496/1973

Given i Helsingfors den 15 juni 1973.

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 7 § 2 mom. och 10 § 4 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) samt ändras lagens 5 § 1 mom. 4 punkt, 6 §, 10 § 3 mom. samt 11 och 47 §§, av dessa lagrum 5 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lagen den 14 januari 1966 (5/66) och 11 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 14 januari 1966 och den 4 juli 1969 (5/66 och 464/69), som följer:

5 §.

Såsom sjukvård ersättes i enlighet med vad nedan stadgas:


4) av läkare, person med behörig yrkesutbildning eller försäkrad erlagda resekostnader föranledda av sjukdom, för vilken ersättning utgår enligt denna lag.


6 §.

Kostnaderna för sjukvård ersättas till den del, vartill kostnaderna för vården skulle ha uppgått för den försäkrade med undvikande av onödiga kostnader, men utan äventyrande av den försäkrades hälsa.

10 §.

Resor i samband med tandvård ersättas endast om tandvården därvid ersättes.

11 §.

Ersättning för försäkrads resekostnader utgives till det belopp, vartill kostnaderna för resan med anlitande av billigaste färdsätt skulle ha belöpt sig. Har den försäkrade icke begagnat sig av billigaste färdsätt, bestämmes ersättningen på basen av de faktiska kostnaderna endast om färdsättet bör anses ha varit motiverat på grund av sjukdomens art eller trafikförhållandena.

Har försäkrad för undersökning eller vård eller av skäl, som hänför sig till trafikförhållandena, nödgats övernatta under resan, utgives till honom övernattningspenning i enlighet med vad genom förordning stadgas.

Har försäkrad under resan varit i oundgängligt behov av följeslagare, betraktas dennes resekostnader såsom den försäkrades kostnader.

47 §.

Dag- och moderskapspenning som erlägges enligt denna lag skall sökas hos sjukförsäkringsbestyrelsen i den kommun, där den försäkrade har egentligt bo och hemvist. Försäkrad äger rätt att söka ersättning för kostnader, föranledda av sjukvård eller graviditet och förlossning, även hos annan sjukförsäkringsbestyrelse än bestyrelsen på hemorten. Genom förordning stadgas, när försäkrad äger rätt att söka dag- och moderskapspenning hos annan sjukförsäkringsbestyrelse än bestyrelsen på hemorten.

Ärendena avgöras av sjukförsäkringsbestyrelsen vid sammanträde, såframt icke saken uppdragits åt sjukförsäkringsbyråns föreståndare eller annan funktionär vid byrån att av denne avgöras på bestyrelsens vägnar. Angående överföring av ärenden att avgöras av byråns föreståndare eller annan funktionär bestämmer folkpensionsanstalten.

Angående den kompetens, som kräves av ordförande i sjukförsäkringsbestyrelse, stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1973.

Helsingfors den 15 juni 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.