141/1973

Given i Helsingfors den 16 februari 1973.

Lag angående ändring av lagen om verkställighet i utsökningsväg av bötesstraff samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till lagen den 20 juni 1963 om verkställighet i utsökningsväg av bötesstraff samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar (318/63) en ny 23 a § som följer:

23 a §.

Har sedan den, som dömts till förverkandepåföljd, avlidit, egendom i hans dödsbo utmätts eller omhändertagits av staten, skall med vidare verkställighetsåtgärder anstå. Verkställigheten bör likväl fortsättas, såframt ej utmätningsmannen inom fyra månader räknat från utmätningen eller omhändertagandet av egendomen tillställts intyg över att frågan, huruvida verkställigheten skall förfalla, bringats till avgörande av vederbörande underdomstol eller såframt ansökan därom genom laga kraft vunnet utslag förkastats.

Är utmätt eller omhändertagen egendom av den beskaffenhet som i 22 § sägs eller om särskilda skäl det eljest förutsätter, bör verkställigheten efter det egendomen värderats fortsättas utan hinder av stadgandet i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1973.

Helsingfors den 16 februari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.