689/1973

Given i Helsingfors den 24 augusti 1973.

Förordning angående ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

På föredragning av justitieministern ändras i förordningen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/61) 21 a § 1 mom., 23 §, 24 §, 26 § 3 mom., 28 § 1 och 2 mom., 29 § och 33 §, av dessa lagrum 21 a § 1 mom., 23 §, 24 §, 26 § 3 mom. och 28 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 24 november 1967 (503/67), som följer:

21 a §.

Justitieministeriet må förordna, att utmätningsman skall ordna dagboken över indrivningsärenden och exekutionsbiträdes räkenskapsbok i form av kartotek. Angående sådant kartotek gäller i tillämpliga delar vad om dagboken över indrivningsärenden och exekutionsbiträdes räkenskapsbok är stadgat.


23 §.

Utmätningsman skall årligen inom mars månad till länsstyrelsen insända rapport i fyra exemplar över antalet under föregående år behandlade indrivningsärenden (statistikrapport).

I statistikrapporten skall uppgivas:

1) antalet anhängiga ärenden vid ingången av året;

2) antalet under årets lopp inkomna ärenden;

3) antalet under årets lopp slutbehandlade ärenden sålunda, att särskilt för sig nämnas de ärenden, som i penningar eller till följd av att indrivningen mött hinder eljest slutligt redovisats för sökanden, till annan utmätningsman överförda ärenden samt ärenden, vilka till följd av återtagande av indrivningsansökan eller av annan orsak förfallit; samt

4) antalet till påföljande år överförda ärenden, specificerade enligt ankomståret.

24 §.

Utmätningsman äger rätt att från statens tryckericentral avgiftsfritt erhålla blanketter för dagböcker, exekutionsbiträdes räkenskapsbok, dessa motsvarande kartotek, kontrollkort, kontrollbok, redovisningar och statistikrapporter.

26 §.

Justitieministeriet må bevilja utmätningsman lättnader i fråga om den i 2 mom. stadgade granskningsplikten. Minst en gång om året skall dock grundlig granskning av exekutionsbiträdes samtliga indrivningsuppdrag verkställas.


28 §.

Länsstyrelse åligger att övervaka och giva anvisningar om utsökningen av fordringar som avses i denna förordning. Länsstyrelsen skall insända ett exemplar av utmättningsmans statistikrappon till justitieministeriet, statistikcentralen och statens revisionsverk samt av stadsfogdes rapport även till vederbörande magistrat. Hos utmätningsmannen skola regelbundna inspektioner verkställas.

Länsstyrelsen skall minst en gång om året förrätta en grundlig inspektion av utmätningsmans kansli. över inspektionen skall uppgöras protokoll, till vilket skall fogas den förklaring, som på grund av möjligen uppdagade fel och brister avfordrats vederbörande utmätningsman eller exekutionsbiträde. Ett exemplar av protokollet jämte förklaring skall ofördröjligen insändas till statens revisionsverk samt, då skäl till anmärkning framkommit vid inspektion hos stadsfogde, även till magistraten.


29 §.

I dagboken över indrivningsärenden eller i motsvarande kartotek må antecknas även andra än i denna förordning avsedda utsöknings- och verkställighetsärenden i enlighet med vad därom särskilt föreskrives.

33 §.

Närmare föreskrifter angående verkställighet och tillämpning av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg samt av denna förordning utfärdas vid behov av justitieministeriet. Allmänna föreskrifter om arbetsfördelningen inom länsmansdistrikten utfärdas av ministeriet för inrikesärendena.

Helsingfors den 24 augusti 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.