131/1973

Given i Helsingfors den 16 februari. 1973.

Lag om tillsynen över arbetarskyddet.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

Tillsynen över efterlevnaden av stadgandena och bestämmelserna om arbetarskydd utövas, försåvitt detta stadgats att ankomma på arbetarskyddsmyndigheterna, på sätt i denna lag stadgas. Angående arbetarskyddsförvaltningen och arbetarskyddsmyndigheternas övriga uppgifter är särskilt stadgat;

Arbetarskyddsmyndighet äger rätt att förrätta inspektioner rörande arbetarskyddet på arbetsställen och rätt att vid behov anlita sakkunniga för undersökningar av arbetarskyddet på arbetsställen, vilka är underställda dess inspektion.

Om den som förrättar inspektion rörande arbetarskyddet användes i denna lag benämningen författare av inspektion och om ovan i 2 mom. avsedd sakkunnig benämningen författare av undersökning.

2 §.

Arbetar i statens, kommuns eller annat offentligt samfunds ämbetsverk eller inrättning personer som berörs av någon lag angående arbetarskyddet, galler angående ämbetsverket och inrättningen samt personerna i fråga i tillämpliga delar vad i denna lag är stadgat om arbetsgivare och arbetstagare.

I fråga om sådana i 1 mom. avsedda personer, vilka utför arbete utan att stå i tjänste- eller arbetsavtalsförhåflande, tillämpas denna lag likväl på sätt genom förordning särskilt stadgas.

3 §.

Ovan i 1 § 2 mom. avsedda inspektioner skall förrättas så ofta och så effektivt som det med tanke på tillsynen är nödigt. I syfte att utöva tillsyn över efterlevnaden av stadgandena angående arbete, som arbetstagare utför i hemmet, får inspektion likväl icke utan särskild orsak förrättas i bostaden.

Förrättare av inspektion eller undersökning äger rätt att företaga inspektion eller undersökning utan att därom i. förväg underrätta arbetsgivaren eller dennes företrädare eller arbetstagarna eller deras företrädare. Förrättaren av inspektion eller undersökning skall likväl efter ankomsten till arbetsstället underrätta ovan nämnda personer om sin närvaro, såframt icke särskild orsak föreligger att förrätta inspektion eller: undersökning utan anmälan därom. Har inspektion eller undersökning förrättats utan att anmälan därom gjorts före förrättandet, skall anmälan dock bringas till ovan nämnda: personers kännedom innan förrättaren av inspektionen eller undersökningen avlägsnar sig från arbetsstället.

4 §.

Förrättare av inspektion eller undersökning äger rätt:

1) till tillträde till arbetsplats och lokalitet, där arbete utföres eller där det finns motiverat skäl att förmoda att arbete utföres, samt till övriga utrymmen, vilka arbetsgivaren i enlighet med stadgandena eller bestämmelserna om arbetarskyddet har upplåtit för arbetstagarna;

2) att samtala med person som arbetar på ovan i 1 punkten avsett ställe antingen i närvaro av vittnen eller på tumanhand, och att av honom erhålla för uppdraget nödiga uppgifter;

3) att till påseende erhålla de handlingar och förteckningar, som arbetsgivaren i enlighet med stadgandena eller bestämmelserna om arbetarskyddet skall föra eller förvara, stämt att erhålla avskrifter av dessa;

4) att, efter att därom ha meddelat arbetsgivaren eller dennes företrädare, för nödigbefunnen undersökning erhålla prov av produkt som tillverkats på arbetsstället och av råvara eller material som används där samt av halvfabrikat ävensom att taga fotografier i syfte att utreda behovet av skydd för maskin eller annan teknisk anordning eller orsaken till olycksfall;

5) att till påseende erhålla byggnads- eller ändringsplan jämte ritningar angående arbetslokal eller uppförande av sådan samt redogörelse för tillämpad eller planerad arbets- eller tillverkningsmetod i sådan omfattning som tillsynen i varje särskilt fall förutsätter; samt

6) att inom en av honom utsatt skälig tid av arbetsgivaren erhålla för tillsynen nödiga uppgifter såväl muntligt som skriftligt.

Inspektion och undersökning skall förrättas så, att arbetarskyddets syfte uppnås utan att verksamheten på arbetsstället förorsakas onödig störning.

5 §.

Den som vid utförande av i denna lag stadgat uppdrag erhållit vetskap om enskild persons hälsotillstånd eller ekonomiska ställning eller om företags ekonomiska ställning eller om affärs- eller yrkeshemlighet, får icke yppa dessa, om icke den, till vars förmån tystnadsplikten stadgats, samtycker till att uppgifterna yppas.

