mom. avsett förskott erlägges för det första kalenderåret inom en månad från lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 4 januari 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.