Ovan i 1 mom. avsedda uppgifter får likväl givas åt åklagar- eller polismyndighet i och för utredning av brott samt annars åt myndigheter, vilka enligt lag är berättigade att erhålla dylika uppgifter.

6 §.

Har till arbetarskyddsmyndighet gjorts anmälan om överträdelse av stadgande eller bestämmelse rörande arbetarskydd eller om bristfällighet eller missförhållande i fråga, om arbetsställes säkerhet eller sanitära förhållanden, skall anmälarens namn hemlighållas, försåvitt det icke av ovan i 5 § 2 mom. nämnda orsaker är nödig att yppa detta. Förrättas med anledning av dylik anmälan inspektion på arbetsställe, får förrättaren av inspektionen icke meddela arbetsgivaren eller dennes företrädare, att inspektionen har förrättats på grund av gjord anmälan.

7 §.

Tjänsteman inom arbetarskyddsförvaltningen får ej äga eller leda företag, rörelse eller inrättning, som är underställd hans inspektion, ej heller annars vara delaktig däri på sådant sätt, att han, enligt vad om domarjäv är stadgat, blir jävig i sin verksamhet. Han får icke heller äga patent- eller mönsterrätt till maskin, anordning, tillverkningsmetod eller modell som används i sådana företag, rörelser eller inrättningar.

Som förrättare av undersökning får icke anlitas person, som står i sådant förhållande till saken eller parterna i den, att han icke kan anses åtnjuta fullt förtroende.

2 kap.

Samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare.

8 §.

I angelägenheter, som rör arbetarskyddet, skall arbetsgivaren och arbetstagarna samarbeta på sätt i detta kapitel stadgas.

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas föreningar, vilkas verksamhet omfattar hela riket, äger likväl rätt att även överenskomma om att i detta kapitel avsett samarbete skall ordnas på annat sätt.

Vad i 2 mom. är. stadgat om arbetsgivarnas föreningar äger motsvarande tillämpning på vederbörande statliga myndighet samt på kommunala avtalsdelegationen och på sådan myndighet, som med stöd av bemyndigande av avtalsdelegationen ingår avtal i stället för denna.

I avtal får undantag likväl icke göras från vad som stadgas nedan i 10 och 11 §§.

9 §.

Arbetsgivare skall, utse en person som ansvarar för i detta. kapitel avsett samarbete och som är arbetsställets arbetarskyddschef, för såvitt han icke själv fungerar som sådan.

Arbetar flera än en arbetsgivares arbetstagare på samma arbetsställe skall arbetsgivarna sinsemellan samarbeta i syfte att främja arbetarskyddet, varvid de även äger rätt att överenskomma om tillsättande av en gemensam arbetarskyddschef.

10 §.

På arbetsställe, där minst tio arbetstagare regelbundet arbetar, skall arbetstagarna för två kalenderår i sänder bland sig utse en arbetarskydds fullmäktig och två vicefullmäktige för att företräda dem vid samarbete rörande arbetarskyddet samt i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna. Även på annat arbetsställe kan arbetstagarna bland sig utse ovan avsedda fullmäktige. Arbetsställes arbetstagare i funktionärsställning äger rätt att bland sig utse en egen arbetarskyddsfullmäktig och två vicefullmäktige.

Arbetar hos olika arbetsgivare anställda arbetstagare på samma arbetsställe, äger dessa rätt att välja en gemensam arbetarskyddsfullmäktig för att företräda dem vid i detta kapitel avsett samarbete med samtliga arbetsgivare samt i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna.

Social- och hälsovårdsministeriet kan bestämma, att arbetstagarna inom en bransch, inom vilken av samma arbetsgivare anställda arbetstagare i allmänhet arbetar på olika arbetsställen inom ett vidsträckt område, äger rätt att välja en gemensam arbetarskyddsfullmäktig.

Har för arbetsställe valts i 53 § 1 mom. lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) avsedd förtroendeman, företräder arbetarskyddsfullmäktigen arbetstagarna endast i angelägenheter, som rör arbetets säkerhet och hälsosamhet.

11 §.

Arbetarskyddsfullmäktig äger rätt att för sitt uppdrag till påseende erhålla handlingar och förteckningar, vilka arbetsgivaren skall föra i enlighet med stadgandena och bestämmelserna om arbetarskyddet. Han äger jämväl rätt att taga del av utlåtanden och undersökningsresultat rörande arbetets säkerhet och hälsosamhet och att erhålla avskrifter av samtliga ovan avsedda handlingar.

Arbetarskyddsfullmäktig får ej på grund av denna uppgift försumma de skyldigheter arbetsförhållandet medför. Arbetsgivaren får ej utan giltigt skäl vägra att befria arbetarskyddsfullmäktig från dennes regelbundna arbete för sådan skälig tid, som denne behöver för handhavandet av arbetarskyddsfullmäktigs uppgifter.

Arbetsgivaren skall ersätta arbetarskyddsfullmäktigen den förlust av förtjänst som denne förorsakas av att uppgifter rörande arbetarskyddet handhas under arbetstid. For nödvändiga uppdrag rörande arbetarskyddet, vilka utförts utom arbetstid och om vilka arbetarskyddsfullmäktigen har underrättat arbetsgivaren eller dennes företrädare, skall arbetsgivaren erlägga skälig ersättning.

Angående uppsägning av arbetarskyddsfullmäktigs arbetsavtal gäller på motsvarande sätt vad i 53 § 2 mom. lagen om arbetsavtal är stadgat om uppsägning av förtroendemans arbetsavtal.

Avtal, genom vilket arbetarskyddsfullmäktig i enlighet med denna paragraf tillkommande rättigheter begränsas, är ogiltigt.

12 §.

På arbetsställe, där minst 20 arbetstagare regelbundet arbetar, skall för två år i sänder för samarbetet rörande arbetarskyddet inrättas en arbetarskyddskommission, som är sammansatt av företrädare för arbetsgivaren, arbetstagarna och arbetstagarna i funktionärsställning och som har till uppgift att främja arbetsställets säkerhet och hälsosamhet.

Om antalet arbetsgivare eller arbetstagare, arbetets art eller arbetsförhållandena ger skäl därtill, kan en arbetarskyddskommission även eljest inrättas eller flera arbetarskyddskommissioner inrättas för samma arbetsställe.

Arbetsgivaren skall vidtaga nödiga åtgärder för inrättande av en arbetarskyddskommission på arbetsställe som avses i 1 och 2 mom. Kan överenskommelse icke nås om inrättande av arbetarskyddskommissioner, om antalet medlemmar i kommissionerna eller om de olika parternas representation, skall saken avgöras av distriktsmyndigheten för arbetarskyddet.

13 §.

Val av arbetarskyddsfullmäktig, vicefullmäktige och medlemmar i arbetarskyddskommission skall anordnas så, att arbetsställets samtliga arbetstagare har möjlighet att deltaga i valet. Valets resultat skall skriftligen meddelas arbetsgivaren.

Arbetarskyddschefens, arbetarskyddsfullmäktigs och vicefullmäktiges namn och adresser skall arbetsgivare skriftligen meddela distriiksmyndighet för arbetarskyddet eller såsom social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

14 §.

Arbetarskyddschefen, arbetarskyddsfullmäktigen och vid behov hela arbetarskyddskommissionen skall vara närvarande vid inspektion och undersökning rörande arbetarskyddet, om förrättaren av inspektionen eller undersökningen finner det nödigt.

Angående medlem i arbetarskyddskommission gäller? på motsvarande tätt vad i 11 § 2, 3 och 5 mom. Angående arbetarskyddsfullmäktig är stadgat.

3 kap.

Tvångsmedel.

15 §.

Observeras vid inspektion eller annars, att i arbetsställes byggnader, anordningar eller förhållanden förekommer bristfälligheter eller missförhållanden, vilka det är arbetsgivarens skyldighet att rätta eller avhjälpa, eller fullgör arbetsgivare icke de skyldigheter, som enligt denna lag eller med stöd av densamma utfärdade stadganden eller bestämmelser ankommer på honom, skall förrättaren av inspektionen, efter att ha rådgjort med arbetsgivaren eller dennes företrädare, giva vederbörliga anvisningar för rättelse av bristfälligheterna eller avhjälpande av missförhållandena. Tredskas arbetsgivaren eller tål saken icke uppskov, kan arbetarskyddsmyndighet, efter att ha hört vederbörarde, genom beslut förplikta arbetsgivaren att inom lämplig termin vidtaga nödiga åtgärder.

Arbetarskyddsmyndighet kan vid behov förplikta arbetsgivare att vidtaga i 1 mom. avsedda åtgärder vid vite eller vid äventyr, att det som lämnats ogjort utföres på hans bekostnad eller att arbetet på arbetsstället eller del därav avbrytes eller att användningen av anordning eller arbetsmetod förhindras. Vite kan föreläggas arbetsgivare, dennes företrädare eller vardera.

Kostnaderna för arbete, som arbetarskyddsmyndighet låtit utföra, betalas i förskott av statens medel och indrives hos den tredskande i den ordning som är stadgad angående indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

I denna paragraf avsett förfarande kan användas även gentemot den som, utan att vara arbetsgivare, i lag som rör arbetarskyddet har förpliktats att iakttaga stadgandena rörande arbetarskyddet.

16 §.

Konstateras vid inspektion eller annars, att bristfällighet eller missförhållande på arbetsställe medför fara till liv eller hälsa för arbetstagare, och rättar arbetsgivaren icke inom utsatt tid bristfälligheten eller avhjälper missförhållandet, kan förrättaren av inspektionen, efter att ha hört vederbörande, förbjuda användningen av anordning eller arbetsmetod eller fortsättandet av arbetet tills bristfälligheten blivit rättad eller missförhållandet avhjälpt. Är faran till liv eller halsa omedelbar, skall förrättaren av inspektionen, efter att ha hört vederbörande, genast utfärda här avsett förbud.

Ovan i 1 mom, avsett förbud skall omedelbart iakttagas, och förrättaren av inspektionen skall ofördröjligen hänskjuta saken till social- och hälsovårdsministeriet för avgörande. Ministeriet skall handlägga ärendet i brådskande ordning.

17 §.

Göres försök att hindra eller störa i denna lag avsedd inspektion eller undersökning, skall chefen för polisdistriktet giva handräckning för utförandet av inspektionen eller undersökningen. Likaledes skall chefen för polisdistriktet giva nödig handräckning vid verkställighet av i detta kapitel avsedda tvångsmedel.

4 kap.

Ändringssökande.

18 §.

I arbetarskyddsmyndighets med stöd av 15 § 2 mom. utfärdade beslut om föreläggande av vite, får ändring icke sökas.

I annat beslut av arbetarskyddsmyndighet sökes ändring genom besvär hos social- och hälsovårdsministeriet. I ministeriets i egenskap av besvärsmyndighet meddelade, beslut får ändring icke sökas genom besvär.

I beslut, som meddelats av social- och hälsovårdsministeriet i ärende, som det avgjort såsom första instans, får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen av den som anser att beslutet kränker hans rätt. Till ministeriets beslut skall besvärsanvisning fogas.

Besvärsärende skall i social- och hälsovårdsministeriet och i högsta förvaltningsdomstolen behandlas i brådskande ordning.

19 §.

Besvär över arbetarskyddsmyndighets beslut skall anföras inom trettio dagar från den dag då ändringssökanden fått del av beslutet. Gäller besvären beslut, genom vilket någon ådömts vite, är besvärstiden likväl fjorton dagar.

Angående ändringsökande skall i övrigt iakttagas vad om ändringssökande i förvaltningsärenden är stadgat, likväl så, att beavärsskriften skall tillställas den myndighet, som meddelat beslutet, och denna skall överstyra handlingarna i ärendet jämte eget utlåtande till besvärsmyndigheten.

20 §.

I social- och hälsovårdsministeriets beslut, som gäller fastställelse av ovan i 16 § avsett förbud, kan bestämmas/att beslutet skall lända till efterrättelse oaktat ändring sökts.

En Likadan bestämmelse kan meddelas i arbetarskyddsmyndighets beslut, vilket gäller förhindrande av ovan i 15 § 2 mom. avsedd tredska som äventyrar arbetets säkerhet och hälsosamhet.

5 kap.

Anmälningsskyldighet,

21 §.

Den som med anlitande av flera än tio arbetstagare börjar eller ämnar börja låta utföra arbete, som är avsett att pågå längre tid än en månad är skyldig att i god tid innan arbetet inleds eller, då detta icke är möjligt, senast inom en vecka från arbetets påbörjande, till vederbörande arbetarskyddsmyndighet göra anmälan i enlighet med av social- och hälsovårdsministeriet fastställt formulär om arbetets art, om tiden för arbetets påbörjande och om det ungefärliga antalet arbetstagare. Finner arbetarskyddsmyndigheten det nödvändigt, skall anmälan kompletteras med ritningar över arbetslokaliteterna och övriga för arbetstagarnas bruk avsedda utrymmen samt med uppgifter om sådana maskiner och andra tekniska anordningar samt ämnen, vilka är avsedda att tagas i bruk och till vilkas användning väsentlig risk för olycksfall eller yrkessjukdom ansluter sig.

Ovan i 1 mom. avsedd anmälningsplikt gäller likväl ej:

1) arbete, som arbetstagaren utför i hemmet eller annars under sådana förhållanden, att tillsynen över dess anordnande icke kan anses ankomma på arbetsgivaren; ej heller

2) arbete i branscher vilka social- och hälsovårdsministeriet anser ändamålsenligt befria från anmälningsskyldigheten.

22 §.

Arbetsgivare är skyldig att ofördröjligen till arbetarskyddsmyndighet anmäla sådant olycksfall i arbetet eller av arbetet föranlett fall av yrkessjukdom, med anledning av vilket i enligthet med lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) undersökning på platsen för olycksfallet skall företagas.

Har läkare hos person som utfört arbete konstaterat yrkessjukdom eller annat av arbetet föranlett sjukligt tillstånd, som avses i lagen den, 29 december 1967 om yrkessjukdomar (638/67) eller med stöd av denna utfärdade stadganden eller bestämmelser, skall han ofördröjligen på fastställd blankett anmäla saken till länsläkaren och till distriktsmyndigheten för arbetarskyddet.

23 §.

Tillverkare och importör av eller installationsaffär för maskin, redskap eller annan teknisk anordning samt tillverkare, importör eller säljare av farligt ämne kan åläggas att göra anmälan till social- och hälsovårdsministeriet om anordningen eller ämnet. Angående ibruiktagandet av arbetsmetod, med vilken fara till liv eller hälsa kan vara förenad, kan vederbörande åläggas skyldighet att göra likadan anmälan.

Angående anordning eller ämne, som avses ovan i 1 mom., kan bestämmelse om inspektion utfärdas före ibruktagandet: och därefter på bestämda tider, om icke angående förrättande av dylik inspektion är särskilt stadgat.

6 kap.

Straffstadganden.

24 §.

Föreligger sannolika skäl att befara, att stadganden eller bestämmelser rörande arbetarskyddet överträtts, skall arbetarskyddsmyndighet därom göra anmälan till allmänna åklagaren.

Arbetarskyddsmyndighet eller av denna förordnad tjänsteman skall beredas tillfälle att bli hörd vid förundersökning och inför underrätt i ärende, angående vilket myndigheten har gjort anmälan för väckande av åtal.

25 §.

Den som bryter mot stadgandena i denna lags 5 eller 6 § skall dömas till böter för brott mot skyldigheten att hemlighålla uppgifter om arbetarskydd.

Den som bryter mot stadgandena i denna lags 21, 22 eller 23 § eller mot stadganden och bestämmelser, som med stöd av denna lag utfärdats angående tillämpningen av dem, skall dömas till böter för försummelse att iakttaga anmälningsplikt.

26 §.

Arbetsgivare eller företrädare för denne eller i 15 § 4 mom. avsedd person, som avsiktligen underlåter att iakttaga av arbetarskyddsmyndighet i enskilda fall med stöd av lagar dier förordningar om arbetarskydd utfärdade bestämmelser om arbetets säkerhet, och hälsosamhet, skall för överträdelse av arbetarskyddsmyndighets bestämmelser dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

7 kap.

Särskilda stadganden.

27 §.

Arbetsgivare skall till ovan i 10 § avsett arbetsställe samt, på arbetarskyddsmyndighets förordnande, även till annat arbetsställe anskaffa en arbetsplatsbok i enlighet med av social- och hälsovårdsministeriet fastställd modell för införande av de anteckningar förrättaren av inspektion gör samt för förvarande av arbetarskyddsmyndighets beslut angående arbetsstället och av inspektionsprotokoll.

Arbetsplatsbok skall förvaras så, att den under arbetstid på begäran kan företes för förrättaren av inspektion.

28 §.

Denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden samt uppgift om den arbetarskyddsmyndighets namn, adress och telefonnummer, vars direkta tillsyn arbetsstället är underställt, ävensom uppgift om arbetarskyddschefens och arbetarskyddsfullmäktiges namn skall på åtgärd av arbetsgivaren hållas till påseende på lämpligt ställe.

29 §.

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

30 §.

Denna lag träder i kraft den, 1 januari 1974 och genom densamma upphäves lagen den 4 mars 1927 angående yrkesinspektionen (72/27) och med stöd av den utfärdade stadganden.

Innehåller annan lag hänvisning till lagen angående yrkesinspektionen, skall denna lag tillämpas, om icke annat följer av lagen om arbetarskyddsförvaltningen (574/72).

Samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare i angelägenheter, som rör arbetarskyddet, skall ordnas i enlighet med stadgandena i denna lags 2 kap. inom ett år från lagens ikraftträdande, likväl så, att åtgärder för inrättande av ovan i 12 § avsedda arbetarskyddskommissioner skall vidtagas på det sätt och i den ordning social- och hälsovårdsministeriet förordnar.

Helsingfors den 16 februari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.